Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

3. "Рацiональне, дiєтичне i лiкувально-профiлактичне харчування"


179. Рацiональним визначають таке харчування:
180. Що розумiють пiд термiном "збалансоване харчування"?
181. Укажiть, якi показники враховуються у фiзiологiчних нормах потреб в харчових речовинах i енергiї:
182. Скiльки груп дорослого працездатного населення видiляють в залежностi вiд коефiцiєнта фiзичної активностi (КФА)?
183. Що розумiють пiд КФА?
184. Скiльки віковихкатегорiй дорослого працездатного населення враховано у фiзiологiчних нормах?
185. Яку частину вiд енергетичної цiнностi добового рацiону повиннi складати бiлки?
186. Яку частину вiд добової кiлькостi бiлкiв повиннi складати бiлки тваринного походження?
187. Укажiть, бiлки яких продуктiв найбiльше наближенi по складу амiнокислот до iдеального бiлку:
188. Яку частину вiд енергетичної цiнностi добового рацiону повиннi складати жири?
189. Укажiть рекомендовану добову величину вживання жиру за рахунок рослинного масла:
190. Яку частину вiд енергетичної цiнностi добового рацiону повиннi складати вуглеводи?
191. Що вiдносять до основних харчових речовин?
192. Укажiть правильне визначення "есенцiальнi" (незамiннi) харчовi речовини:
193. Що вiдносять до незамiнних харчових речовин?
194. Укажiть, як змiнюються потреби в харчових речовинах i енергiї у людей старшого i похилого вiку:
195. Що розумiють пiд харчовою цiннiстю продуктів?
196. Як правильно дати визначення "засвоюванiсть їжi"?
197. Що розумiють пiд бiологiчною цiннiстю харчових продуктів?
198. Закони рацiонального харчування включають в себе рекомендацiї до:
199. Укажiть основнi продукти, якi є основними носiями залiза:
200. Укажiть оптимальне спiввiдношення мiж солями кальцiя, фосфора i магнiя:
201. Що розумiють пiд збалансованiстю харчування?
202. Укажiть продукти, що мiстять найбiльшу кiлькiсть кальцiя:
203. Укажiть продукти, що мають найбiльшу бiологiчну цiннiсть:
204. Якi iз перелiчених жирних кислот вiдносяться до ПНЖК?
205. Укажiть добову потребу дорослої людини в лiнолевiй кислотi:
206. Якi вiтамiни найчастiше руйнуються при термiчнiй обробцi продуктiв?
207. Укажiть основнi фактори, що найбiльше сприяють руйнуванню аскорбiнової кислоти в харчових продуктах i їжi:
208. Укажiть продукти, що є основними носiями аскорбiнової кислоти:
209. Укажiть, в якому iз перелiчених харчових продуктiв вмiст вiтамiну С є найбiльшим:
210. Якi фактори сприяють зберiганню аскорбiнової кислоти в їжi?
211. Укажiть, якi вiтамiни необхiднi для профiлактики анемiй:
212. Як необхiдно здiйснювати контроль за вiтамiнiзацiєю готової їжi?
213. Вiд чого повинен залежати розподiл енергоцiнностi добового рацiону по окремим прийомам їжi?
214. Який розподiл енергоцiнностi добового рацiону рекомендовано при 4-х разовому харчуваннi?
215. Якi продукти вiдносяться до категорiї спецiальних ?
216. Укажiть, якi два процеси обмiну речовин одночасно протiкають в органiзмi людини:
217. Укажiть метод, який найчастiше використовується для вивчення харчування неорганiзованих колективiв:
218. Якi методи є найбiльш ефективними для оцiнки стану фактичного харчування органiзованих колективiв?
219. Укажiть основнi методи, якi рекомендованi для вивчення i контролю харчування в рiзних колективах:
220. В якi перiоди року слiд вивчати стан фактичного харчування населення?
221. Якою повинна бути тривалiсть одноразового вивчення харчування будь-якого колективу?
222. Що служить теоретичною основою рацiонального харчування?
223. Укажiть основнi види харчового статусу:
224. Маса тiла вважається надлишковою, якщо вона збiльшена у порiвняннi з iдеальною на:
225. Укажiть, що служить основою для встановлення норм харчування для дiтей та пiдлiткiв:
226. Iз яких витрат енергiї складаються добовi енерговитрати людини?
227. Укажiть основнi показники, що використовуються для оцiнки харчування в органiзованих колективах:
228. Якi умови необхiдно виконувати при оцiнцi харчування органiзованих колективiв за допомогою меню-розкладки?
229. Укажiть перiодичнiсть проведення лабораторного аналiзу якостi їжi в дитячих органiзованих колективах:
230. Що становить собою бухгалтерська накопичувальна вiдомiсть, яка використовується для оцiнки харчування дiтей в органiзованих колективах?
231. Укажiть, хто вiдповiдає за правильне оформлення бухгалтерської накопичувальної вiдомостi в ДДУ:
232. Укажiть добову потребу дiтей у вiтамiнi С:
233. Укажiть добову потребу вiтамiна С для дорослого населення:
234. В яких закладах передбачена обов'язкова на протязi року С-вiтамiнiзацiя їжi?
235. Укажiть основнi принципи рацiонального харчування працiвникiв розумової працi:
236. Яка кiлькiсть бiлкiв, жирiв i вуглеводiв (%) є оптимальною для добових рацiонiв працiвникiв розумової працi?
237. Укажiть добовi потреби в енергiї для чоловiкiв розумової працi:
238. Укажiть добовi потреби в енергiї для жiнок розумової працi:
239. Укажiть оптимальний розподiл добової енергоцiнностi i вмiсту харчових речовин по окремим прийомам їжi для працiвникiв розумової працi:
240. Укажiть оптимальну добову потребу в енергiї для людей похилого вiку:
241. З якою метою в рацiон людей похилого вiку рекомендується вводити клiтковину?
242. Укажiть добову потребу кальцiя i фосфора для людей похилого вiку:
243. Укажiть основнi принципи режиму харчування осiб похилого вiку:
244. Укажiть основну функцiю дiєтичного харчування:
245. З якою метою використовується дiєтичне харчування?
246. З якою метою використовується лiкувально-профiлактичне харчування?
247. Укажiть форми контролю, який проводить санслужба за органiзацiєю i якiстю лiкувально-профiлактичного харчування:
248. Укажiть основнi види лiкувально-профiлактичного харчування:
249. В який перiод роботи працюючим видаються лiкувально-профiлактичнi рацiони?
250. Для якого контингенту працюючих передбачене лiкувально-профiлактичне харчування?
251. Укажiть основне призначення лiкувально-профiлактичного харчування:
252. Укажiть, якому контингенту працюючих безкоштовно видається молоко:
253. Укажiть перелiк рацiонiв, що використовуються для лiкувально-профiлактичного харчування:
254. Який рацiон лiкувально-профiлактичного харчування рекомендується при роботi iз радiонуклiдами i джерелами iонiзуючого випромiнювання?
255. Який рацiон рекомендується при контактi iз неорганiчними i органiчними сполуками свинцю?
256. Укажiть, яким категорiям працюючих передбачена безкоштовна видача вiтамiнiв:
257. Укажiть основнi принципи лiкувального харчування:
258. Якi страви чи продукти не пiдлягають вiдбору в лiкувальних закладах для планового лабораторного контролю?
259. Укажiть, яка дiєта призначається хворим виразковою хворобою шлунку i дванадцятипалої кишки:
260. Укажiть, яка дiєта призначається хворим на захворювання серцево-судинної системи iз недостачею кровообiгу:
261. Якi страви можливо вiтамiнiзувати у лiкувальних закладах?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів