Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

6. "Гiгiєна харчових продуктiв i санiтарний нагляд за пiдприємствами харчової промисловостi"


569. Молоко позитивно видiляється серед iнших харчових продуктiв:
570. Висока харчова цiннiсть молока в найбiльшiй мiрi обумовлена:
571. Кiлькiсний та якiсний склад мiкрофлори молока в найбiльшiй мiрi залежить вiд:
572. Найбiльш небезпечною фазою розвитку мiкроорганiзмiв у сирому молоцi є:
573. На якому етапi виробництва молока людина може бути джерелом його мiкробної контамiнацiї?
574. На якому етапi виробництва молока джерелом мiкробної контамiнацiї можуть бути тварини?
575. Укажiть перiодичнiсть обстеження корiв на туберкульоз i лейкоз, якщо вони видiленi для постачання молока в дитячi заклади:
576. Молоко вiд корiв, позитивно реагуючих на туберкулiн, пiдлягає:
577. Молоко вiд корiв з клiнiчними ознаками туберкульозу пiдлягає:
578. Молоко вiд корiв з позитивною реакцiєю на лейкоз пiдлягає:
579. Молоко вiд корiв з клiнiчними ознаками лейкозу пiдлягає:
580. Якiсть теплової обробки молочної сировини, отриманої вiд корiв з господарств, неблагополучних щодо iнфекцiйних хвороб, слiд оцiнювати за вiдсутнiстю ферменту:
581. Усi корови на фермi пiдлягають обов'язковому обстеженню на мастит:
582. Що слiд вчинити з молоком iз уражених четвертин вим'я тварин, хворих на мастит?
583. Що можна зробити з молоком iз неуражених четвертин вим'я тварин, хворих на мастит?
584. Молоко може послужити фактором передачi збудникiв:
585. Молоко найчастiше може бути фактором передачi Шигел:
586. На вiдмiну вiд водних молочнi спалахи дизентерiї характеризуються:
587. Найбiльше забруднення молока сторонньою мiкрофлорою на усiх етапах виробництва виникає в результатi:
588. Якi недолiки здiйснюваного санiтарного режиму на пiдприємствi сприяють найбiльш iнтенсивному забрудненню молока сторонньою мiкрофлорою?
589. Укажiть найбiльш значуще джерело мiкробного забруднення молока при незадовiльнiй органiзацiї санiтарної обробки на молочному пiдприємствi:
590. Укажiть найменш значуще джерело мiкробного забруднення молока на молочному пiдприємствi:
591. На якому етапi виробництва молока слiд придiляти найбiльшу увагу профiлактицi спалахiв гострих кишкових захворювань молочного походження?
592. Укажiть саме небезпечне джерело контамiнацiї молока забрудниками гострих кишкових iнфекцiй на молочному пiдприємствi:
593. Чи допускається блокування молокопереробних пiдприємств з iншими харчовими пiдприємствами?
594. Асортимент продукцiї, що випускається молочними пiдприємствами необхiдно погоджувати в СЕС:
595. Яким вимогам повиннi вiдповiдати санiтарно-захиснi зони для молочних пiдприємств малої потужностi?
596. Розмiри санiтарно-захисних зон для молочних пiдприємств великої потужностi мають бути:
597. Розташування виробничих цехiв та технологiчного обладнання на молочному пiдприємствi не повинно:
598. Якi технологiчнi процеси дозволяється здiйснювати в одному примiщеннi молочного пiдприємства?
599. Яке примiщення не повинно розташовуватись у заквасочному вiддiленнi молочного пiдприємства?
600. В пiдвальних примiщеннях молочного комбiнату не допускається розмiщення:
601. Розфасовку готової продукцiї для дитячих молочних продуктiв на молочному заводi допустимо проводити:
602. Усi внутрiшньоцеховi, водопроводнi, каналiзацiйнi i паровi труби на молочному пiдприємствi повиннi вiдрiзнятись:
603. Для яких потреб молочного пiдприємства повинна використовуватись вода, що вiдповiдає вимогам стандарту?
604. Використання технiчної води на молочному пiдприємствi недопустимо з метою:
605. Воду вiд водяної секцiї охолоджувальних i пастеризацiйних установок недопустимо використовувати для:
606. Водопровiд технiчної води на молочному пiдприємствi повинен бути:
607. Укажiть найбiльш доступний i об'єктивний спосiб виявлення "нелегального" поєднання технiчного водопроводу з питним на молочному пiдприємствi:
608. Система водопостачання молочних заводiв повинна мати запаснi резервуари у кiлькостi:
609. Обмiн води в запасних резервуарах на молочному пiдприємствi необхiдно забезпечувати в термiн, що не перевищує:
610. Пiсля кожного ремонту водопровiд на молочному пiдприємствi пiдлягає:
611. Контрольнi проби води пiсля дезинфекцiї водопроводу на молочному пiдприємствi слiд вiдбирати:
612. Питна вода на молочному пiдприємствi пiдлягає хiмiчному аналiзу не рiдше, як:
613. Кратнiсть бактерiологiчного обстеження питної води на молочному пiдприємствi становить:
614. Укажiть особливостi локальної очистки виробничих стокiв на молочному пiдприємствi:
615. Чи допускається видалення стiчної води i рiдких нечистот молочного пiдприємства малої потужностi у водонепроникнi приймачi?
616. У цехах молочного пiдприємства iз вiдкритим технологiчним процесом (кисломолочного та твердого сиру, закваснiй, дитячих продуктiв, розфасовка тощо) має бути передбачена:
617. Обладнання, iнвентар, молокопродукти, тару у виробничих цехах молочного комбiнату слiд пiддавати ретельному миттю та дезинфекцiї:
618. Обладнання молочного пiдприємства пiсля миття i дезинфекцiї слiд повторно дезинфiкувати перед початком роботи, якщо воно не використовувалось:
619. Обладнання i трубопроводи повиннi бути злитi i промитi та продезинфiкованi у випадках вимушених простоїв або перерв у подачi молока протягом:
620. Санiтарну обробку резервуарiв для виробництва i зберiгання молочних продуктiв слiд проводити:
621. Приготування миючих i дезинфiкуючих розчинiв на молочному пiдприємствi слiд проводити:
622. Iнструкцiями по миттю та дезинфекцiї на пiдприємствах молочної промисловостi не передбачається контроль за:
623. Для приготування миючих i дезинфiкуючих розчинiв на молочному пiдприємствi дозволяється використовувати:
624. Мiкробiологiчний контроль чистоти вимитого обладнання на молочному пiдприємствi оцiнюють по кожнiй одиницi обладнання:
625. Якiсть миття i дезинфекцiї обладнання на молочному пiдприємствi слiд оцiнювати:
626. Змиви з обладнання молочного пiдприємства для мiкробiологiчної оцiнки якостi санiтарної обробки слiд вiдбирати з поверхнi розмiром:
627. Для мiкробiологiчної оцiнки якостi санiтарної обробки обладнання на молочному пiдприємствi використовують:
628. У разi виявлення БГКП або перевищення загальної кiлькостi бактерiй у змивах з обладнання молочного пiдприємства:
629. Санiтарний день для проведення генерального прибирання, дезинфекцiї i необхiдного поточного ремонту на молочному пiдприємствi слiд проводити:
630. лабораторна служба молочного пiдприємства повинна здiйснювати контроль санiтарного стану:
631. За своєчасне i якiсне проведення миття i профiлактичної дезинфекцiї на молочному пiдприємствi вiдповiдальнiсть несе:
632. Санiтарними правилами щоденний контроль санiтарного стану на молочному пiдприємствi покладено на:
633. До первинної обробки молока на фермi не вiдноситься:
634. Молочна тваринницької ферми не призначена для проведення в нiй:
635. Укажiть найбiльш ефективний засiб очистки молока на фермi:
636. Найбiльш ефективним засобом охолодження молока на фермi є охолодження:
637. Охолоджене молоко на фермi найбiльш ефективно зберiгається:
638. Вiд чого залежать установленi термiни зберiгання молока на фермi?
639. Перiод мiж видоюванням молока у переноснi вiдра i початком його охолодження не повинен перевищувати:
640. Машинне доїння корiв дає можливiсть охолоджувати молоко:
641. Укажiть максимально допустиму тривалiсть зберiгання на фермi молока, охолодженого до 4-6°С:
642. Згiдно з яким мiкробiологiчним показником оцiнюють якiсть сирого молока?
643. Молоко усiх гатункiв, отримане на фермi, повинно мати густину не менше нiж:
644. По вмiсту соматичних клiтин у сирому молоцi можна судити:
645. У сирому молоцi кислотнiсть складає 160Т, масова частка сухих речовин - 9,5%, вмiст жиру - 2,6%, густина - 1,020 кг/м куб. Про що свiдчать такi результати аналiзу?
646. При мiкробiологiчному дослiдженнi сирого молока його загальне бактерiальне обсiменiння склало 500 тис/см куб. До якого гатунку слiд вiднести це молоко?
647. Що треба зробити, якщо на молочне пiдприємство доставлено молоко, що вiдповiдає вимогам першого гатунку, але має температуру вище 10°С?
648. Кислотнiсть сирого молока взагалi не повинна перевищувати:
649. Загальне бактерiальне обсiменiння, кiлькiсть соматичних клiтин i наявнiсть iнгiбувальних речовин в молоцi, отриманому iз господарства, слiд визначити:
650. Чи дозволяється приймати на молочному пiдприємствi молоко, що мiстить iнгiбувальнi речовини (мийно-дезинфiкуючi засоби, консерванти, антибiотики, формалiн тощо)?
651. Укажiть перiодичнiсть обстеження молока, що доставляють iз господарств, неблагополучних щодо iнфекцiйних захворювань, на присутнiсть пероксидази:
652. При надходженнi на молочне пiдприємство молока з пiдвищеною кислотнiстю його необхiдно:
653. Чи дозволяється молочним фермам реалiзувати молоко за прямими зв'язками або у вiльний продаж?
654. Дозвiл на реалiзацiю молока у вiльний продаж безпосередньо iз господарства дає:
655. Чи передбачена ветеринарно-санiтарними правилами попередня теплова обробка молока, яке реалiзують iз молочних ферм у вiльний продаж?
656. Довiдки про ветеринарно-санiтарне благополуччя молочних ферм органи державної ветеринарної медицини повиннi видавати:
657. У цеху приймання на молочному пiдприємствi необхiдно:
658. Пiсля закiнчення приймання молока на молочному пiдприємствi шланги не потрiбно:
659. Вiдбiр проб молока i вершкiв у цеху приймання молочного пiдприємства слiд проводити згiдно з:
660. Прийнятi молоко i вершки на молочному пiдприємствi у цеху приймання пiсля фiльтрування необхiдно:
661. Чи допустимо танки i молокопроводи по черзi використовувати як для сирого так i для пастеризованого молока?
662. Нормалiзацiя молока на молочному пiдприємствi повинна проводитись:
663. З гiгiєнiчних позицiй найбiльш прийнятним методом нормалiзацiї молока є:
664. Укажiть прийнятний у виробництвi питного молока необхiдний режим його пастеризацiї:
665. На якому технологiчному устаткуваннi рекомендується проводити пастеризацiю у виробництвi питного молока?
666. У якiй секцiї ПОУ можливо проникнення сирого молока у пастеризоване?
667. Укажiть основну причину можливого проникнення сирого молока у пастеризоване в ПОУ:
668. При вiдсутностi або несправностi яких приладiв допускається робота пастеризатора на молочному пiдприємствi?
669. Закiнченi термограми на молочному пiдприємствi слiд зберiгати на протязi:
670. При вiдсутностi або несправностi контрольно-реєструючих приладiв контроль за температурою пастеризацiї молока апаратник повинен здiйснювати по контрольному термометру:
671. Як можна перевiрити справнiсть роботи зворотного клапану у процесi роботи пастеризатора?
672. Як вiдобразиться на термограмi несправнiсть зворотного клапану пастеризатора?
673. До якої температури повинно охолоджуватись молоко при виходi iз секцiї охолодження ПОУ?
674. Ефективнiсть пастеризацiї молока необхiдно контролювати мiкробiологiчним методом:
675. У якому об'ємi молока, вiдiбраного пiсля секцiї охолодження пастеризатора, БГКП мають бути вiдсутнiми?
676. Загальна кiлькiсть бактерiй в 1 мл молока, вiдiбраного пiсля секцiї охолодження пастеризатора, не повинна перевищувати:
677. Як часто лабораторiя пiдприємства повинна контролювати ефективнiсть пастеризацiї молока пробою на фосфатазу?
678. У випадку присутностi фосфатази у молоцi пiсля пастеризацiї необхiдно:
679. Миття пластинчастих i трубчастих пастеризаторiв на молочному пiдприємствi слiд проводити циркуляцiйним засобом:
680. Пластинчастi пастеризатори для огляду i звiльнення вiд молочного каменю слiд розбирати:
681. Допустимий термiн зберiгання пастеризованого молока у резервуарах при температурi +(4±2)°С не повинен перевищувати:
682. Загальний термiн зберiгання пастеризованого молока на молочному пiдприємствi не повинен перевищувати:
683. Допустимий строк реалiзацiї пастеризованого молока з моменту завершення технологiчного процесу складає:
684. Температура пастеризованого молока пiд час випуску iз заводу повинна бути не вище:
685. Кiлькiсть МАФАМ в 1г молока в пляшках i пакетах пiд час випуску iз заводу має бути не бiльше:
686. У якiй кiлькостi фасованого молока пiд час випуску iз заводу БГКП не допускається?
687. пастеризоване молоко для дитячих закладiв пiд час випуску iз заводу повинно мати кислотнiсть не бiльшу:
688. У молоцi, призначеному для дитячих закладiв, патогеннi мiкроорганiзми не допускаються у:
689. На упаковцi споживчої тари для пастеризованого молока повиннi бути нанесенi чiтко позначення:
690. На упаковцi споживчої тари для стерилiзованого молока повиннi бути нанесенi чiтко позначення:
691. В документах, якi супроводжують молочну продукцiю для реалiзацiї, не вимагається указувати:
692. Чи допускається перевезення молочної продукцiї заводу вiдкритим автотранспортом?
693. У лiтню пору термiн завантаження i доставки пастеризованої молочної продукцiї спецiалiзованим автотранспортом i на бортових машинах не повинен перевищувати:
694. Транспорт, який використовується для перевезення молочних продуктiв, повинен мати санiтарний паспорт термiном не бiльше як на:
695. Примiщення, де готують виробничi закваски на молочному пiдприємствi, не повинне бути:
696. Приготування лабораторної закваски i активацiю бактерiального концентрату на молочних заводах великої потужностi (бiльше 5т/ змiну) допускається здiйснювати:
697. Яке окреме примiщення не планується у заквашувальному вiддiленнi молочного пiдприємства?
698. Де виробляють рiдкi та сухi культури молочнокислих мiкроорганiзмiв для виготовлення лабораторних заквасок?
699. Для приготування заквасок не допустимо використовувати молоко:
700. Для приготування заквасок основними способами теплової обробки молока є:
701. Теплову обробку i послiдуюче охолодження молока, яке готують для виготовлення виробничої закваски, бажано проводити:
702. Процес виготовлення закваски (заквашування, сквашування, охолодження) необхiдно проводити:
703. Якiсне посвiдчення на приготовлену закваску видають:
704. Чи можна деякий час зберiгати приготовлену виробничу закваску на молочному пiдприємствi?
705. Яка виробнича закваска бiльш стiйка до зберiгання пiсля її охолодження до +(4±2)°С?
706. Приготування лабораторної закваски, а також контроль за якiстю лабораторної та виробничої заквасок i бакконцентратiв повинен здiйснювати:
707. Як часто лабораторiя пiдприємства повинна дослiджувати виробничу закваску на вмiст БГКП?
708. Який iз перелiчених показникiв не використовують для оцiнки якостi виробничої закваски на молочному пiдприємствi?
709. Якi закваски є найбiльш активними кислоутворювачами?
710. Чи має якесь епiдемiологiчне значення кислоутворююча активнiсть молочнокислих заквасок?
711. Чи дозволяється перенесення закваски вручну на молочному пiдприємствi?
712. Якому режиму теплової обробки необхiдно пiддавати молоко, що йде на вироблення кисломолочних напоїв?
713. Який технологiчний етап у виробництвi кисломолочних напоїв, на вiдмiну вiд виробництва питного молока, є обов'язковим?
714. До якої температури слiд охолоджувати молоко пiсля пастеризацiї у виробництвi кисломолочних продуктiв?
715. На якому етапi виробництва кисломолочних продуктiв складаються найбiльш сприятливi умови для накопичення сторонньої мiкрофлори?
716. У виробництвi кисломолочних продуктiв закваску у молоко, пiдготовлене до заквашування, слiд вносити:
717. До якого наслiдку приводить тривале зберiгання молока при температурi сквашування без внесення закваски у виробництвi кисломолочних продуктiв?
718. Який технологiчний засiб слiд застосувати обов'язково при внесеннi закваски у пiдготовлене молоко?
719. Яку мету переслiдує обов'язкове перемiшування сумiшi пiсля, або пiд час внесення закваски у молоко?
720. Для безпечного проведення сквашування молока у виробництвi кисломолочних продуктiв негативне значення має тiльки:
721. Яке епiдемiологiчне значення має органiзацiя контролю за дотриманням установлених термiнiв i температури сквашування молока?
722. Про завершення процесу сквашування молока у виробництвi кисломолочних продуктiв висновок слiд робити на пiдставi:
723. Як можна реалiзувати партiю кефiру з такими показниками: жирнiсть - 3,2%, кислотнiсть - 2800Т, смак - кислий, без стороннiх присмакiв i запахiв?
724. Укажiть характернi особливостi резервуарного способу виготовлення сметани:
725. Якi мiкроорганiзми використовують для заквашування вершкiв при виробництвi сметани?
726. Який метод пiдготовки вершкiв до заквашування у виробництвi сметани є бiльш доцiльним з епiдемiологiчних позицiй?
727. Який режим пастеризацiї вершкiв слiд застосовувати у виробництвi сметани?
728. З яких причин виробництво сметани не рекомендується здiйснювати у ємкостях бiльш нiж 4000л?
729. Чому необхiдно дуже ретельно перемiшувати вершки пiсля внесення закваски в процесi виробництва сметани?
730. Об'ємна частка закваски, виготовленої на пастеризованому молоцi, по вiдношенню до об'єму вершкiв у виробництвi сметани повинна складати:
731. Який отриманий результат виконання установлених термiнiв i температурних режимiв сквашування вершкiв у виробництвi сметани має вирiшальне гiгiєнiчне значення?
732. Укажiть найбiльш надiйний критерiй, що свiдчить про завершення процесу сквашування вершкiв у виробництвi сметани?
733. Який кiнцевий результат дозрiвання сметани у холодильних камерах має найбiльше гiгiєнiчне значення?
734. У якiй тарi допускається реалiзацiя сметани 10% жирностi (дiєтичної)?
735. Який режим пастеризацiї молока передбачено iнструкцiєю по виробництву сиру?
736. На основi яких мiкроорганiзмiв готують закваски у виробництвi сиру?
737. Який з перелiчених чинникiв не має вирiшального епiдемiологiчного значення у процесi сквашування молока при виробництвi сиру?
738. Який небезпечний у епiдемiологiчному вiдношеннi ефект досягається пiсля внесення у заквашене молоко ще й хлористого кальцiю i ферментних препаратiв у виробництвi сиру?
739. Який критерiй, що свiдчить про закiнчення процесу сквашування молока при виготовленнi сиру, є найбiльш надiйним в епiдемiологiчному вiдношеннi?
740. З чим у найбiльшiй мiрi пов'язанi вiдносно небезпечнi iснуючi зараз нормативи мiкробiологiчних показникiв сиру?
741. У якiй тарi допускається реалiзацiя сиру, виготовленого iз непастеризованого молока?
742. Чи допускається реалiзацiя сиру у бочках в торговельнiй мережi?
743. Укажiть основне джерело надходження мiкрофлори у твердi сири в процесi їх виробництва:
744. Яке джерело мiкробного надходження у процесi виробництва твердих сирiв є найменш небезпечним з епiдемiологiчних позицiй?
745. На якому технологiчному етапi виробництва твердих сирiв розмноження сторонньої мiкрофлори вiдбувається найбiльш iнтенсивно?
746. На якому технологiчному етапi виробництва твердих сирiв фаза молочнокислих бактерiй тiльки розпочинається?
747. На якому технологiчному етапi виробництва твердих сирiв фаза молочнокислих бактерiй досягає свого кульмiнацiйного розвитку?
748. Якi наслiдки завершення фази розвитку кисломолочних бактерiй у молоцi мають важливе епiдемiологiчне значення?
749. Що є безпосередньою причиною розвитку спучування твердих сирiв?
750. Якi показники не потребують контролю пiд час проведенння солiння сирiв у розсолi?
751. Якi чинники не впливають на iнтенсивнiсть процесу дозрiвання сирiв?
752. Укажiть можливий спосiб реалiзацiї сирiв, уражених пороком (плiснявiнням, спучуванням, гiрким присмаком, сирною мухою):
753. Який iз указаних видiв морозива утримує найбiльшу кiлькiсть жиру?
754. Якi iз перелiчених речовин забороняється використовувати у виробництвi морозива?
755. Якi iз перелiчених компонентiв вносять у сумiш для виготовлення морозива пiсля її пастеризацiї?
756. Якi iз перелiчених видiв морозива не потребують гомогенiзацiї сумiшi для їх виготовлення?
757. На яких технологiчних етапах виробництва морозива можливе найбiльш iнтенсивне його обсiменiння сторонньою мiкрофлорою?
758. Що вiдбувається пiд час фризерування сумiшi у виробництвi морозива?
759. Який iз отриманих результатiв фризерування сумiшi у виробництвi морозива має негативне епiдемiологiчне значення?
760. Укажiть необхiднi технологiчнi операцiї, якi слiд здiйснювати зразу ж пiсля фризерування сумiшi для виготовлення морозива:
761. Транспортування i зберiгання морозива усiх видiв в торговiй мережi повинно здiйснюватись при температурi не вище:
762. Що таке м'яке морозиво?
763. Що використовують для виготовлення м'якого морозива на пiдприємствах громадського харчування?
764. Яку воду допускається використовувати для вiдновлення сухих сумiшей у виробництвi м'якого морозива вiдповiдно з санiтарними правилами для пiдприємств громадського харчування?
765. Вiдновленi сумiшi для виробництва м'якого морозива на пiдприємствах громадського харчування допускається зберiгати при температурi плюс 4°С не бiльше:
766. Чи допускається перевозити вiдновлену суху сумiш для м'якого морозива мiж рiзними об'єктами громадського харчування?
767. При виконаннi якої умови дозволяється реалiзацiя м'якого морозива в об'єктах громадського харчування?
768. При тимчасовiй вiдсутностi попиту на реалiзацiю м'якого морозива його зберiгання в цилiндрах фризера на об'єктах громадського харчування дозволяється не бiльше:
769. Яку роль вiдiграють екстрактивнi речовини м'яса тварин?
770. Жири забiйних тварин характеризуються перелiченим, окрiм:
771. Якi з перелiчених вiтамiнiв мiстяться у м'ясi в найбiльшiй кiлькостi?
772. Головним проявленням тенiїдозiв є:
773. Як використовується свине м'ясо, уражене трихiнелами?
774. Якi з перелiчених профiлактичних заходiв не можуть бути рекомендованi для запобiгання захворювань людей трихiнельозом?
775. Якi профiлактичнi заходи для запобiгання захворювань людей свинячим та бичим солiтером не є реальними?
776. Укажiть допустимi термiни проведення нутровки:
777. Укажiть встановлену температуру охолодженого м'яса:
778. Назвiть рекомендовану температуру повітря у сировинному цеху ковбасного виробництва:
779. Укажiть гiгiєнiчнi вимоги до температурно-вологiсного режиму в камерах посолу м'яса:
780. Санiтарно-захисна смуга вiд м'ясокомбiнату, бойнi, м'ясохолодобойнi регламентується на вiдстанi:
781. Укажiть нормальну рН м'яса, отриманого вiд щойно забитої тварини:
782. Якi показники якостi м'яса посвiдчують за допомогою його клеймiння?
783. Яким повинен бути вмiст летючих жирних кислот у доброякiсному м'ясi тварин?
784. Укажiть правильну поточнiсть технологiчних процесiв первинної переробки великої рогатої худоби:
785. Якi з перелiчених шкiдливих виробничих чинникiв не мають мiсце на м'ясокомбiнатах?
786. Якi виробничi процеси у цеху первинної переробки худоби повиннi бути вiдокремленi вiд основного примiщення?
787. Яке iз мiсць ветсанекспертизи передбачається тiльки на лiнiї переробки свиней?
788. Якi зооантропонознi захворювання передаються через м'ясо тварин до людини?
789. Як вчинити iз м'ясом тварини, зараженої сибiркою?
790. Як вчинити iз м'ясом хворої туберкульозом тварини, якщо враженi окремi органи чи лiмфовузли, але збережена нормальна угодованiсть?
791. Як вчинити iз м'ясом хворої туберкульозом тварини, якщо враженi лiмфовузли i деякi органи та при наявностi виснаження?
792. Як використати м'ясо тварин хворих чи пiдозрiлих на бруцельоз?
793. Як вчинити iз м'сом та внутрiшнiми органами тварин при виявленнi сальмонел?
794. Як вчинити iз свинячим м'ясом, якщо пiсля забою на пiдприємствi виявлено захворювання еризипелоїдом?
795. Як можна використовувати м'ясо птахiв, хворих чи пiдозрiлих на орнiтоз?
796. Яке м'ясо вiдносять до категорiї умовно-придатного?
797. Що з перелiченого не вiдноситься до порокiв м'яса?
798. Якими ознаками характеризується "загар м'яса"?
799. Як використовувати м'ясо iз ознаками загару?
800. Як потрiбно використовувати м'ясо з пороком "плiснявiння"?
801. Якi зооантропонознi хвороби не можуть передаватися людинi через м'ясо птахiв?
802. Чи можна використовувати м'ясо птахiв, в якому виявленi сальмонели?
803. Якi зооантропонознi захворювання не можуть передаватися людинi через м'ясо кролiв?
804. Як дозволяється використовувати м'ясо кролiв при ураженi сальмонелами?
805. Як дозволяється використовувати м'ясо кролiв при туляремiї?
806. М'ясо яких тварин не потребує дослiдження на наявнiсть трихiнел?
807. Яку концентрацiю розчину нiтриту натрiю допускається використовувати в ковбасному виробництвi при виготовленнi фаршу?
808. Назвiть максимальну кiлькiсть нiтриту натрiю, яку дозволяється вносити у фарш при виготовленнi ковбасних виробiв:
809. З якою метою у фарш при виготовленнi ковбас додають фосфат?
810. Покажiть максимально граничний вмiст загального фосфору в готових ковбасних виробах:
811. Укажiть гiгiєнiчнi вимоги до мiкроклiмату цеху наповнення оболонок фаршем:
812. Використання яких шприцiв для наповнення оболонок фаршем є найбiльш оптимальним з гiгiєнiчних позицiй?
813. З якою метою проводиться охолодження ковбасних виробiв пiсля варки?
814. Назвiть регламентуєму температуру у камерах призначених для гарячого копчення варених ковбасних виробiв:
815. Укажiть температуру, яка повинна бути всерединi ковбасного батону по закiнченнi термiчної обробки:
816. Укажiть допустиму тривалiсть кутерування при виробництвi ковбасних виробiв:
817. Укажiть вимоги до роботи цеху експедицiї по видачi ковбасних виробiв:
818. З якою метою проводиться копчення ковбас?
819. Назвiть особливостi виготовлення м'ясних хлiбiв:
820. Укажiть правильний технологiчний процес виготовлення лiверних ковбас холодним способом:
821. Якi гiгiєнiчнi показники не передбачено визначати в ковбасних виробах лабораторiями СЕС у вiдповiдностi iз затвердженою номенклатурою дослiджень?
822. Якi iз перелiчених порокiв не є характерними для ковбасних виробiв?
823. Що учинити iз сирокопченими чи сиров'яленими ковбасами при наявностi сухої плiсняви на оболонцi?
824. Що слід учинити iз вареними ковбасними виробами при наявностi позеленiння фаршу на периферiї батону чи в центральних дiльницях?
825. При яких умовах виникає загар м'яса?
826. Укажiть шляхи реалiзацiї партiї напiвкопчених ковбас, в якiй виявлено фенол:
827. Чи допускається вмiст амiаку в свiжих продуктах тваринного походження?
828. В яких випадках у ковбасному виробництвi допускається застосування нiтрату натрiю замiсть нiтриту натрiю?
829. Як слід оцінювати партiю м'яса, якщо на поверхнi 40 см кв. виявленi 2 фiни?
830. Шляхи реалiзацiї напiвкопченої ковбаси, яка має на поверхнi тонкий налiт сухої солi:
831. Що слід учинити з партiєю копченої ковбаси, в якiй виявлено нiтрит натрiю у кiлькостi 60 мг/кг?
832. Що учинити з партiєю вареної ковбаси першого сорту, якщо кiлькiсть вологи складає 78%?
833. Що необхідно учинити з партiєю сирокопченої ковбаси, в якiй виявлена кишкова паличка та немає змiн органолептичних властивостей?
834. Що учинити з партiєю вареної ковбаси першого сорту пiсля завершення строку реалiзацiї, але при вiдсутностi органолептичних змiн?
835. Укажiть можливi шляхи використання партiї напiвкопченої ковбаси при наявностi сальмонел:
836. Що потрібно учинити з партiєю вареної ковбаси в якiй виявлено протей, але змiн органолептичних властивостей не виявлено?
837. У яких цехах пiдприємств м'ясної та птахопереробної промисловостi необхiдно дослiджувати змиви з обладнання, iнвентаря та iнш.?
838. Максимальний термiн транспортування живої риби при температурi води та повiтря не бiльше 10°С складає:
839. Термiн зберiгання живої риби в акварiумi у торговельнiй мережi у теплу пору року при температурi води 10°С повинен бути не бiльше:
840. Якi змiни вiдбуваються в рибi на стадiї автолiзу?
841. Якi види дослiджень є основними для оцiнки якостi охолодженої та мороженої риби?
842. Назвiть показники свiжої, охолодженої та мороженої риби, якi не свiдчать про її недоброякiснiсть:
843. Яке середовище у тканинах свiжої риби?
844. Про наявнiсть яких процесiв у тканинах риби свiдчить виявлення iндолу?
845. Який режим зберiгання мороженої риби забезпечує її найкращу схороннiсть?
846. Позитивна реакцiя на амiак та сiрководень, отримана при дослiдженнi охолодженої риби, свiдчить про:
847. Риба може бути джерелом слiдуючих гельмiнтозiв, окрiм:
848. Метацеркацiї котячої двоустки переважно локалiзуються у м'язах слiдуючих риб:
849. У яких районах найбiльш розповсюджений опiсторхоз?
850. Проявленням хронiчної стадiї опiсторхозу є слiдуюче, окрiм:
851. Найбiльш прийнятними способами технологiчної обробки риби, ураженої метацеркарiями котячої двоустки, є:
852. Мiсцем локалiзацiї лентеця широкого в органiзмi риби є:
853. Якi види риб частiше вражаються личинками лентеця широкого?
854. Назвiть вогнища дифiлоботрiозу в Українi:
855. При ураженнi риби плероциркоїдами лентеця широкого необхiдно:
856. Основними клiнiчними проявленнями захворювань анiзакiдозом є:
857. Укажiть шляхи та умови реалiзацiї риби при незначному ураженнi анiзакидами:
858. Проба "шпильки" або "ножа" при дослiдженнi риби проводиться з метою визначення:
859. При оцiнюваннi партiї риби осетрових пород, що знаходиться у снулому станi, визначальними є слiдуючi показники:
860. Назвiть можливi шляхи використання смаженої риби пiсля закiнчення термiну реалiзацiї:
861. Накопичення гiстамiну в тканинах риби при зберiганнi залежить вiд:
862. Допустимий вмiст гiстамiну в рибi та рибопродуктах становить:
863. Якi дiлянки та органи свiжовиловленої риби найчастiше мiстять ботулiчнi спори?
864. У яких дiлянках та органах снулої риби можуть знаходитись збудники ботулiзму?
865. З метою запобiгання утворення токсину ботулiзму в рибi в процесi посолу бажано застосовувати:
866. Температура всерединi риби при гарячому копченнi повинна бути не менша:
867. Чи має право санітарний лікар подовжити встановлений термiн реалiзацiї риби гарячого копчення при збереженнi її якостi?
868. Укажiть шляхи реалiзацiї риби заливної, в якiй кiлькiсть КУО на 1 г складає 1*10^4:
869. Який вiдсоток кухонної солі у м'язах риби є достатнiм для запобiгання розвитку збудника ботулiзму?
870. Що учинити з партiєю безтузлучної риби, яка має на поверхнi слизовий налiт червоного кольору?
871. Чи можна допустити до використання скумбрiю холодного копчення, яка зберiгалась при температурi 5°С протягом 5 днiв, якщо її поверхня вкрита плiснявою?
872. Вмiст парагемолiтичного вiбрiону в морськiй солонiй, в'яленiй рибi, а також у рибопродукцiї гарячого та холодного копчення не повинен перевищувати (КУО/г):
873. Обов'язковому контролю на вмiст ртутi пiдлягають слiдуючi види риб:
874. Термiн зберiгання та реалiзацiї риби заливної при дотриманнi температурного режиму становить:
875. Чи можливо використання для харчових цiлей в'яленої риби, незначно ураженої шашелем?
876. Для виготовлення iкри лососевих чи осетрових риб дозволяється використовувати:
877. Вашi рекомендацiї по використанню лососевої iкри, яка має слабкокислий запах, зерно сухе та розбористе:
878. Риба сiмейства карпових мiстить у лускатих кишеньках ниткоподiбний паразит червоного кольору. Вашi пропозицiї по вживанню даної риби:
879. Чи дозволяється використовувати для харчових цiлей рибу, уражену одиничними меланомами?
880. Трiска охолоджена має слабовиражений присмак та запах нафтопродуктiв. Вашi рекомендацiї по використанню риби:
881. Кiлькiсть парагемолiтичних вiбрiонiв у рибi свiжiй, охолодженiй, мороженiй, а також у всiх видах рибопродуктiв необхiдно визначати:
882. Риба охолоджена мiстить парагемолiтичнi вiбрiони в кiлькостi 200 КУО/г. Укажiть шляхи використання даної риби:
883. При основному мiкробiологiчному контролi протей необхiдно визначати у слiдуючих рибних кулiнарних виробах:
884. Консервуюча дiя повареної солi пов'язана iз:
885. Дайте визначення поняттю вирiвнювання солоностi риби:
886. Укажiть найбiльш рацiональнi способи охолодження риби:
887. Якi iз перелiчених порокiв не є характерними для солоних та маринованих рибопродуктiв?
888. Слабосолона риба повинна зберiгатись при температурi:
889. З метою досягнення вирiвнювання солоностi риби у виробництвi солоної та копченої продукцiї необхiдно:
890. На який термiн видається санiтарний паспорт на асортимент консервiв, дозволених до виробництва консервним пiдприємством?
891. Якi харчоконцентрати вiдносяться до "сухих" консервiв?
892. Чим вiдрiзняються харчовi концентрати вiд консервiв?
893. Що таке "харчовi концентрати"?
894. Укажiть правильнi умови контролю санiтарної обробки оснащення консервного пiдприємства:
895. Для яких заморожених продуктiв харчування рекомендується повiльна дефростацiя?
896. Укажiть види браку консервiв в залежностi вiд його природи:
897. Укажiть основнi вiдмiнностi харчоконцентратiв у порiвняннi з iншими продуктами:
898. Температуро-вологiснi параметри для примiщень по зберiганню харчоконцентратiв не повиннi перевищувати:
899. Якi методи сушки продуктiв використовують при виробництвi харчових концентратiв?
900. Наявнiсть якого документа на пiдприємствi дає право на виробництво консервiв?
901. Якi процеси лежать в основi консервування харчових продуктiв?
902. Що таке залишкова мiкрофлора консервiв?
903. Вторинна мiкрофлора консервiв - це мiкрофлора, що:
904. Якi методи консервування основанi на принципi абiозу?
905. Укажiть, якi антисептики дозволяється використовувати для консервування плодово-ягiдної сировини:
906. Який iз антибiотикiв дозволяється використовувати для консервування сировини тваринного походження?
907. Укажiть найбiльш допустимий iнтервал часу мiж закатуванням консервних банок i стерилiзацiєю:
908. Охолодження консервiв пiсля стерилiзацiї повинно бути:
909. Якi консерви по показникам активної кислотностi найбiльш небезпечнi по вiдношенню до виникнення харчових отруєнь?
910. Якi технологiчнi процеси первинної обробки сировини при виробництвi консервiв в найбiльшому ступенi звiльняють продукт вiд забруднення?
911. На якому етапi технологiчного процесу виробництва консервiв створюються найбiльш оптимальнi умови для розмноження спорової мiкрофлори?
912. Укажiть, чи забезпечують повну стерильнiсть прийнятi в промисловостi режими стерилiзацiї?
913. Якою повинна бути обробка металевих банок перед стерилiзацiєю консервiв?
914. Якою повинна бути обробка покришок i кроненпробок перед стерилiзацiєю консервiв?
915. Укажiть максимально допустимi рiвнi обсiменiння внутрiшньої поверхнi тари, пiдготовленої для виробництва консервiв стерилiзованих (пастеризованих), в автоклавах чи стерилiзаторах безперервної дiї:
916. Допустимi рiвнi обсiменiння поверхнi оснащення для виробництва консервiв пiсля санiтарної обробки повиннi складати не бiльше:
917. В яких випадках встановлюють мiкробiологiчну стерильнiсть партiї консервiв? Для партiї iз числом банок:
918. Якi мiкроорганiзми вiдiграють головну роль у виникненнi харчових отруєнь вiд вживання консервiв?
919. Якi групи консервiв перед стерилiзацiєю пiдлягають обов'язковому щоденному контролю на загальне обсiменiння?
920. Консерви яких груп перед стерилiзацiєю не пiдлягають бакдослiдженню на термофiльну мiкрофлору?
921. Що учинити iз партiєю консервованої продукцiї, якщо перед стерилiзацiєю у нiй виявлена пiдвищена загальна обсiменiннiсть?
922. Укажiть строк зберiгання термограм, якi реєструють режим стерилiзацiї консервiв, у виробничiй лабораторiї:
923. Що учинити iз консервами, якщо режим стерилiзацiї по температурi i часу порушений i зменшений у порiвняннi iз затвердженим?
924. Як вирiшити питання про використання партiї консервiв, якщо iз зразка висiяна бацiлюс субтiлiс?
925. Як вирiшити питання про використання партiї консервiв, якщо iз зразка висiянi мезофiльнi клостридiї?
926. Що учинити iз партiєю консервiв, якщо iз зразка висiянi клостридiї ботулiнуса?
927. Що учинити iз партiєю консервiв, якщо в них виявлена присутнiсть клостридiй перфрiнгенс?
928. Як вирiшити питання про використання партiї консервiв, якщо iз зразка висiянi бацилюс цереус?
929. Як вирiшити питання про використання партiї консервiв, якщо iз зразка висiянi термофiльнi бактерiї?
930. Який максимальний вмiст олова (мг/кг) допускається в усiх видах консервiв, крiм рекомендованих для дитячого харчування?
931. Який вмiст олова допускається в консервованих продуктах для дитячого харчування?
932. Що можна учинити iз партiєю консервiв в жерстяних банках, якщо на поверхнi банок є налiт iржi?
933. Укажiть допустимий вмiст свинцю у припайцi збiрних металевих банок для консервiв?
934. Укажiть допустиме обсiменiння спорами термофiльних бактерiй вмiсту консервних банок перед стерилiзацiєю:
935. Укажiть технологiчний етап, загальний для виробництва усiх видiв молочних консервiв:
936. Укажiть режим пастеризацiї, що використовується у виробництвi молочних консервiв:
937. Який спосiб згущення молока використовується при виробництвi молочних консервiв?
938. Укажiть показник, який має найбiльше значення у виробництвi згущеного стерилiзованого молока:
939. Який метод стерилiзацiї питного молока є найбiльш прогресивним?
940. Укажiть мiнiмально допустимий вмiст цукру у розрахунку на водну фазу, який повинен бути у згущеному молоцi:
941. Чи можуть розмножуватись i виробляти екзотоксин ентеротоксичнi стафiлококи у згущеному молоцi iз цукром?
942. Який спосiб сушки молока є найбiльш оптимальним для зберiгання харчової i бiологiчної цiнностi?
943. Укажiть оптимальну температуру для зберiгання консервiв у банках:
944. Укажiть правильне визначення, що таке пресерви:
945. При якiй температурi необхiдно зберiгати солiння, маринади, рибнi пресерви?
946. На чому базується процес квашення овочiв i плодiв?
947. В яких ємкостях проводять квашення капусти?
948. На яких етапах виготовлення квашеної капусти можливе найбiльше забруднення мiкроорганiзмами?
949. Яка тривалiсть перебування заповнених консервованих банок iз продуктами в цеху?
950. Допустимий iнтервал мiж закатуванням банок i їх стерилiзацiєю повинен бути не бiльше:
951. Основна мета процесу стерилiзацiї консервiв полягає в:
952. Укажiть строк зберiгання консервiв у томатному соусi в нелакованих жерстяних банках:
953. Укажiть оптимальний строк зберiгання на складах м'ясних баночних консервiв:
954. Яка iз складових частин харчових жирiв є постiйною i незмiнною в усiх жирах?
955. Якi бiологiчнi властивостi жирiв мають тiльки позитивне значення у харчуваннi?
956. Укажiть найбiльш розповсюджену серед населення причину виникнення негативних наслiдкiв, пов'язаних iз вживанням жирiв:
957. З надмiрним споживанням яких видiв жирiв пов'язують виникнення негативних наслiдкiв у станi здоров'я населення?
958. Який iз перелiчених наслiдкiв постiйного надмiрного споживання жирiв має позитивне значення для здоров'я людини?
959. Який з перелiчених наслiдкiв навмисного рiзкого зниження надходження жирiв у їжу може мати позитивне значення для здоров'я людини?
960. Надмiрне вживання яких харчових речовин в найбiльшiй мiрi може сприяти розвитку ожирiння, атеросклерозу та їх негативних наслiдкiв?
961. З надмiрним вживанням яких харчових продуктiв пов'язують можливий розвиток iшемiчної хвороби серця i рака кишечника?
962. Якi складовi частини харчових жирiв характеризуються найбiльшою хiмiчною i фiзiологiчною активнiстю?
963. Яка з перелiчених жирних кислот не вiдноситься до полiненасичених?
964. Яка з перелiчених жирних кислот не вiдноситься до насичених?
965. Назвiть основнi джерела твердих жирiв, якi мiстять у собi найбiльшу кiлькiсть насичених жирних кислот:
966. Назвiть основне призначення насичених жирних кислот (НЖК) у харчуваннi людини:
967. Вiд чого залежить рiвень фiзiологiчної i хiмiчної активностi жирних кислот в найбiльшiй мiрi?
968. Що становить собою холестерин?
969. В яких продуктах холестерин знаходиться в найбiльшiй кiлькостi?
970. В яких харчових продуктах мiститься найбiльша кiлькiсть фосфолiпiдiв (лецитину тощо) - антагонiстiв холестерину?
971. Яка бiологiчна функцiя холестерину в органiзмi людини вважається небезпечною для здоров'я?
972. Якi iз фосфолiпiдiв, що входять до складу харчових жирiв, сприяють очищенню судинних стiнок вiд холестерину?
973. Основним джерелом постачання органiзму людини холестерином є:
974. Укажiть бiологiчну функцiю, за якою ненасиченi жирнi кислоти поступаються насиченим:
975. Якi родини полiненасичених жирних кислот здатнi попереджувати канцерогенез i закупорення кровоносних судин?
976. В яких харчових жирах вмiст ПНЖК, що вiдносяться до родини омега 3 (лiноленова, ейкозапентаєнова), є найбiльшим?
977. Яку хiмiчну властивiсть надає ненасиченим жирним кислотам наявнiсть подвiйних зв'язкiв у вуглеводневих ланцюгах?
978. Внаслiдок перекисного окислення лiпiдiв в органiзмi людини або в харчовому продуктi утворюються такi токсичнi речовини, за винятком:
979. Якi з перелiчених речовин не вiдносяться до антиоксидантiв, здатних регулювати iнтенсивнiсть окислення ПНЖК?
980. Якi з перелiчених продуктiв не вiдносяться до постачальникiв таких антиоксидантiв як полiфеноли?
981. На якому технологiчному етапi виробництва рослинної олiї мають мiсце найбiльше забруднення її компонентiв мiкроорганiзмами i стороннiми домiшками?
982. На якому етапi виробництва олiї рослинної необхiдно зосередити найбiльшу увагу на герметизацiї технологiчного обладнання i ефективностi мiсцевої витяжки?
983. В яких цехах пiдприємств по виробництву олiї рослинної слiд придiляти особливу увагу забезпеченню заходiв, спрямованих на попередження перегрiву повiтряного середовища?
984. Якi органiчнi розчинники дозволяється застосовувати для екстракцiї олiї iз макухи на пiдприємствi?
985. На якому технологiчному етапi виробництва олiї рослинної спостерiгається iнтенсивне видiлення лiпiдiв i їх частковий гiдролiз i окислення?
986. Якi умови сприяють окисленню лiпiдiв у виробництвi рослинних олiй?
987. Який вид рослинної олiї за ступенем очищення має найбiльшу технологiчну цiннiсть, але найменшу стiйкiсть при зберiганнi?
988. Укажiть, який технологiчний засiб не використовують при застосуваннi повної схеми очищення у виробництвi рафiнованої олiї:
989. Укажiть, на якому технологiчному етапi завершується виробництво сирої олiї:
990. Що становить собою технологiчний процес гiдратацiї олiї рослинної?
991. Що становить собою технологiчний процес дезодорацiї олiї рослинної?
992. Яка олiя призначається для поставки в торговельну мережу та пiдприємства громадського харчування?
993. При якому методi виготовлення вершкового масла досягається найбiльша його стiйкiсть?
994. У виробництвi масла вершкового слiд застосовувати метод пастеризацiї вершкiв:
995. До якого пороку масла вершкового може призвести окислення жиру в присутностi свiтла i кисню?
996. В основi хiмiчного процесу отримання саломасу для виготовлення маргарину лежить:
997. Гiдрогенiзований жир, багатий на транс-iзомери жирних кислот, добре використовується в органiзмi тiльки як:
998. До якої продукцiї належать жири кулiнарнi, кондитерськi i хлiбопекарськi?
999. До якої групи харчових продуктiв вiдносять майонез?
1000. Якi з перелiчених продуктiв не застосовують у виробництвi майонезу?
1001. Що лежить в основi технологiчного процесу виготовлення майонезу?
1002. На якiй стадiї виробництва харчових жирiв розпочинається псування лiпiдiв?
1003. Найбiльш iнтенсивне псування харчових жирiв може вiдбуватися у процесi:
1004. Якi з наведених нижче чинникiв не сприяють псуванню жиру?
1005. В яких основних напрямках здiйснюються хiмiчнi змiни в жирах пiд час їх псування?
1006. Якi хiмiчнi процеси вiдбуваються в жирах при їх гiдролiтичному псуваннi?
1007. Який показник якостi жирiв вiдображає початок гiдролiтичного процесу псування продукту?
1008. Для яких харчових жирiв псування шляхом гiдролiза є процесом не характерним?
1009. Головним каталiзатором процесу гiдролiзу жирiв є:
1010. При вiдсутностi якої речовини здiйснення процесу гiдролiтичного псування жирiв є неможливим?
1011. Який хiмiчний процес в першу чергу вiдбувається в жирах на початку їх окислення?
1012. Для яких харчових жирiв псування шляхом окислення є процесом не характерним?
1013. Який показник в першу чергу свiдчить про початок псування жирiв шляхом окислення?
1014. Як змiнюються кислотне, перекисне i йодне число у процесi окислення жирiв?
1015. Кiнцевими продуктами окислювального псування жирiв є:
1016. Який з перелiчених факторiв, що не відноситься до фізико-хімічних і біологічних, чинить додатковий негативний вплив на усi iншi чинники, що сприяють окислювальному псуванню жирiв в процесi їх реалiзацiї?
1017. Укажiть допустиму вологiсть борошна, %:
1018. Назвiть допустимий вмiст (мг/кг) металодомiшок у хлiбопекарському борошнi:
1019. Пшеничне борошно має затхлий запах, вологiсть 20%, кислотнiсть 11%, окремi комочки злеглостi. Укажiть, як правильно реалiзувати партiю даного борошна:
1020. Укажiть, як правильно реалiзувати партiю борошна, зараженого шкiдниками хлiбних запасiв:
1021. Укажiть, при якому вмiсту фузарiозних зерен (%) в зернi пшеницi воно допускається без обмеження для переробки на борошно:
1022. Партiя зерна пшеницi мiстить 1% фузарiозних зерен. Що слід учинити iз даним зерном?
1023. Укажiть допустимий вмiст борошняного пилу (мг/м куб.) у повiтрi виробничих примiщень:
1024. В складському примiщеннi для зберiгання борошна тарним методом вiдстань мiж стiнами 60 см, до стiн - 35 см, до пiдлоги - 10 см, вiдносна вологiсть - 80%, температура повiтря - 15°С. Чи вiдповiдають умови зберiгання муки санiтарним правилам?
1025. Яка температура повiтря вважається оптимальною для складських примiщень де зберiгається борошно?
1026. Укажiть оптимальну вологiсть повiтря (%), яка повинна бути в складi для зберiгання борошна:
1027. Укажiть перiодичнiсть перевiрки магнiтiв, встановлених у вихiдних каналах просiвальних машин:
1028. Як часто повиннi очищатись магнiти просiвальних машин вiд металодомiшок?
1029. Вантажопiдйомнiсть магнiтiв просiвальних машин складає:
1030. Укажiть, як використати технологiчний брак хлiба i черствий хлiб, що надiйшов iз магазинiв:
1031. Укажiть допустимi строки зберiгання вiдходiв хлiбних виробiв, що пiдлягають мочiнню на пiдприємствi:
1032. Оптимальний час для бродiння тiста при безопарному способi приготування хлiба повинен складати:
1033. В зимовий перiод року на робочих мiсцях пекарiв параметри мiкроклiмату складали: температура повiтря - 25°С, швидкiсть руху повiтря - 0,3 м/сек. Про що свiдчать цi показники?
1034. Укажiть основнi вимоги, що пред'являються до хлiбопекарських печей з точки зору безпеки працi:
1035. Укажiть, як правильно укладати гарячий хлiб i хлiбобулочнi вироби при транспортуваннi:
1036. Якою повинна бути температура повiтря в хлiбосховищi?
1037. Укажiть максимальний термiн зберiгання хлiба iз житнього i пшеничного висiвкового борошна на пiдприємствi:
1038. Укажіть максимальний термiн зберiгання дрiбноштучних хлiбобулочних виробiв в експедицiї?
1039. Укажiть термiн реалiзацiї пшеничного хлiба в роздрiбнiй торгiвлi з моменту випiчки:
1040. Укажiть максимальний термiн реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi дрiбноштучних булочних виробiв:
1041. Укажiть допустимий термiн реалізації хлiбних виробiв iз житнього борошна грубого помолу в роздрiбнiй торгiвлi з моменту випiчки:
1042. Що слід учинити з партiєю хлiба, який зберiгався в експедицiї довше, нiж передбачено технологiчною iнструкцiєю?
1043. Укажiть, що необхідно учинити з партiєю хлiба, що знаходиться у торговельнiй мережi i покрився плiснявою:
1044. Укажiть основнi заходи профiлактики картопляної хвороби пшеничного хлiба:
1045. Який вид дезобробки оснащення, тари хлiбопекарнi є найбiльш ефективним при виявленнi картопляної хвороби хлiба?
1046. При лабораторному аналiзi партiї пшеничного висiвкового борошна виявлена зараженiсть його картопляною паличкою. Вашi рекомендацiї щодо подальшого використання даного борошна?
1047. Що учинити iз партiєю хлiба, ураженого картопляною хворобою?
1048. Яка iз перелiчених вимог не пред'являється до умов транспортування хлiба?
1049. Укажiть основний механiзм черствiння хлiба:
1050. Укажiть, яка iз перелiчених хвороб не властива для ураження хлiбу: 10501,0 "Тягуча хвороба
1051. Чи може викликати харчове отруєння у людини хлiб, уражений тягучою (картопляною) хворобою?
1052. Чи може викликати у людей харчове отруєння хлiб, уражений пiгментоутворюючими мiкроорганiзмами?
1053. Яка з перелiчених вимог не пред'являється до обробки яєць i приготування яєчної маси?
1054. Для виготовлення яких хлiбобулочних виробiв не можна використовувати качинi i гусячi яйця?
1055. З якою метою проводиться попередня i заключна ростойка кускiв тiста?
1056. Якi iз перелiчених показникiв не характеризують якiсть хлiба?
1057. Якi iз перелiчених показникiв не вiдносяться до дефектiв хлiба, зумовлених порушенням технологiчного процесу?
1058. За своїм складом, призначенням, технологiєю виробництва кондитерськi вироби розподiляються на:
1059. Харчова цiннiсть кондитерських виробiв не обумовлена вмiстом у їх складi тiльки таких речовин:
1060. Епiдемiологiчне значення вологожирових борошняних кондитерських виробiв не пов'язане з їх роллю у виникненнi:
1061. На яких етапах технологiчного процесу виготовлення борошняних кондитерських виробiв створюються найбiльш сприятливi умови для накопичення мiкрорганiзмiв?
1062. Укажiть найбiльш важливi санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги по пiдготовцi сировини для виробництва кондитерських виробiв:
1063. Укажiть, яку харчову органiчну кислоту не дозволено використовувати для пiдкислення напiвфабрикатiв у кондитерському виробництвi:
1064. Укажiть найбiльш значиме джерело стафiлококової контамiнацiї крему у виробництвi кондитерських виробiв:
1065. Якi показники якостi кондитерських виробiв повиннi визначати лабораторiї СЕС?
1066. Укажiть, якi будiвельнi матерiали рекомендуються для покриття виробничих столiв в кондитерському виробництвi:
1067. Якi яйцепродукти можуть бути використанi для приготування кондитерського крему?
1068. Для приготування кондитерського крему яйця повиннi вiдповiдати таким вимогам:
1069. Спiввiдношенням яких компонентiв визначається епiдемiологiчна безпека кремових кондитерських виробiв?
1070. З якого перiоду необхiдно вести вiдлiк термiну реалiзацiї кремового кондитерського виробу?
1071. Укажiть основнi данi, якi повиннi бути наведенi при маркуваннi кремового кондитерського виробу:
1072. Укажiть термiн реалiзацiї кремових виробiв iз вершковим кремом:
1073. При якiй температурi повиннi зберiгатися кондитерськi кремовi вироби в торговельнiй мережi?
1074. У виробництвi кремових кондитерських виробiв не дозволяється використовувати такi харчовi добавки, як:
1075. На кондитерському пiдприємствi в кiнцi робочої змiни залишилось 2,5 кг вершкового крему. Вашi рекомендацiї щодо подальшого його використання?
1076. Укажiть концентрацiю розчину хлорного вапна, що використовується для дезинфекцiї iнвентаря i оснащення на кондитерському пiдприємствi?
1077. При якій концентрацiї цукру на водну фазу крему розвиток патогенних стафiлококiв припиняється?
1078. Укажiть мiнiмальну концентрацiю цукру на водну фазу крему, яка пригнiчує рiст патогенних стафiлококiв?
1079. Якi синтетичнi барвники дозволенi для використання в кремовому виробництвi?
1080. На кондитерське пiдприємство надiйшла партiя вершкового масла, що має на поверхнi блокiв забруднення i окремi ділянки плiсняви. Чи можливе використання такого масла для приготування кремiв?
1081. В магазинi виявлена партiя кремових кондитерських виробiв, термiн зберiгання яких закiнчився 18 годин тому. Частина тортiв має не властивi органолептичнi показники (кислий запах). Ваше рiшення щодо подальшого використання тортiв?
1082. Укажiть перiодичнiсть вiдбору проб та змивiв з iнвентаря та устаткування на кондитерському пiдприємствi:
1083. Яким вимогам повиннi вiдповiдати кремовi кондитерськi вироби за бактерiологiчними показниками?
1084. З епiдемiологічної точки зору найбiльшу небезпеку представляють яйця:
1085. Використання яєць водоплаваючої птицi дозволяється при виробництвi таких видiв виробiв, окрiм:
1086. Продаж яєць водоплаваючої птицi через роздрiбну торгiвлю:
1087. Якi iз перелiчених порокiв не є характерними для яєць?
1088. Найбiльш гiгiєнiчним способом тривалого зберiгання яєць є:
1089. Обов'язковою умовою використання яєчного меланжу для виготовлення страв i продуктiв є:
1090. Чи дозволяється використання меланжу для приготування крему в кондитерському виробництвi?
1091. Для приготування морожених яєчних продуктiв не допускається використання яєць, окрiм:
1092. Укажiть режим пастеризацiї, прийнятий у виробництвi морожених яєчних продуктiв:
1093. З якою метою проводиться пастеризацiя при виробництвi яєчного меланжу?
1094. До лiкувальних мiнеральних вод вiдносяться води, якi мiстять:
1095. Обробка мiнеральних вод допускається:
1096. Укажiть допустимi рiвнi нiтратiв у мiнеральних водах:
1097. Які мiкробiологiчні показники не застосовують для оцінки безпеки мiнеральної води?
1098. Укажiть оптимальну температуру зберiгання мiнеральних вод, розлитих у пляшки:
1099. Термiн зберiгання мiнеральних вод вiд дня розливу у пляшки складає:
1100. Якi показники мiнерального складу води повиннi ураховуватись у виробництвi безалкогольних напоїв?
1101. Назвiть органiчнi кислоти, якi дозволенi у виробництвi безалкогольних напоїв?
1102. Яке гiгiєнiчне значення має насичення безалкогольних напоїв диоксидом вуглецю?
1103. Основними гiгiєнiчними показниками якостi безалкогольних напоїв є такi, окрiм:
1104. Кiлькiсть мезофiльних аеробних i факультативно-анаеробних мiкроорганiзмiв в цукрi пiску, який використовується у виробництвi безалкогольних напоїв, не повинен перевищувати (КУО/г):
1105. Основним джерелом забруднення напоїв можуть служити:
1106. Назвiть пороки безалкогольних напоїв:
1107. Допустимий рiвень обсiменiння цукрового сиропу, який використовується у виробництвi безалкогольних напоїв, складає:
1108. Кiлькiсть БГКП в дм куб. газованих напоїв не повинна перевищувати:
1109. Найбiльш небезпечним з точки зору забруднення продукцiї є слiдуючий етап технологiчного процесу виробництва квасу та пива:
1110. При визначеннi лейконостоку в цукрi, призначеному для виробництва безалкогольних напоїв, цукор необхiдно використовувати:
1111. У якому об'ємi пляшкового пива (масових сортiв) не допускається вмiст БГКП?
1112. Для використання у виробництвi безалкогольних напоїв дозволенi барвники, окрiм:
1113. Якi з перелiчених груп вин не вiдносяться до виноградних?
1114. Якi вина вiдносяться до сортових?
1115. Розподiл вин на ординарнi, марочнi i колекцiйнi залежить вiд:
1116. Якi вина не вiдносять до групи столових вин?
1117. Усi заходи по боротьбi iз шкiдниками i хворобами винограду повиннi бути закiнченi до початку збору врожаю не пiзнiше:
1118. За якими показниками не передбачено оцiнювати якiсть винограду, призначеного для виробництва вина i сокiв?
1119. Для виготовлення бiлих столових вин пiсля вiджимання винограду вiдбирають такi пресовi фракцiї соку:
1120. У виробництвi яких вин домагаються повного зброджування цукру у виноградному суслi?
1121. Кондицiю крiплених вин по мiцностi забезпечують:
1122. Загальною причиною для розвитку усiх хвороб вин є:
1123. Найбiльш характерними зовнiшнiми ознаками початку захворювання вин є:
1124. Розвитку мiкроорганiзмiв у винi сприяє:
1125. Брют, сухе, напiвсухе, напiвсолодке, солодке: вiд чого залежать назви iгристих вин?
1126. У лiкеро-горiлчаному виробництвi мають застосовувати тiльки:
1127. У виробництвi коньяку багаторiчнiй витримцi у дубових бочках пiддають:
1128. Укажiть основну особливiсть пiдприємств громадського харчування у порiвняннi iз iншими харчовими об'єктами:
1129. Укажiть основне завдання санiтарного лiкаря при оцiнцi оснащення пiдприємств громадського харчування
1130. Яке санiтарне значення має маркірування оснащення i iнвентарю на пiдприємствах громадського харчування?
1131. Який оптимальний коефiцiєнт природного освiтлення рекомендується для їдалень пiдприємств громадського харчування?
1132. Укажiть нормативи штучного освiтлення торгових залiв магазинiв iз самообслуговуванням:
1133. Яка освiтленiсть повинна бути в мiсцях роздачi їжi на пiдприємствах громадського харчування?
1134. Якi рiвнi шуму (дБ) допускаються для торговельних залiв магазинiв?
1135. На яку висоту, згiдно iз вимогами санiтарних норм i правил, передбачено оздоблення побутових примiщень матерiалами, що пiдлягають миттю гарячою водою?
1136. При якiй кiлькостi робочих в одну змiну на промисловому пiдприємствi необхiдно передбачити їдальню, працюючу на напiвфабрикатах?
1137. Iз якого розрахунку проектується кiлькiсть посадочних мiсць в їдальнях промпiдприємств?
1138. Дозвiл на реалiзацiю продуктiв, якi не вiдповiдають НТД по органолептичним i фiзико-хiмiчним показникам на об'єктах громадського харчування дають фахiвцi:
1139. До реалiзацiї холодцю на пiдприємствах громадського харчування пред'являються такi вимоги:
1140. Укажiть вимоги до теплової обробки напiвфабрикатiв з рубленого м'яса на об'єктах громадського харчування:
1141. Укажiть страви i вироби, якi заборонено виготовляти на пiдприємствах громадського харчування:
1142. Якi iз перелiчених виробiв дозволяється виготовляти на пiдприємствах громадського харчування з дозволу територiальної СЕС?
1143. Чи дозволяється приготування на пiдприємствах громадського харчування у теплий перiод року паштетiв, холодцiв, заливних блюд iз м'яса, риби, птицi, пирiжкiв iз м'ясним i лiверним фаршем?
1144. Яка повинна бути температура перших i других гарячих страв при їх роздачi на пiдприємствах громадського харчування?
1145. Чи допускається реалiзацiя на пiдприємствi громадського харчування перших i других страв, що залишилися вiд попереднього дня?
1146. Чи допускається на пiдприємствi громадського харчування залишати для реалiзацiї на наступний день холоднi страви, що особливо швидко псуються?
1147. Укажiть необхiдну кратнiсть перiодичних медоглядiв робiтникiв пiдприємств громадського харчування:
1148. Чи зобов'язанi проходити перiодичнi медогляди i пiдготовку по санмiнiмуму особи, якi зайнятi виготовленням i реалiзацiєю харчових продуктiв в порядку iндивiдуальної трудової дiяльностi?
1149. Санiтарний день на пiдприємствах громадського харчування i торгiвлi проводиться:
1150. Яким вимогам повинен вiдповiдати розрубочний стул для м'яса на пiдприємствах громадського харчування?
1151. На пiдприємствi громадського харчування холодильнi камери для зберiгання м'яса повиннi бути оснащенi:
1152. Якi вимоги пред'являються до зберiгання хлiба на пiдприємствах громадського харчування?
1153. Укажiть умови зберiгання очищеної картоплi на пiдприємствах громадського харчування:
1154. Якi вимоги пред'являються до використання фритюрних жирiв в громадському харчуваннi?
1155. Який фактор не сприяє прискоренню процесiв окислення фритюрних жирiв?
1156. Укажiть, як правильно проводити сульфiтацiю очищеної картоплi для використання в пiдприємствах громадського харчування:
1157. За яких умов технологiчного процесу найбiльше всього зберiгається вiтамiн С у овочах?
1158. Укажiть термiн зберiгання готових млинцiв iз фаршем на пiдприємствах громадського харчування:
1159. З гiгiєнiчної точки зору теплова обробка продуктiв переслiдує такi цiлi:
1160. Укажiть показання для проведення санiтарно-бактерiологiчних дослiджень на носiйство збудникiв ГКI на пiдприємствах громадського харчування:
1161. По яким бактерiологiчним показникам оцiнюють якiсть готових страв i кулiнарних виробiв?
1162. На якiй вiдстанi вiд пiдприємств торгiвлi повиннi розмiщатись смiттєзбiрники?
1163. Як часто необхiдно вивозити смiття iз територiї торгового пiдприємства?
1164. Чи допускається на пiдприємствах торгiвлi використання для господарсько-питних потреб привiзної води?
1165. Чи допускається улаштування колодязiв i вигрiбних ям для збору стiчних вод на пiдприємствах торгiвлi?
1166. Як повиннi бути оснащенi передтуалетнi примiщення на пiдприємствах торгiвлi?
1167. Якi вимоги пред'являються до зберiгання паперу для загортання та iнших упаковочних матерiалiв в пiдприємствах торгiвлi?
1168. Укажiть, якi вимоги пред'являються до прибирального iнвентаря в пiдприємствах торгiвлi:
1169. Укажiть, якi вимоги iснують до видачi консервiв iз складу пiдприємства торгiвлi в реалiзацiю:
1170. Як проводять приймання харчових продуктiв для реалiзацiї в торгових пiдприємствах?
1171. Як повинна учинити адмiнiстрацiя торговельного пiдприємства при виявленнi бактерiологiчного браку (бомбажу) бiльше 2% у партiї консервiв, що зберiгаються на складi?
1172. Якi вимоги пред'являються до пiдготовки харчових продуктiв для реалiзацiї в пiдприємствах торгiвлi?
1173. Чи допускається продаж сирих i готових продуктiв в одному вiддiлi торговельного пiдприємства?
1174. Укажiть, якi iз перелiчених торговельних об'єктiв вiдносяться до об'єктiв роздрiбної торгiвлi:
1175. Чи потрiбно узгоджувати iз санепiдстанцiєю вибiр мiсця для розташування об'єктiв роздрiбної торгiвлi?
1176. Чи потрiбно узгоджувати iз санепiдстанцiєю асортимент харчових продуктiв i напоїв для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi?
1177. Хто повинен проводити санiтарну обробку iзотермiчних ємкостей i комунiкацiй, що використовуються у торгiвлi напоями i пивом?
1178. Чи допускається реалiзацiя в дрiбнороздрiбнiй торгiвлi продуктiв, що швидко i дуже швидко псуються при вiдсутностi холодильного оснащення для їх зберiгання?
1179. Укажiть вимоги до транспортування кремових кондитерських виробiв для реалiзацiї у торговельних пiдприємствах:
1180. Коли необхiдно проводити профiлактичну дезинфекцiю на пiдприємствах торгiвлi?
1181. Якi заходи покарання може застосовувати санепiдслужба при виявленнi на пiдприємствах торгiвлi комах чи гризунiв?
1182. Укажiть перiодичнiсть проходження навчання i складання iспиту по гiгiєнiчнiй пiдготовцi працiвниками пiдприємств торгiвлi:
1183. Якi заходи покарання має право застосувати санепiдслужба до працiвникiв пiдприємств торгiвлi, котрi не виконують санiтарнi правила пiд час роботи?
1184. Перiодичнiсть проходження медичних оглядiв працiвниками пiдприємств продовольчої торгiвлi становить:
1185. Укажiть, якi категорiї працiвникiв ринку повиннi проходити медичне обстеження?
1186. Хто здiйснює контроль за виконанням санiтарних правил для ринкiв?
1187. В обов'язки санiтарного лiкаря при здiйсненнi держсаннагляду за об'єктами громадського харчування входить перелiчене нижче, окрiм:
1188. В якому вiддiлi продовольчого магазину дозволяється продаж яєць?
1189. Укажiть спосiб теплової обробки м'яса в об'єктi громадського харчування, при якому в ньому мiнiмально зберiгаються харчовi речовини:
1190. Яка найнижча температура усерединi рублених м'ясних виробiв забезпечує їх повну готовнiсть у процесi теплової обробки в об'єктах громадського харчування?
1191. При якому способi теплової обробки картоплi забезпечується найбiльше зберiгання вiтамiну С?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів