Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

5. "Функціональні проби"


495. Субмаксимальне навантаження - це навантаження, при якому:
496. Загальноприйнятий допустимий рівень підвищення систолічного АТ при проведенні діагностичної ВЕМ:
497. Загальноприйнятий допустимий рівень підвищення діастолічного АТ при проведенні діагностичної ВЕМ:
498. При парних фармако - динамічних тестах приріст часу педалювання, що вказує на ефективність антиангінального препарату, повинен скласти:
499. Період реституції після ВЕМ-тесту оцінюють на протязі:
500. Збільшення тривалості ВЕМ - навантажувальної сходинки більше 3-х хвилин виправдано при:
501. ВЕМ - тест (загальноприйнятий протокол ) припинено у зв'язку з досягненням субмаксимальної ЧСС на 5 сходинці. Больовий синдром і зміни ЕКГ відсутні. Пробу оцінюємо як:
502. ВЕМ - тест (загальноприйнятий протокол ) припинено на 3 сходинці при появі загальної втоми. Зміни ЕКГ відсутні. Пробу слід оцінювати як:
503. ВЕМ - тест (загальноприйнятий протокол ) припинено на 5 сходинці у зв'язку з підвищенням АТ до 240/130 мм рт.ст.. Зміни ЕКГ відсутні. Пробу слід оцінювати як:
504. Нітрати не впливають на толерантність до фізичного навантаження, якщо відмінити препарат перед дослідженням за:
505. Парний фармако-динамічний ВЕМ - тест проводиться з метою:
506. Псевдонегативна проба - це проба, що зупинена при:
507. Псевдопозитивна проба - це проба:
508. Критерієм позитивної проби з фізичним навантаженням є всі перераховані, за винятком:
509. Інтерпретація навантажувального діагностичного тесту може бути слідуючою, за винятком:
510. Вкажіть гемодинамічний критерій припинення проби з фізичним навантаженням, що найбільше корелює з коронарним резервом:
511. Розрахункова доза дипіридамолу для проведення фармакологічної проби становить:
512. Основними причинами псевдопозитивного навантажувального тесту є:
513. Основними причинами псевдонегативного тесту з фізичним навантаженням є:
514. Чи є подвійний індекс ( ЧСС х АТсист./100 ) критерієм зупинки проби з фізичним навантаженням ?
515. Порогове навантаження - це навантаження, при якому:
516. При кардіостимуляції збільшення потреби у кисні відбувається за рахунок :
517. Принципова різниця між пробою з ДФН і прискореною кардіостимуляцією полягає у:
518. Для діагностики ішемії міокарда при пробі з фізичним навантаженням найбільш інформативним відведенням є:
519. При підготовці хворого до проби з ДФН необхідно:
520. При проведенні калієвої проби необхідно реєструвати ЕКГ до прийому препарату і через:
521. При проведенні обзіданової проби необхідно реєструвати ЕКГ до прийому препарату і через:
522. Подвійний індекс ( ЧСС х АТсист./100 ) - це:
523. Допустимий рівень збільшення ЧСС при ізопреналіновій пробі становить:
524. Допустимий рівень збільшення ЧСС при черезстравохідній кардіостимуляції:
525. Хворий А., 57 років. Ріст 182 см. Вага 100 кг. Доза дипіридамолу для проведення фармакологічної проби становить:
526. Про позитивну пробу з фізичним навантаженням свідчить поява:
527. Із наведених порогових реакцій про негативну навантажувальну пробу свідчить:
528. Показами для проведення холтерівського моніторування ЕКГ є:
529. Про не інформативну пробу з навантаженням свідчить поява:
530. Велоергометрія дозволяє:
531. Максимальне навантаження - це навантаження, при якому:
532. ВЕМ - тест ( загальноприйнятий протокол ) зупинено при досягненні розрахункової ЧСС на 5-й сходинці. На висоті навантаження біль за грудниною інтенсивністю 2 бали. Пробу оцінюємо як:
533. ВЕМ - тест ( загальноприйнятий протокол ) зупинено при досягненні субмаксимальної ЧСС на 5-й сходинці. На 4-й хвилині періоду реституції з'явилася депресія SТ V3 - V6 до 1,5 мм. Пробу оцінюємо як:
534. Розрахункова доза обзідану для проведення фармакологічної проби становить:
535. Розрахункова доза хлористого калію для проведення фармакологічної проби становить:
536. Розрахункова доза обзідану для проведення фармакологічної проби у хворого вагою 80 кг становить:
537. Розрахункова доза хлористого калію для проведення фармакологічної проби у хворого вагою 80 кг становить:
538. Зміни сегмента SТ не розглядають як ознаку позитивної проби з фізичним навантаженням при:
539. Коронарний резерв можна оцінити за допомогою:
540. Вкажіть покази до проведення парних фармако - динамічних тестів:
541. Для визначення функціонального класу стенокардії за даними ВЕМ використовують перераховані показники, за винятком:
542. Хворий виконав розрахункове субмаксимальне навантаження 125Вт. При ЧСС 145 за хвилину ( субмаксимальна ЧСС 160 за хвилину ), ЕКГ без змін, скарг немає. Ваша тактика:
543. Відносними протипоказами до проведення проб з фізичним навантаженням є:
544. Для визначення субмаксимального навантаження по таблиці Шефарда не використовують:
545. Пробу з гіпервентиляцією перед велоергометрією проводять для оцінки:
546. Холодову пробу проводять для:
547. При холтерівському моніторуванні ЕКГ реєструються модифіковані відведення:
548. Моніторування ЕКГ за Холтером дає чіткий діагностичний результат при:
549. Для діагностики ІХС застосовуються перераховані проби, за винятком:
550. Вкажіть пробу, що застосовується для діагностики ІХС:
551. Для діагностики ІХС застосовуються перераховані фармпроби, крім:
552. Проба з гіпервентиляцією на протязі 3 - 5 хвилин застосовується для:
553. Найбільш достовірну інформацію про наявність у паціента безбольової ішемії міокарда дає:
554. За даними холтерівського моніторування ЕКГ визначають:
555. Для з'ясування природи змін кінцевої частини шлуночкового комплексу у хворих НЦД необхідно провести:
556. У вертикальному положенні в порівнянні з горизонтальним частота серцевих скорочень у здорових осіб зростає на:
557. При стенокардії І функціонального класу рівень порогового навантаження і подвійний індекс, відповідно, складають:
558. При стенокардії ІІ функціонального класу рівень порогового навантаження і подвійний індекс, відповідно, складають:
559. При стенокардії ІІІ функціонального класу рівень порогового навантаження і подвійний індекс, відповідно, складають:
560. При стенокардії ІV функціонального класу рівень порогового навантаження і подвійний індекс, відповідно, складають:
561. Епізоди безсимптомної ішемії міокарда при моніторуванні ЕКГ зустрічаються при:
562. Для виявлення безсимптомної ішемії міокарда застосовують:
563. Для вирішення питання про оперативне лікування ІХС коронарографія показана при:
564. Для хворих ІХС з високим ризиком раптової смерті характерним є:
565. Зростання потреби у кисні при физичному навантаженні тісно корелює з:
566. Ступінь коронарної недостатності при пробі з фізичним навантаженням оцінюється за:
567. Метод тривалого моніторування ЕКГ у хворих ІХС дозволяє:
568. ЕКГ-критерієм позитивної проби при черезстравохідній кардіостимуляції є:
569. Для виявлення вазоспастичного компоненту у формуванні клінічного синдрому стенокардії застосовуються перераховані проби, крім:
570. Характерним ЕКГ-критерієм вазоспастичної стенокардії необхідно вважати тимчасову появу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів