Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

2. "Запобiжний санiтарний нагляд"


89. Укажiть порядок узгодження проектiв будiвництва i реконструкцiї харчових об'єктiв iз органами i закладами санепiдслужби:
90. Якi види проектiв будiвництва харчових об'єктiв використовують на практицi?
91. Використання яких типiв проектiв будiвництва є найбiльш економiчно корисним?
92. Укажiть послiдовнiсть розгляду проектiв будiвництва харчового об'єкта:
93. Яким може бути висновок по проекту будiвництва харчового об'єкта?
94. Яким документом регламентується порядок узгодження проектно-кошторисної документацiї на будiвництво народно-господарчих об'єктiв?
95. Укажiть основнi етапи запобiжного санiтарного нагляду за будiвництвом харчових пiдприємств:
96. З яким числом посадочних мiсць дозволяється розмiщувати в житлових будинках пiдприємства громадського харчування?
97. На якому етапi проектування створюється комiсiя по вiдбору дiлянки для будiвництва?
98. З якого боку повинна розмiщатися дiлянка для будiвництва харчового об'єкта по вiдношенню до пiдприємств з великим класом шкiдливостi?
99. З якого боку повинна розмiщатися дiлянка для будiвництва харчового об'єкта по вiдношенню до житлових i лiкувально-профiлактичних споруд?
100. На що слiд звертати увагу при розглядi пояснювальної записки проекту харчового об'єкта?
101. Основна увага при розглядi ситуацiйного плану проекту харчового об'єкта звертається на:
102. На що звертають увагу при розглядi генерального плану проекту харчового пiдприємства?
103. До якого класу по санiтарнiй класифiкацiї вiднесенi пiдприємства по обробцi харчових продуктiв?
104. Укажiть розмiри СЗС в залежностi вiд класу санiтарної класифiкацiї пiдприємства
105. Яким документом керуються при виборi i вiдводi земельної дiлянки пiд будiвництво?
106. Рiвень стояння грунтових вод на дiлянцi для будiвництва повинен бути нижче пiдлоги пiдвала на :
107. Якi проекти не пiдлягають узгодженню iз органами територiального санiтарного нагляду?
108. Хто складає проект висновку по розглянутому проекту харчового пiдприємства?
109. Хто пiдписує висновок по розглянутому проекту харчового пiдприємства?
110. На що бiльше звертає увагу санлiкар в ходi будiвництва харчового пiдприємства?
111. Не пiзнiше якого строку призначається державна комiсiя для приймання в експлуатацiю об'єктiв виробничого призначення?
112. В який строк створюються робоча приймальна комiсiя пiсля отримання письмового повiдомлення генпiдрядчика про готовнiсть об'єкта до здачi?
113. Чи може банк призупинити фiнансування будiвництва харчового об'єкта на основi постанови головного лiкаря СЕС про призупинення будiвництва?
114. Як повинен дiяти санiтарний лiкар при виявленнi значних вiдхилень вiд проекту в ходi будiвництва харчового об'єкта?
115. Чим визначається розмiр земельної дiлянки для будiвництва пiдприємства громадського харчування?
116. Проектування виробничих потужностей пiдприємства громадського харчування повинно визначатись:
117. Якi групи примiщень передбачаються у пiдприємствах громадського харчування?
118. В яких примiщеннях не допускається прокладання каналiзацiйних сiток в стiнах, пiд стелею i пiдлогою?
119. Укажiть мiнiмальну висоту поверхiв в примiщеннях громадського харчування i торгових примiщеннях:
120. Укажiть, як повинна бути обладнана мийка кухонного посуду на пiдприємствi громадського харчування:
121. При якiй кiлькостi працюючих на промисловому пiдприємствi передбачається кiмната для приймання їжi?
122. При якiй кiлькостi працюючих на промисловому пiдприємствi передбачається фельдшерський пункт?
123. При якiй кiлькостi працюючих на промисловому пiдприємствi необхiдно передбачити медичний пункт?
124. Укажiть iз якого розрахунку проектується площа кiмнати для приймання їжi на пiдприємствi:
125. Укажiть нормативнi розрахунки кiлькостi посадочних мiсць в їдальнях промислових пiдприємств на 1000 працюючих в найбiльш багаточисельнiй змiнi:
126. За допомогою якого приладу визначається швидкiсть руху повiтря в примiщеннi?
127. Яка швидкiсть руху повiтря допускається в робочих примiщеннях?
128. Кiлькiсть повiтря, необхiдного для забезпечення оптимальних параметрiв повiтряного середовища в робочих примiщеннях iз тепловидiленням, визначається:
129. Необхiдний об'єм вентиляцiї для цехiв пiдприємств харчової промисловостi при одночасному видiленнi шкiдливих речовин, тепла i вологи визначається по таким показникам:
130. Мiнiмальний об'єм вентиляцiї на промислових пiдприємствах для кожного працюючого повинен складати:
131. В гарячих цехах, в примiщеннях для виготовлення кондитерських виробiв необхiдно проектувати такi системи вентиляцiї:
132. Якi показники характеризують ефективнiсть вентиляцiї виробничих примiщень пiдприємств харчової промисловостi?
133. Укажiть, якi показники характеризують штучне освiтлення?
134. Яка система штучного освiтлення найчастiше використовується на пiдприємствах харчової промисловостi?
135. Укажiть основний фактор, що впливає на рiвень природного освiтлення в закритому примiщеннi?
136. Для чого використовують свiтловий коефiцiєнт?
137. Укажiть правильне визначення "свiтловий коефiцiєнт":
138. Укажiть основний критерiй для нормування освiтлення:
139. Якi прилади використовуються для вимiру рiвня освiтленостi на робочих мiсцях?
140. Як, використовуючи проект, можна розрахувати свiтловий коефiцiєнт для даного примiщення?
141. Укажiть методику визначення коефiцiєнта природного освiтлення (КПО) примiщення по проекту будiвництва:
142. Якi одиницi вимiру використовують для характеристики освiтлення?
143. Укажiть основнi показники, що характеризують природне освiтлення:
144. Яка буде освiтленiсть вiд лампи розжарювання потужнiстю 100Вт на вiддалi 1 метр?
145. Укажiть, який шкідливий фiзичний фактор виробничого середовища найчастiше зустрiчається на пiдприємствах харчової промисловостi:
146. Укажiть зону слухових звукових коливань:
147. Яка частота звуку (Гц) прийнята за стандартний звук?
148. Укажiть найбiльш ефективнi засоби боротьби iз виробничим шумом на пiдприємствах харчової промисловостi:
149. Якi данi про шум можливо отримати при допомозi аналiзатора спектра шуму?
150. Яка система органiзму найчутливiша до дiї шуму?
151. Укажiть iнтенсивнiсть шуму (дБ), при якому виникає больовий порiг?
152. Укажiть, до якого виду вiдноситься iмпульсний шум:
153. Укажiть, якi види шуму найшвидше викликають професiйну туговухiсть:
154. Укажiть допустимi рiвнi шуму (дБ) в залах кафе, ресторанiв, їдалень:
155. Укажiть допустимi рiвнi шуму (дБ) для пiдприємств броварної i безалкогольної промисловостi?
156. Укажiть, якi функцiї покладаються на представника держсаннагляду, включеного в склад робочої комiсiї по пiдготовцi об'єкта до здачi в експлуатацiю:
157. В який строк призначається робоча комiсiя по пiдготовцi збудованого об'єкта до здачi державнiй приймальнiй комiсiї?
158. В який строк призначається приймальна комiсiя для приймання побудованих об'єктiв в експлуатацiю?
159. Чи повинен входити до складу державної приймальної комiсiї представник держсаннагляду?
160. Укажiть основнi складовi висновку санслужби по узгодженню проектiв будiвництва харчових об'єктiв:
161. По якiй формi складається санслужбою висновок на розглянутий проект?
162. Питна вода найчастiше служить фактором в розповсюдженнi:
163. Укажiть основнi показники якостi води, що приводять до утворення накипу та незадовiльної розварюваностi овочiв i м'яса:
164. Укажiть оптимальне вирiшення проблеми водопостачання харчового об'єкту?
165. Яка вода, що подається на харчовий об'єкт, є найбiльш безпечною в санiтарному вiдношеннi?
166. Укажiть заходи по покращенню якостi води iз вiдкритої водойми, якщо вона буде використовуватись на харчовому пiдприємствi:
167. Якi показники характеризують епiдемiчну безпечнiсть води, що використовується на пiдприємствах харчової промисловостi?
168. Укажiть, який показник враховується при розрахунку витрат води на харчовому пiдприємствi:
169. Якими методами може здiйснюватись бiологiчна очистка стiчних вод птахофабрики?
170. Укажiть оптимальний спосiб очистки стiчних вод цукрових заводiв для використання їх для зрошення полiв:
171. Яким вимогам повиннi вiдповiдати стiчнi води пiдприємств харчової промисловостi при умовi скиду їх в загально-мiську каналiзацiю?
172. На пiдприємствi харчової промисловостi формуються стiчнi води, якi мiстять суспензованих речовин - 800 мг/л. Який метод очистки стiчних вод повинен бути передбачений?
173. Укажiть, вiд яких пiдприємств харчової промисловостi стiчнi води можуть бути використанi в сiльському господарствi без попередньої штучної бiологiчної очистки?
174. Укажiть, в якому випадку стiчнi води пiдприємств харчової промисловостi необхiдно пропускати через жироуловлювач:
175. Ультрафiолетове випромiнювання, як метод знезараження води на пiдприємствах харчової промисловостi, може бути використаний, якщо якiсть води вiдповiдає таким вимогам:
176. При проектуваннi пiдприємств громадського харчування розрахункове число на одну душову сiтку складає:
177. В яких випадках допускається будiвництво магазинiв без внутрiшнього водопроводу i каналiзацiї?
178. Якi системи механiчної вентиляцiї необхiдно проектувати в їдальнях пiдприємств громадського харчування?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів