Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

5. "Чужорiднi хiмiчнi речовини в їжi"


411. З позицiї гiгiєни харчування контамiнантами називають:
412. Усi контамiнанти i харчовi добавки об'єднують загальним термiном:
413. Що таке ксенобiотики?
414. Чим вiдрiзняються поняття "ксенобiотики" i "шкiдливi речовини"?
415. Укажiть найбiльш значиме джерело шкiдливих хiмiчних речовин для органiзму людини в природi:
416. Якi чужорiднi хiмiчнi речовини в їжi не можна вiднести до забруднювачiв?
417. Токсичнiсть стороннiх хiмiчних речовин у їжi не залежить тiльки вiд їх:
418. Що визначає норматив "допустима добова доза" (ДДД) ксенобiотика?
419. Що означає норматив "гранично допустима концентрацiя (ГДК)" ксенобiотика?
420. Термiном "монiторинг ксенобiотикiв" у гiгiєнi харчування позначають:
421. Харчовi добавки - це:
422. До харчових добавок не вiдносять речовини, якi:
423. Чи можуть харчовi добавки самi по собi використовуватись як харчовi продукти?
424. Чи дозволяється використовувати харчовi добавки з метою приховування низької харчової цiнностi або псування продуктiв?
425. Про що свiдчить присвоєння харчовiй добавцi спецiального iндексу "Е"?
426. Гiгiєнiчнi вимоги до використання харчових добавок на територiї України визначенi:
427. Перелiк харчових добавок, дозволених до використання на територiї України затверджено:
428. Вироблення, застосування та реалiзацiя харчових добавок на територiї України повиннi здiйснюватися:
429. Вибiрковий контроль за умовами використання харчових добавок та їх вмiстом у харчових продуктах повинен здiйснюватись:
430. Дозвiл на використання харчових добавок видається:
431. Дозвiл, обмежений, умовний або необмежений у часi на застосування харчової добавки видається:
432. Якi матерiали не передбаченi для обов'язкового внесення у клопотання про дозвiл на використання нової харчової добавки?
433. Основною гiгiєнiчною вимогою при упровадженнi в практику нової харчової добавки є:
434. До харчових добавок не можуть бути вiднесенi:
435. До якого класу харчових добавок вiдносяться куркумiни, каротини, екстракти аннато, антоцiани?
436. У якостi харчових барвникiв недопустимо використання:
437. Дозволеними синтетичними барвниками дозволяється забарвлювати:
438. Для яких барвникiв обов'язково встановлюють максимально допустимi рiвнi (МДР) в харчових продуктах?
439. У якому виглядi повиннi надходити i зберiгатись барвники на пiдприємствах харчової промисловостi?
440. У якому виглядi мають зберiгатись розчини барвникiв у виробничих цехах харчового пiдприємства?
441. Якi харчовi добавки називають консервантами?
442. Укажiть, в якi продукти дозволяється вводити хiмiчнi консерванти?
443. При використаннi нiтритiв у виробництвi харчових продуктiв не допускається:
444. Такi харчовi добавки, як сорбiнова i бензойна кислоти, сорбат натрiю, бензоат натрiю, сiрки двоокис використовують у якостi:
445. Що таке нiзiн?
446. Що таке консервуючi гази?
447. Яка харчова добавка забезпечує стiйке рожеве забарвлення м'ясних виробiв?
448. Що таке антиоксиданти?
449. В якi харчовi продукти допускається введення антиоксидантiв?
450. До стабiлiзаторiв вiдносять речовини, якi:
451. Харчовi кислоти, якi надходять у роздрiбний продаж для використання у домашньому господарствi, повиннi розфасовуватися:
452. Вплив ксилiту на органiзм людини характеризується усiма перелiченими властивостями, окрiм:
453. Чи припустимо з гiгiєнiчних позицiй застосування пiдсолоджувачiв з метою економiї цукру?
454. Ароматичнi есенцiї дозволяється вводити в такi продукти:
455. При лабораторному дослiдженнi харчових кислот особливу увагу слiд придiляти:
456. Харчовi добавки необхiдно вводити у харчовi продукти у кiлькостi:
457. При розглядi допустимих концентрацiй харчової добавки у продуктi харчування не враховується тiльки:
458. Чи необхiдно на споживчiй упаковцi харчових продуктiв, виготовлених iз застосуванням харчових добавок, вказувати назву або мiжнародний символ кожної добавки?
459. За якiсть харчових добавок вiдповiдальнiсть несуть:
460. Хто несе вiдповiдальнiсть за дотримання СанПiН по використанню харчових добавок?
461. Хто дає дозвiл на виробництво та застосування полiмерних матерiалiв для контакту з певними харчовими продуктами?
462. Для контакту з харчовими продуктами дозволяється використовувати тiльки такi полiмернi матерiали:
463. Дозвiл на використання iмпортних полiмерних матерiалiв для контакту з харчовими продуктами видається МОЗ України тiльки при наявностi:
464. Для видачi позитивного гiгiєнiчного висновку державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи на застосування полiмерних матерiалiв найменше значення мають:
465. Що є тормозом для подальшого успiшного розповсюдження застосування полiмерних матерiалiв для контакту з харчовими продуктами?
466. Сировиною для виготовлення полiмерiв харчового призначення не можуть бути:
467. Укажiть, до яких сполук вiдносяться целюлоза, крохмаль, природний каучук, шовк, смола?
468. Яким чином отримують синтетичнi полiмернi матерiали?
469. Якi дуже небезпечнi властивостi втрачають мономери (природнi гази, нафтопродукти тощо) в процесi полiмеризацiї?
470. Що iз перелiченого не регламентують у полiмерах харчового призначення?
471. Що розумiють пiд термiном "старiння полiмерiв"?
472. Назвiть найбiльш негативнi наслiдки деструкцiї полiмерного виробу харчового призначення з гiгiєнiчних позицiй:
473. Якi чинники стримують деструкцiю полiмерних матерiалiв у процесi його "старiння"?
474. З гiгiєнiчних позицiй при використаннi харчових марок полiмерiв у практицi найбiльше значення має:
475. До яких найбiльш негативних наслiдкiв може привести використання полiмерних виробiв без урахування їх призначення i встановлених умов експлуатацiї?
476. Для визначення придатностi виробiв iз полiмерних матерiалiв для контакту з харчовими продуктами з гiгiєнiчних позицiй не враховується тiльки:
477. Якi властивостi визначають можливiсть безпечного використання окремих виробiв iз полiмерних матерiалiв контактувати тiльки з певними харчовими продуктами при певних умовах експлуатацiї?
478. При виборi полiмеру для контакту з харчовими продуктами перш за все треба керуватись:
479. Пластифiкатори в полiмерних матерiалах не застосовують з метою:
480. Барвники i стабiлiзатори, введенi в полiмерну композицiю, вступають з полiмерним матерiалом:
481. З гiгiєнiчних позицiй найбiльш значимою вимогою до додаткових речовин, що вводять в полiмернi матерiали, є:
482. Вироби iз полiмерних матерiалiв можна допускати до контакту з харчовими продуктами, якщо вони:
483. На пiдставi якого результату санiтарно-хiмiчного дослiдження зразка полiмерного матерiалу було видано негативну гiгiєнiчну оцiнку?
484. Чи можна дати висновок про непридатнiсть полiмерного матерiалу для контакту з харчовими продуктами тiльки на пiдставi виявлених органолептичних змiн у модельному середовищi?
485. Яка група упаковок по призначенню не значиться в дiючих НТД?
486. Укажiть негативну властивiсть целофану як пакувального матерiалу:
487. Як довго можна зберiгати воду у целофановому пакетику?
488. Якi продукти не можна пакувати у целофанову плiвку?
489. Що з перелiченого можна позначити на посудi iз полiетилену?
490. Який з перелiчених продуктiв небезпечно пакувати у полiетиленовий пакет?
491. Який iз перелiчених полiмерiв вiдрiзняється самою високою теплостiйкiстю?
492. Основним недолiкам виробiв iз полiвiнiлхлориду є:
493. Основним недолiком виробiв з полiетиленфталату є:
494. Укажiть полiмернi матерiали, якi вiдрiзняються своєю надзвичайною стiйкiстю до найбiльш агресивних харчових середовищ:
495. Що не вимагається указувати в сертифiкатi на кожну партiю виробiв iз полiмерних матерiалiв?
496. Що може бути вiдсутнiм у санiтарного лiкаря з гiгiєни харчування, який веде поточний нагляд за використанням полiмерних матерiалiв?
497. Яка iз особливостей хiмiчних речовин, що застосовуються у якостi пестицидiв, звертає на себе особливу увагу лiкарiв з гiгiєни харчування?
498. Яка з перелiчених гiгiєнiчних вимог до пестицидiв на цей час ще не може бути реалiзована?
499. Яке практичне значення для лiкарiв має складання хiмiчної, гiгiєнiчної i виробничої класифiкацiї пестицидiв?
500. Яка група токсичних речовин не входить у виробничу класифiкацiю пестицидiв?
501. На яку групу не передбачено розподiл пестицидiв в гiгiєнiчнiй класифiкацiї?
502. Перевагою фосфорорганiчних пестицидiв з гiгiєнiчних позицiй є:
503. Фосфорорганiчнi пестициди пiд впливом термiчної обробки харчових продуктiв:
504. В основi механiзму токсичної дiї фосфорорганiчних пестицидiв лежить:
505. Найважливiшою характерною особливiстю хлорорганiчних пестицидiв є:
506. Хто дає дозвiл на застосування пестицидiв у сiльському господарствi?
507. Що заборонено робити при застосуваннi пестицидiв у сiльському господарствi?
508. Хто на мiсцях повинен нести вiдповiдальнiсть за порядок використання пестицидiв для обробки продовольчих культур?
509. Хто несе повну вiдповiдальнiсть за безпеку сiльськогосподарської продукцiї в умовах застосування пестицидiв?
510. Чи може бути реалiзована продукцiя з господарства при порушеннi порядку використання пестицидiв, або отримана з дослiдного поля пiсля випробування нового препарату, ще не допущеного до широкого застосування?
511. В документах, що супроводжують партiю продукцiї iз сiльськогосподарського пiдприємства, де застосовують пестициди, не вимагається указувати:
512. Який iз перелiчених заходiв, спрямованих на попередження забруднення пестицидами продуктiв тваринництва, суперечить дiйсному?
513. Яка iз перелiчених умов застосування пестицидiв не буде гарантувати залишковий вмiст препаратiв в харчових продуктах на максимально допустимому рiвнi?
514. Який iз перелiчених напрямкiв профiлактики хронiчних отруєнь пестицидами має найбiльш перспективний характер?
515. Яка iнформацiя не має особливого значення при проведеннi гiiгiєнiчної експертизи харчових продуктiв, отриманих iз застосуванням пестицидiв?
516. Чи можуть бути використанi у харчуваннi продукти, що мiстять залишки пестицидiв, якi по класифiкацiї вiдносяться до високотоксичних речовин, у кiлькостi, яка перевершує максимально допустимий рiвень (МДР)?
517. Чи можуть бути використанi у харчуваннi продукти, якщо залишки пестицидiв в них, що мають вираженi кумулятивнi властивостi, перевищують МДР не бiльше, нiж у 2 рази?
518. Укажiть можливий шлях реалiзацiї фруктiв i ягiд, в яких вмiст фосфорорганiчних пестицидiв у два рази перевищує МДР:
519. Укажiть на можливiсть реалiзацiї овочiв, в яких залишки фосфорорганiчних пестицидiв у два рази перевищують МДР:
520. Що можна зробити з зерном, забрудненим фосфорорганiчними пестицидами?
521. Як можна використати м'ясо, випадково забруднене фосфорорганiчними пестицидами у дозi, яка в 3-4 рази перевищує МДУ?
522. Молоко, забруднене фосфорорганiчним пестицидом треба:
523. Як можна використати фрукти i ягоди, забрудненi хлорорганiчними пестицидами?
524. Як можна використати картоплю, забруднену хлоорганiчними пестицидами?
525. Як можна використати зерно при значному забрудненнi хлорорганiчними пестицидами?
526. Як можна використати молоко, забруднене хлорорганiчними пестицидами?
527. Як можна використати м'ясо, вмiст хлорорганiчних пестицидiв у якому перевищує МДР?
528. Як можна використати фрукти, ягоди i овочi, залишки дiтiокарбаматiв у яких перевищує МДР?
529. Якi добрива, завдяки своїй небезпечностi, привертають найбiльшу увагу гiгiєнiстiв?
530. Яка iз зв'язаних форм азоту є найбiльш рухома i дуже швидко може надходити до джерел водопостачання?
531. До яких наслiдкiв може привести надмiрне надходження нiтратiв до джерел питної води?
532. У яких регiонах надходження нiтратiв до джерел питної води становить найбiльшу гiгiєнiчну проблему?
533. Процес накопичення i розподiлу нiтратiв у рослинах перш за все обумовлений:
534. Крiм фонового, обумовленого бiологiчними особливостями рослин, надмiрний вмiст нiтратiв у них залежить вiд нерацiонального використання:
535. Що є характерною особливiстю окремих культур, вирощених на грунтах з одним i тим же рiвнем вмiсту нiтратiв?
536. Якi з перелiчених культур володiють найбiльшою селективною здатнiстю накопичувати нiтрати?
537. Основними джерелами надходження нiтратiв iз рослинних продуктiв до органiзму людини в Українi є:
538. Якi частини рослин накопичують найбiльшу кiлькiсть нiтратiв?
539. Який iз перелiчених методiв кулiнарної обробки рослинних продуктiв дозволяє в найбiльшiй мiрi звiльнити їх вiд надлишкового вмiсту нiтратiв?
540. Як впливає механiчне i мiкробне псування плодiв на вмiст нiтратiв i нiтритiв при тривалому зберiганнi плодiв?
541. Що вiдбувається в першi три днi вiд початку квашення, солiння чи маринування в овочах, якi мiстять у собi нiтрати?
542. Якi фiзико-хiмiчнi властивостi нiтрозамiнiв забезпечують їм залучення в будь-яку ланку харчового ланцюга та легкого "засвоєння" в органiзмi людини i тварин?
543. Яка група харчових продуктiв вiдрiзняється найбiльшим вмiстом нiтратiв i нiтритiв?
544. Яка група продуктiв характеризується найбiльшим вмiстом нiтрозамiнiв?
545. Який iз перелiчених заходiв, спрямованих на попередження утворення i накопичення нiтрозамiнiв у харчових продуктах, не можна оцiнювати як реальний?
546. До яких негативних наслiдкiв може призвести тривале внесення в грунти великих доз фосфорних добрив?
547. Назвiть основнi напрямки заходiв, реально попереджуючих негативнi наслiдки застосування добрив у сiльському господарствi:
548. Якi стiчнi води становлять найбiльшу загрозу забруднення продукцiї сiльського господарства хiмiчними речовинами?
549. Якi стiчнi води можна застосовувати для зрошення сiльськогосподарських культур?
550. З яких причин забороняється вирощування на полях зрошування овочiв, картоплi, ягiд, фруктiв i баштанних культур?
551. На чому у першу чергу повинен зосередити увагу спецiалiст з гiгiєни харчування при вирiшеннi питання про можливiсть використання стiчних вод на полях зрошення?
552. З яких причин проблема годування сiльськогосподарських тварин привертає до себе увагу гiгiєнiстiв?
553. З якою метою в корма для годування сiльськогосподарських тварин добавляють антибiотики?
554. В яких випадках застосування антибiотикiв у кормах з метою стимуляцiї росту i надбавки маси тiла тварин виявляється неефективним?
555. При яких засобах використання антибiотикiв у тваринництвi їх залишковий вмiст у харчових продуктах виявляється найбiльшим?
556. В яких продуктах харчування вмiст антибiотикiв виявляється найменшим?
557. Рiшення якого негативного наслiдку присутностi антибiотикiв у харчових продуктах вимагає компетенцiї лiкаря з гiгiєни харчування?
558. Найбiльш небезпечним є забруднення харчових продуктiв антибiотиками:
559. Якi антибiотики, як правило, виявляються у харчових продуктах тваринного походження?
560. Як характеризують стiйкiсть антибiотикiв, що застосовують у тваринництвi, до фiзико-хiмiчних чинникiв навколишнього середовища
561. Якi з перелiчених методiв обробки харчової сировини повнiстю позбавляють її вiд присутностi залишкiв антибiотикiв?
562. Якi заходи, направленi на попередження зберiгання залишкiв антибiотикiв в продуктах тваринництва, є найбiльш перспективними в умовах їх використання у якостi добавок до кормiв?
563. Укажiть найбiльш безпечну умову застосування гормонiв та iнших бiокаталiзаторiв у тваринництвi
564. Який iз перелiчених заходiв щодо профiлактики отруєнь полiциклiчними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) є найбiльш перспективним?
565. Профiлактика надходження токсичних елементiв з харчовими продуктами в органiзм людини полягає насамперед у:
566. Яким харчовим продуктам надається першочергове значення в органiзацiї лабораторного контролю за вмiстом токсичних елементiв?
567. Якi продукти мають в першу чергу пiдлягати контролю на вмiст свинцю i кадмiю?
568. Якi продукти пiдлягають першочерговому контролю на вмiст ртутi?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів