Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

10. "Актуальнi питання радiацiйної гiгiєни"


1297. Що таке радiоактивнiсть?
1298. Чим обумовлена природна радiоактивнiсть харчових продуктiв?
1299. Основними одиницями вимiру радiоактивностi є:
1300. Укажiть методи визначення окремих радiонуклiдiв в харчових продуктах i продовольчiй сировинi:
1301. Участь санiтарного лiкаря з гiгiєни харчування в органiзацiї протирадiацiйних заходiв на харчових об'єктах полягає:
1302. Укажiть оптимальний вид технологiчної i кулiнарної обробки харчових продуктiв, спрямований на зменшення концентрацiї радiонуклiдiв:
1303. В якому молочному продуктi виявляється найменша кiлькiсть радiонуклiдiв пiсля їх обробки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів