Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

13. "Методи дослідження гемодинаміки"


1647. Реограма - це:
1648. Вкажіть показники оцінки об'ємної реографічної кривої:
1649. Клініко-фізіологічне тлумачення реограми засноване на:
1650. Показники центральної гемодинаміки можна визначити методом:
1651. Найкращу електропровідність мають:
1652. Хвилинний об'єм кровообігу можна визначити формулою:
1653. Середньодинамічний АТ - це:
1654. При стенозі устя аорти можна спостерігати:
1655. Для оцінки структури серцевого циклу використовують:
1656. Вкажіть нормальну величену серцевого індексу:
1657. Вкажіть нормальну величину ударного індексу:
1658. Тип гемодинаміки можна визначити за рівнем:
1659. Тип гемодинаміки можна визначити за рівнем:
1660. Вкажіть нормальні величини загального периферичного опору:
1661. Реовазограма при гіпотонії артеріальних судин кінцівок характеризується:
1662. У хворого 54 років за допомогою тетраполярної реографії визначені такі показники: УО-100 мл, ХОК-6,8 л, СІ-4,2 л/хвил./кв.м. Визначте тип гемодинаміки:
1663. У хворого 64 років із постінфарктним кардіосклерозом методом тетраполярної грудної реографії визначені такі показники: УО-48 мл, ХОК-4,6 л, СІ-2,9 л/хвил./кв.м. Визначте тип гемодинаміки :
1664. Підвищення діастолічного тиску в легеневій артерії понад 20 мм рт.ст. у хворих гострим інфарктом міокарда свідчить про:
1665. До показників реограми, що характеризують об"ємне кровонаповнення, відносять усі перераховані, за винятком:
1666. Вкажіть реографічні показники, що залежать від стану судинного периферичного опору:
1667. Розмір серцевого викиду при гіпокінетичному типі гемодинаміки знижується за рахунок:
1668. Для якого типу гемодинаміки характерно зниження фракції викиду?
1669. При реографічному дослідженні отримано слідуючі параметри : УО-70 мл, ХОК-5,6 л, СІ-3,5 л/хвил./кв.м. Вкажіть тип гемодинаміки:
1670. Розмір серцевого викиду при гіперкінетичному типі гемодинаміки:
1671. При збільшенні КДО та сталій величині КСО лівого шлуночка серцевий викид:
1672. Зменшення ХОК при проведенні проби з фізичним навантаженням є:
1673. Поява на об'ємній реограмі пресистолічної хвилі, утворення діастолічного плато і збільшення діастолічного індексу свідчить про:
1674. У здорових осіб до 40 років реографічний індекс на гомілці становить:
1675. У здорових осіб до 40 років реографічний індекс на стопі становить:
1676. Зменшення крутизни підйому, амплітуди об'ємної реограми та тривалості інтервалу Q-А і збільшення фази швидкого наповнення свідчить про:
1677. Реовазограма при спазмі артеріальних судин кінцівок характеризується:
1678. Позитивна фаза диференціальної реограми характеризує:
1679. Негативна фаза диференціальної реограми характеризує:
1680. При підвищенні тонусу судин амплітуда анакроти об'ємної реограми:
1681. При зниженні тонусу судин амплітуда анакроти об'ємної реограми:
1682. При підвищенні тонусу судин крутизна підйому анакроти об'ємної реограми:
1683. При зниженні судинного тонусу крутизна підйому анакроти об'ємної реограми:
1684. При атеросклеротичному ураженні судин кінцівок реєструється:
1685. Амплітуда реовазограми при атеросклерозі периферичних судин:
1686. При підвищенні тонусу судин тривалість фази швидкого кровонаповнення за даними реовазографії:
1687. При зниженні судинного тонусу тривалість фази швидкого кровонаповнення за даними реовазографії:
1688. При підвищенні тонусу судин V mах швидкого кровонаповнення за даними реовазографії:
1689. При підвищенні тонусу судин час швидкого кровонаповнення за даними реовазографії:
1690. При зниженні судинного тонусу V mах швидкого кровонаповнення за даними реовазографії:
1691. При зниженні судинного тонусу час повільного кровонаповнення за даними реовазографії:
1692. У нормі при катетеризації правого серця тиск у капілярах легенів наближається до тиску в:
1693. Вкажіть найбільш достовірний показник гемодинаміки для оцінки функції лівого шлуночка:
1694. Метод сцинтіграфії міокарда з ТL-201 базується на спроможності:
1695. За допомогою радіонуклідної вентрикулографії можна визначити показники:
1696. Вкажіть нормальні розміри тиску "заклинення" в капілярах легень:
1697. Для діагностики внутрішньосерцевих шунтів застосовуються всі зазначені методи дослідження, за винятком:
1698. Метод сцинтіграфії міокарда з ТL-201 дозволяє визначити:
1699. Динаміку функціональних об'ємів лівого шлуночка варто розцінити як компенсаторну при:
1700. Вкажіть показники радіонуклідної вентрикулографії, що характеризують скоротливу спроможність міокарда:
1701. Тиск у легеневій артерії та тиск "заклинення" визначають з метою:
1702. За допомогою радіонуклідної аорто-артеріографії можна діагностувати:
1703. Абсолютним протипоказом до коронаровентрикулографії є:
1704. Коронароангіографія не дозволяє точно встановити:
1705. У нормі кінцеводіастолічний тиск у лівому шлуночку дорівнює:
1706. Систолічний тиск у легеневій артерії в нормі дорівнює:
1707. Центральний венозний тиск у нормі дорівнює:
1708. Гемодинамічно вагомим стенозом вважається обструкція коронарної артерії на:
1709. Характеристику коронарного русла при коронарографії проводять за такими магістральними артеріями:
1710. Абсолютними протипоказами до проведення коронарографії є всі перераховані, за винятком:
1711. Вкажіть типи коронарного кровообігу:
1712. Коронарографія дозволяє визначити:
1713. Прогностично найбільш несприятливим атеросклеротичним ураженням є ураження :
1714. При реовазографії встановлено зниження реографічного індексу на гомілці до 0,25, а на стопі до 0,45. Ваш висновок:
1715. При реовазографії встановлено зниження реографічного індексу на гомілці до 0,45, а на стопі до 0,25. Ваш висновок:
1716. При реовазографії встановлено зниження реографічного індексу на гомілці до 0,4, на стопі реографічний індекс - 1,5. Ваш висновок:
1717. При реовазографії встановлено зниження реографічного індексу на гомілці і стопі до 0,2. Ваш висновок:
1718. Реовазограма - це дослідження:
1719. Органічні зміни на РЕГ від функціональних дозволяє диференціювати:
1720. Венозна система головного мозку характеризується перерахованими властивостями, за винятком:
1721. Систолічний тиск у легеневій артерії в нормі становить:
1722. Діастолічний тиск у легеневій артерії в нормі становить:
1723. При порушенні венозного відтоку об'ємна реографічна крива характеризуєтся перерахованими ознаками, за винятком:
1724. При підвищенні судинного тонусу об'ємна реографічна крива характеризується перерахованими ознаками, за винятком:
1725. При зменшені судинного тонусу об'ємна реографічна крива характеризуєтся перерахованими ознаками, за винятком:
1726. Збільшення крутизни підйому і амплітуди об'ємної реограми поряд із зменшенням тривалості фаз швидкого і повільного наповнення свідчить про:
1727. Флебографія застосовується в діагностиці:
1728. Про порушення відтоку у венах нижніх кінцівок свідчать перераховані показники реовазограми, за винятком:
1729. Про порушення відтоку у венах нижніх кінцівок свідчать перераховані показники реовазограми, за винятком:
1730. При аналізі РЕГ доцільно виділяти типи кривої:
1731. Вкажіть пробу, що дозволяє диференціювати за даними РЕГ порушення венозного відтоку з іншою патологією:
1732. Вкажіть пробу, що дозволяє диференціювати за даними РЕГ порушенння венозного відтоку з іншою патологією:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів