Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

7. "Гiгiєнiчна експертиза харчових продуктiв"


1192. Завданням гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв є:
1193. Завданням державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв є:
1194. Нагляд за дотриманням вимог санiтарних норм у стандартах та iнших НТД, а також за вiдповiднiстю харчової продукцiї вимогам безпеки здiйснюють:
1195. Перелiк установ, органiзацiй та закладiв, яким надається право випробування продукцiї на вiдповiднiсть її вимогам безпеки визначається:
1196. Чи дозволяється ввезення, реалiзацiя та використання продукцiї закордонного виробництва при вiдсутностi даних щодо безпеки для здоров'я населення?
1197. Розробка i виробництво нових видiв харчової продукцiї, випробування нових технологiй i супутнiх матерiалiв дозволяється:
1198. Пiд термiном "якiсть харчових продуктiв" розумiють сукупнiсть властивостей, до яких не входять тiльки:
1199. Пiд iдентифiкацiєю харчового продукту розумiють:
1200. Сертифiкатом називають:
1201. В яких випадках свiдоцтво про якiсть харчових продуктiв видавати не потрiбно?
1202. Сертифiкатом вiдповiдностi називають документ:
1203. Хто несе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть харчової продукцiї вимогам санiтарних норм i її безпеку для здоров'я i життя людини?
1204. Яку роботу не проводить та не координує нацiональний орган України з сертифiкацiї?
1205. З якою метою проводиться обов'язкова сертифiкацiя продукцiї?
1206. Сертифiкацiя системи якостi щодо виробництва продукцiї, яка сертифiкується, не проводиться з метою:
1207. Атестацiя виробництва у системi сертифiкацiї УкрСЕПРО проводиться з метою:
1208. Сертифiкат вiдповiдностi органом з сертифiкацiї продукцiї не видається:
1209. Строк дiї сертифiкату вiдповiдностi на продукцiю, що випускається серiйно, визначається органом з сертифiкацiї:
1210. На який вид дiяльностi не розповсюджуються повноваження Державного Комiтету у справах захисту прав споживачiв?
1211. В процесi проведення гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв необхiдно вирiшувати такi питання, за винятком:
1212. Чи має право лiкар з гiгiєни харчування змiнювати установленi термiни реалiзацiї харчових продуктiв?
1213. Яку мету не ставлять перед проведенням планової гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв?
1214. Питання про використання яких iз перелiчених нижче харчових продуктiв вирiшується з участю представникiв СЕС?
1215. На якому етапi гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв санiтарний лiкар з гiгiєни харчування не приймає безпосередньо участь у її проведеннi?
1216. Якi вiдомостi i документи, що супроводжують партiю харчових продуктiв, не мають особливого iнформативного значення для фахiвця СЕС пiд час вiдбору зразкiв для проведення гiгiєнiчної експертизи?
1217. Який вид лабораторних дослiджень харчових продуктiв повинен здiйснюватись в установах санiтарно-епiдемiологiчної служби?
1218. В яких випадках, що указанi нижче, СЕС зобов'язана проводити гiгiєнiчну експертизу харчових продуктiв?
1219. Яке вирiшальне практичне значення можуть мати результати органолептичного дослiдження харчових продуктiв пiд час проведення їх гiгiєнiчної експертизи?
1220. Якi показники продуктiв не визначають пiд час проведення їх органолептичного дослідження?
1221. В яких випадках пiд час проведення гiгiєнiчної експертизи смак харчових продуктiв не визначається?
1222. При вiдборi проб, їх оформленнi i доставцi в лабораторiю слiд керуватись:
1223. Проби харчових продуктiв для проведення лабораторних дослiджень слiд доставляти в лабораторiю з моменту вiдбору:
1224. Упаковка зразкiв продуктiв, якi направляють в лабораторiю, не повинна:
1225. За якими показниками не оцiнюють стан упаковки (тари) пiд час вiдбору проб для проведення гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв?
1226. Яка обов'язкова для маркування харчових продуктiв iнформацiя має найменше значення при вiдборi продуктiв для проведення їх гiгiєнiчної експертизи?
1227. Вiдбiр проб для проведення гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв не дозволено проводити:
1228. У випадку протидiї вiдбору проб з боку посадових осiб на харчовому об'єктi, санiтарний лiкар з гiгiєни харчування має право:
1229. Яким документом оформляється вiдiбрана проба харчових продуктiв для лабораторних дослiджень?
1230. Що не вимагається вказувати в актi вiдбору проб харчових продуктiв для лабораторного дослiдження?
1231. Яким документом оформляються результати лабораторних дослiджень харчових продуктiв при проведеннi гiгiєнiчної експертизи?
1232. На протязi якого часу пiсля вiдбору проб харчових продуктiв, якi швидко псуються, лабораторiя повинна приступити до проведення аналiзу?
1233. Чи повертаються залишки продуктiв пiсля лабораторного аналiзу їх власникам?
1234. Хто повинен скласти i пiдписати висновок (заключення) на дослiджуваний в лабораторiї СЕС зразок продуктiв при проведеннi експертизи партiї продуктiв?
1235. Якими методами лабораторних дослiджень повиннi користуватись лабораторiї СЕС при проведеннi гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв?
1236. Чи може висновок сам по собі, який мiститься в протоколi аналiзу на зразок вiдiбраних продуктiв, бути i висновком на партiю харчових продуктiв при проведеннi експертизи?
1237. Чи може санiтарний лiкар дати висновок про знищення забракованих в процесi експертизи харчових продуктiв тiльки на основi їх органолептичного дослiдження?
1238. Як учиняють iз залишками зразкiв дослiджуваних продуктiв в лабораторiї пiсля видачi результатiв аналiзу?
1239. Скiльки часу мають зберiгатися в лабораторiї зразки стiйких до зберiгання продуктiв пiсля видачi результатiв їх лабораторного дослiдження?
1240. Хто складає акт експертизи партiї харчових продуктiв?
1241. Що входить в поняття "Умовна придатнiсть продукту для харчування"?
1242. Якi документи повиннi бути складенi у випадку необхiдностi знищення забракованих харчових продуктiв?
1243. У випадку отримання результату гiгiєнiчної експертизи про неможливiсть реалiзацiї партiї продуктiв у харчуваннi людей i вiдмови ветеринарної служби використати їх на корм тваринам необхiдно:
1244. Що розумiють пiд термiном "технiчна утилiзацiя" харчових продуктiв?
1245. Яких умов необхiдно додержуватись в процесi знищення забракованих продуктiв?
1246. В який термiн повинен бути доставлений в СЕС акт про знищення забракованих при експертизi харчових продуктiв?
1247. Хто створює комiсiю для проведення знищення забракованих продуктiв?
1248. Якi вiдомостi повиннi бути данi в актi про знищення забракованих при експертизi харчових продуктiв?
1249. В яких випадках гiгiєнiчна експертиза харчових продуктiв по виклику органiзацiй - власникiв продуктiв є обов'язковою для санепiдслужби?
1250. Яка з iснуючих видiв гiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв здiйснюється за спонуканням?
1251. Задачею сертифiкацiї харчових продуктiв є:
1252. Що з перелiченого остаточно засвiдчує поняття "партiя харчових продуктiв"?
1253. На якому етапi огляду партiї харчових продуктiв, що пiдлягають гiгiєнiчнiй експертизi, доцiльно використовувати фiзичнi методи дослiджень?
1254. Укажiть перший етап вiдбору зразкiв харчових продуктiв для проведення гiгiєнiчної експертизи:
1255. Основна вимога до вiдбору проби харчового продукту при проведеннi гiгiєнiчної експертизи зводиться до того:
1256. Що з перелiченого не вiдноситься до харчової продукцiї?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів