Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

4. "Харчовi отруєння"


262. Харчовi отруєння виникають пiсля вживання:
263. Найбiльш характерними ознаками харчових отруєнь є:
264. За яким принципом складена сучасна класифiкацiя харчових отруєнь?
265. Харчовi отруєння є захворювання:
266. Спалах харчового отруєння мiкробної природи не вiдрiзняється вiд спалаху гострих кишкових iнфекцiй алiментарного походження тiльки:
267. На вiдмiну вiд гострої кишкової iнфекцiї для клiнiчної картини харчового отруєння мiкробної природи не характерними є:
268. З вилученням iз рацiону харчування людей iнкримiнованого продукту поява нових випадкiв харчових отруєнь:
269. Вирiшальним фактором, що сприяє виникненню харчових отруєнь мiкробної природи є:
270. Що властиво для збудникiв харчових токсикоiнфекцiй?
271. На якому рiвнi накопичення збудникiв в 1 гр/мл їжi можливе виникнення харчового отруєння?
272. Укажiть максимально допустимий рiвень МАФАМ (потенцiйних збудникiв харчових отруєнь) в 1 гр/мл готової їжi:
273. Яка iз перелiчених умов не завжди сприяє розмноженню збудникiв харчових отруєнь в їжi?
274. Через 4-6 годин пiсля вживання пастеризованого молока у потерпiлих на протязi 1-2 дiб спостерiгали гострий неконтагiозний гастроентерит з пiдвищенням температури, який швидко завершився одужанням. Що це було?
275. Через 2-5 дiб пiсля вживання пастеризованого молока у потерпiлих на протязi 5-7 дiб спостерiгали гострий ентероколiт з високою температурою, тривалим одужанням i випадками контагiозних захворювань. Що це було?
276. Якi стафiлококи викликають харчовi отруєння?
277. Яка властивiсть стафiлококiв в найбiльшiй мiрi свiдчить про їх ентеротоксичнiсть?
278. Який температурний режим може забезпечити iнактивацiю стафiлококового ентеротоксину у молоцi?
279. Укажiть рН середовища, нижче якої розмноження стафiлококiв у харчовому продуктi уже припиняється:
280. Укажiть концентрацiю цукру у воднiй фазi продукту, вище якої розвиток стафiлококiв уже повнiстю припиняється:
281. Основною умовою для можливостi виникнення стафiлококового токсикозу є:
282. При стафiлококових токсикозах iнкубацiйний перiод найчастiше складає:
283. Який клiнiчний симптом є найменш властивим для стафiлококового токсикозу?
284. Для стафiлококового токсикозу найбiльш характерними клiнiчними ознаками є:
285. В яких продуктах накопичення стафiлококового ентеротоксину не вiдбувається?
286. Основним критерiєм мiкробiологiчної дiагностики стафiлококового токсикозу є:
287. На вiдмiну вiд iнших збудникiв харчових отруєнь мiкробної природи стафiлококи здатнi до контамiнацiї харчових продуктiв через:
288. Достовiрно установити джерело контамiнацiї харчових продуктiв стафiлококами можна тiльки пiсля:
289. Який iз перелiчених методiв є найбiльш ефективним i реальним у профiлактицi стафiлококових токсикозiв?
290. Серед заходiв по лiквiдацiї носiйства стафiлококiв одним iз самих безперспективних є:
291. Укажiть найбiльш перспективний захiд щодо попередження обсiменiння стафiлококами харчових продуктiв:
292. Який iз указаних заходiв не можна назвати ефективним i реальним у попередженнi розмноження стафiлококiв i накопичення ентеротоксину в готовiй їжi?
293. Ботулiзм виникає пiсля вживання харчового продукту, що мiстить:
294. Який iз перелiчених чинникiв має найменше значення у розповсюдженнi ботулiзму?
295. Який iз перелiчених чинникiв заважає накопиченню ботулотоксину в їжi?
296. При досягненнi якої рН продукту утворення ботулотоксину припиняється повнiстю?
297. Який iз перелiчених типiв збудникiв ботулiзму здатний розмножуватись при температурi +5...10°С?
298. Що залишається у продуктi, який спричинив ботулiзм, якщо його пiддати кип'ятiнню на протязi 25-30 хв.?
299. Спори ботулiничних клостридiй тривалий час витримують усi негативнi чинники, крiм:
300. Ботулотоксин у харчовому продуктi не витримує тiльки:
301. Укажiть, що вiдбувається з ботулотоксином пiсля надходження у систему кровообiгу людини:
302. Через який час ботулотоксин типу А пiсля досягнення кровоносної системи починає надходити в нервову тканину?
303. Токсини ботулiзму типiв В i Е можуть циркулювати у кровi на протязi:
304. Лiкувальна протиботулiнiчна сироватка спроможна зв'язати тiльки такий ботулотоксин, який знаходиться у людини:
305. Iнкубацiйний перiод при ботулiзмi загалом може складатись:
306. На початковiй стадiї захворювання на ботулiзм можливi рiзноманiтнi клiнiчнi прояви, крiм:
307. Початковi клiнiчнi прояви ботулiзму з рештою зводяться до розвитку:
308. Високий вiдсоток летальностi при ботулiзмi менш за все залежить вiд:
309. Який захiд найбiльш гарантовано вiдвертає загрозу летального кiнця при захворюваннi на ботулiзм?
310. Яку кiлькiсть кровi необхiдно вiдiбрати у потерпiлих для лабораторної дiагностики ботулiзму?
311. Якi продукти мають найбiльше значення у виникненнi ботулiзму?
312. Найбiльшу загрозу для споживачiв, пов'язану з можливiстю захворювання на ботулiзм, викликають консервованi продукти, якi виготовленi:
313. Чи дозволяється реалiзовувати домашнi консерви на ринках?
314. В який перiод в Українi реєструється найвища сезонна захворюванiсть на ботулiзм?
315. В Українi випадки ботулiзму, пов'язанi з вживанням м'ясних консервованих продуктiв, найчастiше викликає токсин типу:
316. З рибними консервацiями на Українi частiше усього пов'язанi захворювання на ботулiзм типу:
317. Консервованi продукти рослинного походження в Українi переважно є причиною виникнення ботулiзму типу:
318. Як фактори ризику щодо захворювання на ботулiзм в Українi переважають такi консервованi продукти:
319. В Українi найвища летальнiсть при ботулiзмi пов'язана iз вживанням таких консервованих продуктiв:
320. Серед заходiв по профiлактицi ботулiзму на консервних пiдприємствах необгрунтоване проведення:
321. Який iз перелiчених заходiв по профiлактицi ботулiзму у побутi не можна назвати реальним для здiйснення в сучасних умовах?
322. На другий день пiсля вживання консервованої в домашнiх умовах кабачкової iкри, у членiв сiм'ї виникли розлади зору, мови, порушення ковтання, загальна слабкiсть. Що це було?
323. В сiм'ї, де був зареєстрований випадок ботулiзму, були виявленi залишки домашньої консервацiї, з якою пов'язують захворювання. Вашi дiї?
324. Пiд час санiтарного обстеження продовольчої бази була виявлена консервована продукцiя у бомбажних банках, що мала незвичайний вигляд i запах. Вашi дiї?
325. При виникненнi спалаху ботулiзму, пов'язаного iз вживанням продукцiї промислового виробництва, необхiдно:
326. Мiкотоксикози пов'язанi iз вживанням їжi, яка мiстить у собi:
327. Мiкотоксикози на вiдмiну вiд мiкозiв є захворювання:
328. Що з перелiченого може в деякiй мiрi протидiяти загостренню проблеми мiкотоксикозiв?
329. Найбiльш сприятливими для розвитку мiкроскопiчних грибiв - продуцентiв мiкотоксинiв є продукти:
330. Якi чинники заважають накопиченню мiкотоксинiв у харчових продуктах?
331. Мiкотоксини характеризуються:
332. До якої групи токсичних речовин вiдносяться зеараленон, охратоксин, патулiн, Т-2 токсин?
333. Афлатоксикоз становить собою:
334. Провiдний клiнiчний синдром при афлатоксикозi пояснюється ураженням:
335. Провiдний клiнiчний синдром при охратоксикозi пояснюється ураженням:
336. Провiдний клiнiчний синдром при фузарiозах пояснюється ураженням:
337. Лабораторному дослiдженню на присутнiсть мiкотоксинiв в останню чергу пiдлягають:
338. Укажiть допустиму концентрацiю афлатоксину В1 у харчових продуктах:
339. Найбiльш ефективним заходом по профiлактицi мiкотоксикозiв є:
340. Для попередження накопичення мiкотоксинiв в харчових продуктах у першу чергу необхiдно:
341. Невдовзi пiсля вживання соку, який буфетниця вiджала iз вiдбракованих заплiснявiлих апельсинiв, у дiтей виникла бурхлива блювота, кволiсть, болi в епiгастральнiй областi. Що це було?
342. В суботу буфетниця обгорнула нереалiзованi пирiжки з капустою целофановою плiвкою i халатом. В понедiлок пiсля вживання заплiснявiлих пирiжкiв у школярiв з'явилась бiль у животi, нудота, блювота. Що це було?
343. Збудникiв харчових токсикоiнфекцiй вiдносять до:
344. Обов'язковою умовою для виникнення харчової токсикоiнфекцiї є накопичення в їжi великої кiлькостi:
345. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при харчових токсикоiнфекцiях в середньому складає:
346. Для харчової токсикоiнфекцiї найбiльш характерними є прояви:
347. Середня тривалiсть захворювання при харчових токсикоiнфекцiях складає:
348. Найменшу значущiсть при мiкробiологiчнiй дiагностицi харчових токсикоiнфекцiй має:
349. Найбiльш ефективним i реальним заходом по профiлактицi харчових токсикоiнфекцiй є:
350. Через 6-7 годин пiсля вживання вiдвареного шматка м'яса, яке довгий час зберiгалось у забрудненому землею полiетиленовому мiшечку на пляжi, у всiх членiв сiм'ї з'явились симптоми гострого гастроентериту i озноб. Що це було?
351. Нечасте виявлення харчових отруєнь змiшаної природи на практицi пояснюється:
352. Що повинно послужити сигналом про наявнiсть харчового отруєння змiшаної природи?
353. Пiд час мiкробiологiчної дiагностики харчових отруєнь змiшаної природи необхiдно:
354. Випадок харчового отруєння змiшаної природи вважається остаточно пiдтвердженим, якщо:
355. Профiлактика харчових отруєнь змiшаної природи вимагає проведення:
356. Етiологiчним фактором скомбротоксикозу є:
357. До якої групи в класифiкацiї харчових отруєнь вiдносять скомбротоксикоз?
358. Скомбротоксикоз, як правило, виникає пiсля вживання:
359. Накопичення гiстамiну в рибних продуктах, що викликають скомбротоксикоз, пояснюється:
360. Специфiка клiнiчних проявiв при скомбротоксикозi обумовлена дiєю накопичених у харчовому продуктi:
361. Лабораторним пiдтвердженням дiагнозу "скомбротоксикоз" є виявлення у харчовому продуктi великої кiлькостi:
362. Профiлактика скомбротоксикозiв в основному зводиться до:
363. Через 10-15 хв у членiв сiм'ї пiсля вживання скумбрiї гарячого копчення виникли печiя у порожнинi рота i глотки, гiперемiя i висипання на обличчi i шиї, задишка, бронхоспазми, нудота, пронос. Ваш дiагноз?
364. Основними причинами отруєння грибами є нижченаведенi, крiм:
365. При вживаннi яких грибiв отруєння у людей не виникають:
366. Переважна кiлькiсть випадкiв отруєння грибами виникає:
367. До якої групи отруйних речовин вiдносяться фалотоксини, аматотоксини, мускарин тощо?
368. Iз вживанням яких грибiв пов'язаний весняний пiдйом отруєнь грибами?
369. Який iз симптомiв отруєння сморжами не є постiйним:
370. Укажiть найбiльш надiйний засiб знешкоджування сморжiв перед вживанням у їжу:
371. Провiднi клiнiчнi симптоми при отруєннi блiдою поганкою обумовленi:
372. Яким технологiчним засобом можна зруйнувати токсичнi алкалоїди блiдої поганки?
373. Укажiть симптом, не властивий для отруєння мухомором:
374. Провiднi клiнiчнi симптоми при отруєннi мухомором обумовленi такою дiєю його токсинiв:
375. Найбiльш реальним i ефективним спрямуванням профiлактики отруєнь грибами є:
376. Вночi через 8-9 годин пiсля вживання грибiв у членiв сiм'ї з'явились невтихомирне блювання, болi у животi, пронос, рiзка кволiсть, делiрiй, збiльшення розмiру печiнки. Ваш дiагноз?
377. Iнкубацiйний перiод при отруєннi плодами отруйних рослин складає:
378. Фазин i соланiн вiдносяться до фiтотоксинiв:
379. Провiднi клiнiчнi симптоми при отруєннi аконiтом, блекотою, бузиною i дурманом обумовленi такою їх дiєю:
380. В профiлактицi харчових отруєнь отруйними рослинами провiдним напрямком є:
381. Найбiльш чутливими до нiтратiв є:
382. У бiльшостi випадкiв гострi отруєння нiтратами пов'язанi:
383. Токсична дiя нiтратiв полягає:
384. Якi симптоми не властивi для отруєння нiтратами?
385. Профiлактика отруєнь нiтратами полягає насамперед в:
386. Профiлактика негативного впливу нiтрозамiнiв полягає насамперед:
387. Харчовi отруєння пестицидами як правило:
388. Безпечними, стосовно хронiчних отруєнь, є забруднення харчових продуктiв пестицидами, якi мають такi властивостi:
389. Який iз перелiчених симптомiв не є характерним для отруєння мiддю?
390. Провiдним напрямком профiлактики гострих отруєнь мiддю є:
391. Який iз перелiчених симптомiв не є властивим для отруєння цинком?
392. Провiдним напрямком профiлактики гострих отруєнь цинком є:
393. Гострi харчовi отруєння кадмiєм характеризуються перелiченими симптомами, за винятком:
394. Хронiчнi харчовi отруєння кадмiєм характеризуються перелiченими симптомами, за винятком:
395. Провiдним напрямком у профiлактицi отруєнь кадмiєм є:
396. Профiлактика отруєнь свинцем через харчовi продукти повинна включати насамперед:
397. Для хронiчної iнтоксикацiї ртуттю з харчових джерел властивi перелiченi клiнiчнi прояви, крiм:
398. Профiлактика отруєнь ртуттю з харчових джерел повинна насамперед включати:
399. Для гострих харчових отруєнь миш'яком найбiльш властивими є усi перелiченi симптоми, крiм:
400. Профiлактика отруєнь миш'яком полягає насамперед:
401. В районних СЕС розслiдуванню харчових отруєнь пiдлягають:
402. В обов'язки медичного працiвника, який вперше установив або запiдозрив харчове отруєння, входять усi перелiченi заходи, крiм:
403. Розслiдування харчових отруєнь повинно розпочинатись:
404. Проведення розслiдування харчового отруєння в першу чергу покладається:
405. На початку розслiдування харчового отруєння санiтарний лiкар найперше має:
406. Пiсля уточнення загальної клiнiчної картини харчового отруєння санiтарний лiкар має:
407. При санiтарному обстеженнi мiсця виготовлення пiдозрюваного у виникненнi отруєння харчового продукту перш за все необхiдно:
408. Чим необхiдно керуватись при вiдборi i направленнi в лабораторiю проб харчових продуктiв при розслідуванні харчових отруєнь?
409. Матерiали закiнченого розслiдування харчового отруєння слiд направляти у вищу iнстанцiю не пiзнiше:
410. В районних СЕС облiку пiдлягають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів