Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

1. "Органiзацiйно-методична робота"


1. Якi законодавчi документи регламентують дiяльнiсть санепiдслужби?
2. Яким документом регламентується перелiк облiково-звiтної документацiї СЕС по роздiлу гiгiєни харчування ?
3. Укажiть якi нормативнi акти мають видавати органи санепiдслужби областi?
4. Основною метою аналiзу санiтарної ситуацiї на об'єктi є:
5. Назвiть вид планування, нехарактерний для дiяльностi вiддiлень гiгiєни харчування СЕС:
6. Який принцип планування найбiльш допустимий для складання перспективного рiчного плану роботи СЕС по гiгiєнi харчування?
7. Якi данi не використовуються при складаннi рiчного плану роботи СЕС по гiгiєнi харчування?
8. Який iз наведених роздiлiв не слiд вносити в рiчний план роботи СЕС по гiгiєнi харчування?
9. В якому роздiлi рiчного плану роботи СЕС по гiгiєнi харчування необхiдно передбачити участь спiвробiтника санстанцiї в комплексних заходах?
10. В якому роздiлi рiчного плану роботи необхiдно планувати профiлактичнi медичнi огляди?
11. Що необхiдно лiкарю по гiгiєнi харчування вносити в квартальний план роботи?
12. В iндивiдуальних планах-графiках роботи на мiсяць необхiдно вiдображати:
13. Хто повинен затверджувати i контролювати виконання рiчного плану роботи СЕС по гiгiєнi харчування?
14. Хто затверджує i контролює виконання iндивiдуальних планiв-графiкiв роботи лiкаря по гiгiєнi харчування i його помiчникiв?
15. Як передбачено враховувати роботу, проведену лiкарем i помiчником за день?
16. Чим обумовлена структура комплексного плану санiтарно-оздоровчих заходiв на харчовому пiдприємствi?
17. Основними складовими комплексного плану санiтарно-оздоровчих заходiв на харчових об'єктах повиннi бути:
18. Хто затверджує комплекснi плани санiтарно-оздоровчих заходiв на харчових об'єктах?
19. Для роботи на харчових об'єктах iз усього робочого часу лiкар з гiгiєни харчування СЕС повинен планувати не менше:
20. В якому планi роботи лiкаря можливо передбачити позаплановi обстеження харчових об'єктiв?
21. При розподiлi об'єктiв для обстеження санiтарним лiкарем i помiчником необхiдно виходити з:
22. В який термiн районнi СЕС зобов'язанi подати рiчнi звiти по формi №18 в облСЕС?
23. Основними показниками для оцiнки дiяльностi вiддiлiв гiгiєни харчування СЕС за звiтний перiод є:
24. Чи є обов'язковим навчання санiтарному мiнiмуму особами, що влаштовуються на роботу на харчовi пiдприємства?
25. По яким програмам необхiдно проводити заняття по санiтарному мiнiмуму?
26. Укажiть основну мету перiодичних медичних оглядiв?
27. Хто визначає контингент осiб для попереднього i перiодичного медичних оглядiв?
28. Хто несе вiдповiдальнiсть за допуск до роботи осiб, що не пройшли медогляд i недопущенi до роботи за медичними показаннями?
29. Укажiть основну особу, яка проводить медогляд:
30. Укажiть перiодичнiсть медичних оглядiв робiтникiв харчової галузi промисловостi і молочних кухонь?
31. Укажiть перiодичнiсть медичних обстежень працiвникiв пiдприємств громадського харчування?
32. Укажiть перiодичнiсть медичних обстежень працiвникiв молочних ферм?
33. Укажiть порядок виписування хворих на ГКI iз стацiонару i їх допуску до роботи на харчових об'єктах?
34. Укажiть кратнiсть обстеження на патогенний стафiлокок робiтникiв пiдприємств по випуску кремових виробiв i ДМК?
35. Чи повиннi проходити медичне обстеження громадяни, якi зайнятi виробництвом i реалiзацiєю харчових продуктiв при умовi особистої трудової дiяльностi?
36. Хто iз посадових осiб СЕС має право виносити постанову про накладення штрафу на винних в порушеннi санiтарно-протиепiдемiчних правил?
37. На пiдставi яких матерiалiв головний лiкар СЕС виносить постанову про накладення штрафу?
38. Хто має право складати протокол про порушення санiтарних норм для накладення штрафу?
39. Хто має право вiдмiнити накладений штраф за порушення санiтарно-протиепiдемiчного режиму?
40. Хто визначає розмiр штрафу за порушення санiтарно-протиепiдемiчних правил в кожному конкретному випадку?
41. Якi санкцiї має право застосувати санепiдслужба замiсть накладення штрафу за порушення санiтарно-епiдемiчних правил?
42. У який термін необхідно передати складений протокол про порушення санітарних норм посадовій особі, яка уповноважена розглядати справу?
43. Через який час з дня вчинення правопорушення може бути винесена постанова про накладення штрафу?
44. На кого необхiдно накладати штраф про порушеннi правил проходження медичних оглядiв?
45. Чи має право головний спецiалiст по гiгiєнi харчування обласної СЕС вiдмiнити заходи адмiнiстративного впливу, прийнятi лiкарем по гiгiєнi харчування районної СЕС?
46. Чи має право санiтарний лiкар СЕС по гiгiєнi харчування вiдмiнити акти примушення, що виносяться його помiчником на об'єктах?
47. Якi заходи адмiнiстративного впливу не має права застосувати санепiдслужба по вiдношенню до пiдконтрольних об'єктiв?
48. Який термiн встановлений для подання в районний (міський) суд скарги про вiдмiну накладеного санепiдслужбою штрафу?
49. Якi iз перелiчених адмiнiстративних заходiв примушення, застосованих санепiдслужбою, можуть бути оскарженi в народному судi?
50. Якi правовi акти санепiдслужби можуть бути оскарженi в прокуратурi?
51. В яких випадках робiтники харчових об'єктiв не допускаються до роботи, пов'язаної iз виробництвом, зберiганням, транспортуванням i реалiзацiєю харчових продуктiв?
52. В яких випадках необхiдно звертатися за допомогою в мiлiцiю при виконаннi постанови головного лiкаря СЕС про призупинку експлуатацiю об'єкта?
53. З якою метою розробляють плани-завдання на харчових об'єктах?
54. Якi дiї санiтарного лiкаря правосильнi при вiдвiдуваннi харчового об'єкту?
55. Що повинен контролювати лiкар з гiгiєни харчування на харчовому об'єктi?
56. Яким чином лiкар з гiгiєни харчування оформляє результати санiтарного обстеження об'єктiв нагляду?
57. Якi методи використовує санепiдстанцiя у своїй роботi?
58. Якi категорiї працiвникiв харчових об'єктiв зобов'язанi проходити гiгiєнiчне навчання?
59. Яка перiодичнiсть проходження курсiв по гiгiєнiчному навчанню працiвникiв громадського харчування?
60. Чи зобов'язанi проходити первинне гiгiєнiчне навчання особи, якi влаштовуються на роботу на харчовi об'єкти на посади молодшого технiчного персоналу?
61. Укажiть встановлений термiн зберiгання документiв по результатам здачi залiку по санмiнiмуму для працiвникiв харчових об'єктiв:
62. Укажiть найбiльш ефективний спосiб пропаганди знань по гiгiєнi харчування серед населення?
63. Пропаганда гiгiєнiчних знань серед населення повинна базуватись на:
64. Який iз перелiчених елементiв гiгiєнiчного виховання населення є найбiльш ефективним для засвоєння i закрiплення гiгiєнiчних навичок?
65. Яку основну задачу повинне вирiшувати проведення гiгiєнiчного навчання робiтникiв харчових пiдприємств?
66. Хто iз перелiчених не має права проводити санiтарний iнструктаж осiб, що влаштовуються на роботу на харчовi пiдприємства?
67. Найбiльш важливим в органiзацiї i проведеннi гiгiєнiчного навчання працiвникiв харчових пiдприємств є:
68. Вiд якого фактору в найбiльшiй мiрi залежить стан здоров'я населення в даний час?
69. Керiвний персонал якої галузi харчової iндустрiї зобов'язаний у вiдповiдностi iз санiтарним законодавством атестуватися по санiтарним знанням кожнi 3 роки?
70. На якому технологічному етапі про необхідність повторного миття рук, незалежно вiд ступеню їх забруднення, слід акцентувати увагу кондитерiв кремових виробiв при гiгiєнiчному навчаннi?
71. Укажiть основну мету проведення науково-практичних робiт в СЕС:
72. Укажiть основнi етапи проведення науково-практичної роботи:
73. Для чого потрiбна статистична обробка результатiв науково-практичних робiт?
74. Якою величиною характеризується вiрогiднiсть результатiв науково-практичних робiт?
75. Якi умови необхiднi для правильної органiзацiї науково-практичних робiт?
76. Як оформити статтю в науковий журнал по результатам науково-практичної роботи?
77. Що розумiють пiд скаргою, що подається посадовiй особi СЕС?
78. В який термiн повинна бути розглянута скарга чи заява, поданi посадовiй особi СЕС?
79. Що слiд розумiти пiд термiном "деонтологiя"?
80. Основнi принципи деонтологiї санiтарного лiкаря:
81. Директивним документом для проведення атестацiї санiтарних лiкарiв в Українi є:
82. Якими законодавчими актами керуються лiкарi по гiгiєнi харчування у своїй дiяльностi?
83. Укажiть, якi основнi напрямки дiяльностi санслужби визначає Закон "Про забезпечення санепiдблагополуччя населення?
84. Скiльки мiнiмальних зарплат складає штраф на посадових осiб за порушення санiтарно-епiдемiчних правил?
85. Укажiть найчастiшi порушення у застосуваннi штрафiв за адмiнiстративнi i санiтарно-протиепiдемiчнi правопорушення:
86. Що належить до дiй, якi мiстять ознаки кримiнального злочину?
87. Укажiть термiн дiї дисциплiнарного стягнення за порушення санiтарного законодавства:
88. З якими органiзацiями працiвники СЕС найчастiше вступають у взаємовiдносини?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів