Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

11. "Діагностика вад серця"


1244. У хвор. виявлено зміщення відносної тупості серця вліво, підсилення верхівкового поштовху, систолічне тремтіння в ІІ міжребер'ї справа від груднини, там же послаблення ІІ тону серця. Який із аускультативних феноменів неодмінно має м_сце?
1245. При мітральному стенозі не перевантажується:
1246. Значна гіпертрофія і дилатація правого шлуночка характерні для:
1247. Площа лівого атріо-вентрикулярного отвору в нормі становить:
1248. Яка з перерахованих характеристик властива систолічному шуму аортального стенозу?
1249. Тиск у лівому передсерді при мітральному стенозі без розвитку набряку легень може підвищуватися до:
1250. Другий тон при субаортальному стенозі:
1251. У здорової дитини на ФКГ можуть реєструватися:
1252. Систолічний шум при ДМПП виникає внаслідок:
1253. У фонокардіографії з метою диференціальної діагностики використовується:
1254. При розмежуванні "функціональних" і "органічних" шумів слід враховувати:
1255. У складних випадках диференціальної діагностики тонів сердца, їхнього розщеплення, роздвоєння, ідентифікації "екстратонів" і шумів серця доцільно провести реєстрацію ФКГ додатково:
1256. Послаблення І тону спостерігається, як правило, при перерахованих вадах серця, за винятком:
1257. Тетрада Фалло - це перераховані вади серця, крім:
1258. Реєстрацію на ФКГ "регургітаційних" шумів та шумів "вигнання" можуть обумовити зміни:
1259. Синдром Ейзенменгера є складовою частиною:
1260. Систолічний ромбовидний шум, що закінчується після високоамплітудного ІІ тону є характерним для:
1261. Шум Науніна характерний для:
1262. Непрямими ознаками порушення гемодинаміки в малому колі кровообігу при мітральному стенозі можна вважати:
1263. Непрямими ознаками змін гемодинаміки в малому колі кровообігу при мітральному стенозі можна вважати всі перераховані, за винятком:
1264. Усі перераховані шуми серця носять спадаючий характер, крім:
1265. Для мітрального стенозу не є характерним :
1266. Наявність ІІІ тону в хворого із поєднаною мітральною вадою серця свідчить про:
1267. У хворого з мітральним стенозом при появі фібриляції передсердь на ФКГ зникає:
1268. Систолічний шум вигнання відрізняється від систолічного шуму регургітації тим , що:
1269. Про позитивний результат мітральної комісуротомії свідчать прераховані ознаки, за винятком:
1270. Третій тон серця звичайно не реєструється у:
1271. Збільшення амплітуди центрального сегмента І тону спостерігається найчастіше при:
1272. Діастолічний шум мітрального стенозу:
1273. Амплітуда центрального сегмента І тону може збільшуватися при слідуючих станах, за винятком:
1274. Зменшення амплітуди центрального сегмента І тону реєструється при:
1275. Збільшення амплітуди аортального компонента ІІ тону реєструється при:
1276. Збільшення амплітуди легеневого компонента ІІ тону реєструється при:
1277. Парадоксальне роздвоєння ІІ тону може виникнути при:
1278. Позитивний венний пульс спостерігається при:
1279. Для мітрального стенозу не є характерним:
1280. Для мітрального стенозу характерним є:
1281. Для мітрального стенозу не є характерним :
1282. Рефлекс Китаєва виникає внаслідок:
1283. Для недостатності мітрального клапана не є характерним :
1284. На ФКГ: інтервал Q - І тон більше 0,08 с, пресистолічний шум, пансистолічний шум ромбовидної форми, інтервальний протодіастолічний шум, високоамплітудний І тон. ФКГ симптоматика свідчить про:
1285. Про недостатність мітрального клапана у хворого з поєднаною мітральною вадою свідчить:
1286. Для стенозу устя аорти характерним є систолічний шум:
1287. Для недостатності клапана аорти характерним є:
1288. Для диференціальної діагностики мітральних і трикуспідальних вад доцільно використовувати:
1289. На ФКГ хворого з повною блокадою ЛНПГ ІІ тон роздвоєний. Другим компонентом ІІ тону є:
1290. Протодіастолічний шум мітрального стенозу виникає внаслідок:
1291. Оцініть короткий тихий діастолічний шум на верхівці серця, який з'явився у хворого з недостатністю клапана аорти:
1292. При інфекційному ендокардиті трансезофагальна ЕхоКГ показана при:
1293. Вкажіть особливості аускультативної картини при гіпертрофічній обструктивній кардіоміопатії:
1294. Для дилатаційної кардіоміопатії характерним є:
1295. Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерним є:
1296. На ФКГ: Q-І тон=0,08с, високоамплітудний І тон.Через 0,08 від початку ІІ тону над верхівкою реєструється група середньочастотних осциляцій та чіткий пресистолічний і інтервальний протодіастолічний шуми. Це ФКГ- симптоматика:
1297. На ФКГ: Q-І тон = 0,06 с. Амплітуда І тону над верхівкою знижена. ІІ тон розщеплений над основою серця. Над верхівкою реєструється високоамплітудний спадаючий пансистолічний шум. Це ФКГ-симптоматика:
1298. Звучність обох тонів серця знижена, прослуховується голосистолічний шум з максимумом у ІІ-ому міжребер'ї справа. Шум добре проводиться на судини шиї і в міжлопатковий простір. Це симптоматика:
1299. У хворого при клінічному дослідженні запідозрено ваду трьохстулкового клапана. Аускультацію потрібно провести:
1300. Над верхівкою вислуховується послаблення І тону, та тривалий систолічний шум.У точці Боткіна і над аортою тони серця ледь вислуховуються на фоні грубого систолічного і діастоличного шумів.Для уточнення похождения шумів аускультацію потрібно провести:
1301. Неінвазивні методи діагностики розшаровуючої аневризми аорти включають всі вказані, за винятком:
1302. Основним методом визначення ступеня регургітації у хворих з вадами серця є:
1303. Вкажіть ехокардіографічні ознаки мітрального стенозу:
1304. Синдром Лютембаше - це уроджена вада серця, при якій поєднується:
1305. Синдром стенокардії при відсутності ураження коронарних артерій частіше зустрічається при:
1306. Виникнення І тону серця обумовлене:
1307. Виникнення ІІ тону серця обумовлене:
1308. ІІІ фізіологічний тон серця виникає внаслідок:
1309. Ускладненнями у хворих із штучними клапанами серця є:
1310. ІV фізіологічний тон серця виникає внаслідок:
1311. Для аускультативної картини недостатності мітрального клапана не є характерним:
1312. Для оцінки функціонального стану міокарда у хворих з набутими вадами серця найбільш доцільним методом є:
1313. Парадоксальне розщеплення ІІ тону може виникнути при:
1314. Регулярне розщеплення ІІ тону може виникнути при:
1315. Пансистолічний шум займає:
1316. Протодіастола - це інтервал між:
1317. Мезодіастола - це інтервал між:
1318. Пресистола - це інтервал між:
1319. Поступове зменшення діастолічної частини систоло-діастолічного шуму при відкритій артеріальній протоці свідчить про розвиток:
1320. Найчастішою причиною формування недостатності мітрального клапана є:
1321. Шум Грехема Стілла можна вислухати при:
1322. Вкажіть локалізацію та умови найкращого вислуховування шуму Грехема Стілла:
1323. Зміщення межі серця праворуч у хворих із мітральною вадою серця обумовлено:
1324. З перерахованих вад серця кровохаркання найчастіше спостерігають при:
1325. Для систолічного шуму мітральної недостатності характерні перераховані ознаки, за винятком:
1326. Шум Науніна можна вислухати в хворих:
1327. Шум Науніна - це:
1328. З перерахованих нижче вад серця фібріляція передсердь найчастіше спостерігається при:
1329. Компенсація мітрального стенозу досягається за рахунок посиленої роботи міокарда перерахованих камер серця, крім:
1330. При мітральному стенозі спостерігаються перераховані зміни гемодинаміки, за винятком:
1331. Приступ серцевої астми в хворого мітральним стенозом виникає внаслідок відмови міокарда:
1332. Для протодіастолічного шуму мітрального стенозу не є характерним:
1333. У хворих мітральним стенозом найчастіше пульс характеризується як:
1334. У компенсації аортального стенозу беруть участь перераховані механізми, за винятком:
1335. Вкажіть місце й умови найкращої аускуляції систолічного шуму аортального стенозу:
1336. У хворих із стенозом устя аорти найчастіше пульс характеризується як:
1337. Систолічний шум над аортою атеросклеротичного генезу характеризуется перерахованими ознаками, за винятком:
1338. Симптом Мюсе частіше зустрічається при:
1339. Симптом Мюсе - це:
1340. У хворих із недостатністю клапана аорти найчастіше пульс характеризуеться як:
1341. Шум Флінта іноді можна вислухати в хворих при:
1342. Пробу Ріверо-Корвало доцільно використовувати для уточнення симптоматики:
1343. У хворого з мітральним стенозом запідозрити трикуспідальний стеноз дозволяє:
1344. Хвороба Толочинова-Роже - це:
1345. Перераховані ознаки характерні для комплексу Ейзенменгера, за винятком:
1346. Тетрада Фалло - це перераховані вади серця, за винятком:
1347. Систолічний шум при дефекті міжпередсердної перегородки виникає внаслідок:
1348. У хворого з мітральним стенозом насамперед виникають:
1349. При мітральному стенозі найчастіше зустрічається:
1350. Синдром стенокардії при відсутності ураження вінцевих артерій найчастіше спостерігається при:
1351. Другий тон при аортальному стенозі ревматичної етіології:
1352. При ревматизмі насамперед уражується:
1353. Посилення другого тону над легеневою артерією не спостерігається:
1354. З мітральним стенозом пов'язані всі перераховані симптоми, за винятком:
1355. Для мітрального стенозу найбільш характерні ЕКГ- ознаки гіпертрофії:
1356. Для мітральної недостатності найбільш характерні ЕКГ- ознаки гіпертрофії:
1357. Для аортального стенозу найбільш характерні ЕКГ- ознаки гіпертрофії:
1358. Який із показників гемодинаміки має основне значення в діагностиці доклінічної (німої) фази мітрального стенозу?
1359. Підвищення тиску в лівому передсерді при мітральному стенозі спричиняє:
1360. Амплітуда легеневого компонента ІІ тону в ІІ міжребер'ї зліва при "чистому" стенозі трьохстулкового клапана:
1361. Основні гемодинамічні зміни при тетраді Фалло спричинені:
1362. Про високий тиск у малому колі кровообігу свідчить:
1363. Вкажіть ехокардіографічні ознаки, які характеризують дефект міжпередсердної перегородки:
1364. Шум Кері-Кумбса може бути зареєстрований при:
1365. Шум Флінта може реєструватися у хворих:
1366. При якій із вказаних вад серця частіше реєструється блокада правої ніжки пучка Гіса?
1367. Посилення систолічного шуму при пробі Вальсальви характерне для:
1368. Наявність ІІІ тону у хворого із поєднаною мітральною вадою серця свідчить про:
1369. Збільшення пульсового тиску спостерігається при:
1370. При стенозі устя аорти найчастіше зустрічається:
1371. Про добрий результат мітральної комісуротомії свідчать перераховані ознаки, за винятком:
1372. Четвертий тон серця відповідає у часі:
1373. Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка найменш вірогідний при:
1374. Для мітрального стенозу не є характерним:
1375. Вкажіть основний етіологічний чинник набутих вад серця:
1376. Синдром стенокардії зустрічається при:
1377. Для диференціальної діагностики аортального стенозу і гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії використовують аускультацію:
1378. Після прийому нітрогліцерину посилюється систолічний шум при:
1379. Для диференціальної діагностики систолічного шуму при недостатності мітрального клапана та його пролапсі використовують виявлення посилення шуму:
1380. Посилення систолічного шуму ідіопатичного субаортального стенозу спостерігається:
1381. Зниження амплітуди систолічного шуму аортального стенозу спостерігається:
1382. Ромбовидної форми систолічний шум зустрічається при:
1383. Найбільше збільшення лівого передсердя спостерігається при:
1384. ЕхоКГ-ознаки дефекта міжпередсердної перегородки всі вказані, крім:
1385. Кольорове доплерівське картування серця не дозволяє:
1386. Для мітрального стенозу характерні всі вказані ускладнення, крім:
1387. Для мітрального стенозу в поєднанні з аортальною недостатністю характерні електрокардиографічні ознаки:
1388. Основою підклапанного стенозу аорти є: 1-субаортальна гіпертрофія міжшлуночкової перегородки. 2- звуження, яке має функціональний компонент і збільшується під впливом інотропних засобів:
1389. Який із вказаних симптомів найбільш характерний для підклапанного стенозу аорти?
1390. Ослабленню систолічного шуму трикуспідальної недостатності сприяє:
1391. Ослабленню систолічного шуму мітральної недостатності сприяє:
1392. Ослабленню систолічного шуму у хворого з пролапсом мітрального клапана сприяє:
1393. Ослабленню систолічного шуму у хворого з гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією сприяє:
1394. При якій з перерахованих вад серця систолічний шум посилюється після переходу у вертикальне положення?
1395. При якій з перерахованих вад серця систолічний шум посилюється відразу після переходу з горизонтального положення у вертикальне?
1396. Для протодіастолічного шуму аортальної недостатності характерні перераховані ознаки, за винятком:
1397. Характерні ознаки шуму аортальної недостатності всі перераховані, за винятком:
1398. Для шуму Грехема Стілла характерні перераховані ознаки, за винятком:
1399. У хворого з клапанним стенозом аорти:
1400. Які з наведених нижче тверджень вступають в протиріччя з діагнозом стенозу устя легеневої артерії?
1401. Вкажіть локалізацію максимальної амплітуди аортального тону вигнання:
1402. Вкажіть локалізацію максимальної амплітуди пульмонального тону вигнання:
1403. При роздвоєнні над верхівкою центрального сегменту І тону на дві групи осциляцій однакової амплітуди з метою їх ідентифікації потрібно:
1404. Найбільш сприятливий вік хворих з відкритою артеріальною протокою для оперативного лікування:
1405. Систолічний шум ромбовидної форми, що покриває аортальний компонент ІІ тону і закінчується перед пульмональним компонентом, є характерним для:
1406. Вкажіть ознаки класичної форми тетради Фалло:
1407. Дефект міжпередсердної перегородки з артеріо-венозним шунтом приводить до:
1408. Вкажіть основні діагностичні ознаки дефекта міжпередсердної перегородки:
1409. Ехокардіографічними ознаками стенозу устя легеневої артерії є всі нижчевказані, крім:
1410. Ехокардіографічні ознаки тристулкової недостатності включають всі вказані, крім:
1411. При ЕхоКГ виявлено збільшення порожнини лівого шлуночка, діастолічне тріпотіння стулок мітрального клапана та раннє їх закриття. Ваш висновок:
1412. Який із вказаних симптомів нехарактерний для дефекта міжпередсердної перегородки?
1413. Вкажіть найбільш часті вроджені вади серця у дорослих:
1414. Ехокардіографічні ознаки тетради Фалло всі вказані, крім:
1415. Ехокардіографічні ознаки недостатності трикуспідального клапана всі вказані, крім:
1416. Вкажіть ехокардіографічні критерії оцінки ступеня мітральної недостатності:
1417. Вкажіть ЕхоКГ-ознаки недостатності клапана легеневої артерії:
1418. Вкажіть ехокардіографічні ознаки мітрального стенозу:
1419. При стенозі устя аорти:
1420. Збільшення пульсового тиску характерне для:
1421. Під час фібриляції передсердь у хворих із мітральним стенозом не вислуховується:
1422. Систолічний шум при дефекті міжпередсердної перегородки виникає під час:
1423. Систоло-діастолічний {як машина} шум реєструється при:
1424. На ФКГ: І тон без особливостей, амплітуда ІІ тону збільшена. Над усією прекардіальною ділянкою реєструється стьожкуватої форми високоамплітудний систолічний шум на всіх каналах. Ваш висновок:
1425. При рухливій міксомі лівого передсердя (ЛП) при ЕхоКГ-дослідженні виявляють:
1426. При інфекційному ендокардиті з ушкодженням аортального клапана (АК) при ЕхоКГ-дослідженні виявляють:
1427. Вкажіть ЕхоКГ - ознаки гіпертензії в легеневій артерії (ЛА):
1428. Вагітність та пологи хворим мітральним стенозом дозволені:
1429. При стенозі устя аорти:
1430. Вроджений стеноз аорти може бути:
1431. При ідіопатичному гіпертрофічному субаортальному стенозі частіше ніж при клапанному стенозі устя аорти зустрічається:
1432. Парадоксальне роздвоєння ІІ тону може виникнути при:
1433. Тетраду Фалло у дитини дозволяє запідозрити:
1434. При дефекті міжпередсердної перегородки на ЕКГ часто реєструється:
1435. При дефекті міжпередсердної перегородки частіше, ніж при дефекті міжшлуночкової перегородки спостерігається систолічний шум:
1436. При недостатності аортального клапана:
1437. Типова локалізація коарктації аорти знаходиться:
1438. Який із вказаних методів дослідження доцільно використовувати для уточнення переваги стенозу або недостатності у хворого з поєднаною аортальною вадою серця?
1439. Збільшення амплітуди аортального компоненту ІІ тону може реєструватися при:
1440. Для якої вади серця характерний систолічний ромбовидний шум, який закінчується після високоамплітудного ІІ тону?
1441. Ознаки систолічного шуму при дефекті міжшлуночкової перегородки всі вказані, крім:
1442. Тетрада Фалло включає всі вказані вади серця, крім:
1443. Коарктація аорти - це звуження аорти:
1444. Симптоматика зменшення кровотоку в малому колі кровообігу спостерігається при:
1445. Симптоматика збільшеного кровотоку в малому колі кровообігу спостерігається при:
1446. При якій з перерахованих вроджених вад серця спостерігається симптоматика порушень кровотоку в малому колі кровообігу?
1447. Мітральний стеноз є складовою частиною:
1448. Дефект міжпередсердної перегородки є складовою частиною:
1449. Стеноз легеневої артерії є складовою частиною:
1450. При дефекті міжпередсердної перегородки на ЕКГ часто реєструється:
1451. Вкажіть основний клінічний симптом тетради Фалло:
1452. Систоло-діастолічний шум /машинний шум/ вислуховується при:
1453. Ослабленню систолічного шуму у хворого з дефектом міжшлуночкової перегородки сприяє:
1454. Синдром Лютембаше - це поєднання:
1455. При відкритій артеріальній протоці вислуховується шум:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів