Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

8. "Лiкування хвоpих на тубеpкульоз"


1137. Частота первинної стiйкостi МБТ до АБП при туберкульозi :
1138. Хворому на деструктивний туберкульоз, при розвитку медикаментозної стiйкостi МБТ до найбiльш ефективних хiмiопрепаратiв, оптимальним методом лiкування є:
1139. При виборi режиму хiмiотерапiї для хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз найбiльш важливо враховувати:
1140. Зменшують проникність судинної стiнки:
1141. До яких препаратiв найбiльш часто вiдмічається первинна стiйкiсть МБТ при туберкульозi?
1142. Обов'язковий метод введення хiмiопрепаратiв при ускладненнi легеневого туберкульозу туберкульозом бронхiв:
1143. До яких хiмiопрепаратiв найбiльш часто розвивається вторинна медикаментозна стiйкiсть МБТ у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз?
1144. Якi хiмiопрепарати не повиннi використовуватися для тест-терапiї в диференцiальнiй дiагностицi специфiчних i неспецифiчних змiн у легенях?
1145. Обгрунтування комбiнованої хiмiотерапiї у хворих на туберкульоз:
1146. Протипоказання до призначення внутрiшньовенної хiмiотерапiї:
1147. Виражену дiю на персистуючi МБТ чинить:
1148. У хворого на фонi хiмiотерапiї з'явився розлад сну, депресiя, полiневрит. Це пов'язано з прийомом:
1149. Поява ознак гiперкортiцизму може бути пов'язане з прийомом:
1150. Бактерiостатична концентрацiя рифампiцiну в кровi зберiгається протягом
1151. У стрептомiцину перехресна стiйкiсть з:
1152. Стрептомiцин найбiльш активний у
1153. Головний метод у комплексному лiкуваннi хворих на туберкульоз:
1154. Оптимальний рiвень стояння купола дiафрагми у вертикальному положеннi хворого при пневмоперитонеумі:
1155. Чи можна накладати штучний пневмоторакс при iнфiльтративному туберкульозi у фазi розпаду в сполученнi з туберкульозом бронхiв?
1156. Пiсля лiкування кортикостероїдними гормонами у хворого збiльшена вага, "мiсяцеподiбна обличчя", "горб буйвола", смуги розтягу, артерiальна гiпертонiя, остеопороз, астенiя, м'язова слабкiсть. Ваш висновок :
1157. Накладення силових електродiв на грудну клiтину при органному електрофорезi пiсля прийому per os iзонiазиду, рифампiцiну, протiонамiду, проводиться через:
1158. Накладання силових електродiв при проведеннi органного електрофорезу пiсля в/м введення стрептомiцину, канамiцину, рекомендується через:
1159. Основнi показання до кавернотомiї:
1160. При якiй методицi інтермітуючої хiмiотерапiї бiльш виражений феномен "пiслядiї препаратiв"?
1161. У групу високоефективних препаратiв не входить:
1162. Не вводиться парентерально:
1163. Найбiльш виражену бактерицидну дiю має:
1164. Має стерилiзуючу дiю:
1165. Має переважно позаклiтинну антибактерiальну активнiсть:
1166. Хiмiопрепарат, що володiє переважно внутрiшньоклiтинною антибактерiальною активнiстю:
1167. До якого препарату швидше всього формується стiйкiсть МБТ
1168. При якому способi введення iзонiазиду створюється найбiльша його концентрацiя в кровi?
1169. Основна побiчна дiя канамiцину:
1170. Препарати для попередження побiчної дiї стрептомiцину i канамiцину:
1171. Пiразинамiд активний у вiдношеннi:
1172. Пiразинамiд активний у:
1173. Етамбутол дiє на:
1174. Як впливають концентрованi аерозолi на функцiю миготливого епiтелiю?
1175. Якi аерозолi досягають бронхiол i альвеол?
1176. Тепловологi iнгаляцiї показанi при:
1177. Кортикостероїдна терапiя приводить до :
1178. Основна дiя туберкулiну:
1179. Лєвамiзол, дiуцiфон, нуклеїнат натрiю - це:
1180. Розвиток периферичного неврита при лiкуваннi хворих туберкульозом препаратами групи ГIНК розвивається внаслiдок дефiциту вiтамiну:
1181. Якщо туберкульозний процес протiкає на фонi вираженої гiперсенсибiлiзацiї в добовому харчовому рацiонi варто обмежити:
1182. Включення в терапiю хворих на туберкульоз патогенетичних засобiв у першу чергу сприяє:
1183. Який механiзм сприятливого впливу на туберкульозний процес пневмоперiтонеума?
1184. При накладаннi штучного пневмотораксу голку потрiбно вводити по :
1185. Найбiльш часте ускладнення при накладаннi пневмоперiтонеуму:
1186. При використаннi якого препарату найбiльш часто спостерiгається токсичне ураження печiнки?
1187. Показання до декортикацiї легенi:
1188. Показання до плевректомiї:
1189. Суть операцiї плевректомiї:
1190. Суть операцiї торакопластики:
1191. Антибiотики, що вiдносяться до групи амiноглiкозидiв:
1192. Якi аерозольнi установки дозволяють одержати високодiсперсний однорiдний стiйкий аерозоль?
1193. Аерозоль є високодiсперсний при розмiрах часток:
1194. Аерозоль є середньодисперсний при розмiрах часток:
1195. Аерозоль є низькодисперсний при розмiрах часток:
1196. Чи показане призначення туберкулiну при анергiї?
1197. Саме небезпечне ускладнення при накладеннi штучного пневмотораксу:
1198. Найбiльше безпечне мiсце проколу черевної стiнки при накладеннi пневмоперiтонеуму:
1199. Як впливають на бiлковий обмiн препарати з групи андрогенних стероїдiв?
1200. Життєвi показання до операцiй на легенях при туберкульозi:
1201. Гепатотоксична дiя найбiльш вiрогiдна при застосуваннi:
1202. У хворого на туберкульоз на фонi хiмiотерапiї з'явилися скарги на зниження зору, наявнiсть сiтки перед очима. Окулiст при оглядi виявив порушення кольорового вiдчуття i зниження гостроти зору. Данi порушення пов'язанi з прийомом:
1203. До якого з перерахованих препаратiв стiйкiсть розвивається бiльш повiльно (бiльш 7 днiв):
1204. У хворого на вперше виявлений iнфiльтративний туберкульоз верхньої частки правої легенi у фазi розпаду, у харкотинні методом мiкроскопiї виявленi МБТ. Виберiть найбiльш рацiональну комбiнацiю хiмiопрепаратiв для перших двох мiсяцiв лiкування:
1205. У дорослої людини вперше виявилася позитивною реакцiя на пробу Манту з 2 ТО утворилася папула 15 мм. Дайте оцiнку цiєї ситуацiї:
1206. Хворому на туберкульоз (крiм хронiчного) як базисну за рекомендацiєю ВООЗ необхiдно завжди призначати комбiнацiю:
1207. Лiкувальну бронхоскопiю доцiльно призначити хворому:
1208. Бронхоскопiя показана у всiх випадках, крiм:
1209. Яке з перерахованих положень для призначення дiєтичного рацiону хворому на туберкульоз легень є помилковим?
1210. Що є приводом для призначення суворого постiльного режиму у хворого на туберкульоз легень?
1211. Добова доза iзонiазиду при щоденному прийомi для хворих з масою тiла бiльш 50 кг за технологiєю ДОТС:
1212. Добова доза рифампiцину при щоденному прийомi для хворих з масою тiла менш 50 кг:
1213. Добова доза рифампiцину при щоденному прийомi для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1214. Добова доза рифампiцину при прийомi 3 рази на тиждень для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1215. Добова доза пiразинамiду при щоденному прийомi для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1216. Добова доза пiразинамiду при прийомi 3 рази на тиждень для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1217. Добова доза стрептомiцину при щоденному внутрiшньом'язовому введеннi для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1218. Добова доза стрептомiцину при внутрiшньом'язовому введеннi через день для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1219. Добова доза етамбутолу при щоденному прийомi для хворих з масою тiла бiльш 50 кг за технологiєю ДОТС:
1220. Добова доза етамбутолу при прийомi 3 рази на тиждень для хворих з масою тiла бiльш 50 кг за технологiєю ДОТС:
1221. Який з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входить у групу основних?
1222. Який з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входить у групу основних?
1223. Який з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входить у групу основних?
1224. Який з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входить у групу основних?
1225. Який з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входить у групу основних?
1226. Якi з перерахованих протитуберкульозних препаратiв не входять у групу основних?
1227. Якi з перерахованих протитуберкульозних препаратiв входять до групи основних?
1228. Оптимальний час прийому iзонiазиду:
1229. Оптимальний час прийому рифампiцину:
1230. Оптимальний час прийому пiразинамiду:
1231. Оптимальний час прийому етамбутолу:
1232. Який з перерахованих АБП не дiє на внутрiшньоклiтинно розташованих МБТ?
1233. Який з перерахованих АБП не дiє на внутрiшньоклiтинно розташованих МБТ?
1234. Який з перерахованих АБП не варто призначати при стiйкостi МБТ до канамiцину (через перехресну стiйкiсть)?
1235. Якi з перерахованих АБП не варто призначати при стiйкостi МБТ до флорiмiцину?
1236. Який з перерахованих АБП дiє на МБТ, що персистують?
1237. До якої категорiї по ступеню небажаного (побiчного) впливу на органiзм вiдносяться усi АБП?
1238. Як часто зустрiчаються неусуванi побiчнi реакцiї, при яких необхiдна відміна АБП (у %)?
1239. У якi термiни вiд початку хiмiотерапiї частiш усього виникають побiчнi реакцiї?
1240. У осiб якої статi частiш виникають побiчнi реакцiї на АБП?
1241. У осiб якого вiку частiш виникають побiчнi реакцiї на АБП?
1242. Чи впливає характер туберкульозного процесу на частоту i вагу побiчних реакцiй?
1243. Що характерно для алергiчних побiчних реакцiй?
1244. Що характерно для алергiчних побiчних реакцiй?
1245. Що характерно для токсичних побiчних реакцiй?
1246. Якi з перерахованих реакцiй не вiдносять до категорiї алергiчних?
1247. Що характерно для токсичних побiчних реакцiй?
1248. Якi з перерахованих мiр можуть сприяти попередженню токсичних побiчних реакцiй?
1249. Якi з перерахованих мiр можуть сприяти попередженню токсичних побiчних реакцiй?
1250. Якi з перерахованих мiр необхiднi для профiлактики алергiчних реакцiй?
1251. Якi з перерахованих мiр необхiднi для профiлактики алергiчних реакцiй?
1252. При повторному застосуваннi якого з перерахованих АБП необхiдна обережнiсть щоб уникнути алергiчних реакцiй
1253. Якi дослiдження необхiдно провести до початку й у ходi лiкування рифампiциномi
1254. Якi дослiдження необхiдно провести до початку й у ходi лiкування рифампiцином?
1255. Якi дослiдження необхiдно провести перед призначенням стрептомiцину:
1256. Якi дослiдження необхiдно провести в першу чергу перед призначенням стрептомiцину?
1257. Якi дослiдження необхiдно проводити до початку й у ходi лiкування етамбутолом?
1258. Якi дослiдження необхiдно проводити до початку й у ходi лiкування етамбутолом ?
1259. При яких побiчних реакцiях використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1260. При яких побiчних реакцiях можливо використання препаратiв, що їх викликали ?
1261. Яку з перерахованих мiр не вiдносяться до числа сприятливих попереджуванню побiчних реакцiй?
1262. Яка з перерахованих мiр не вiдносится до числа сприятливих профiлактицi алергiчних реакцiй?
1263. При повторному застосуваннi якого з перерахованих АБП необхiдна обережнiсть, щоб уникнути алергiчних реакцiй?
1264. Яке дослiдження необхiдно провести до початку й у ходi лiкування рифампiцином?
1265. Яке дослiдження необхiдно провести перед призначенням стрептомiцину?
1266. Яке дослiдження необхiдно провести перед призначенням стрептомiцину у хворого на туберкульоз и ІХС та гіпертонічну хворобу?
1267. Яке дослiдження необхiдно провести перед призначенням стрептомiцину у хворого на туберкульоз і гіпертонічну хворобу?
1268. Яке дослiдження необхiдно проводити до початку й у ходi лiкування етамбутолом?
1269. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй, використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1270. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй, використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1271. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй, використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1272. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1273. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1274. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1275. При якiй з перерахованих побiчних реакцiй використання препаратiв, що їх викликали, негайно припиняється i надалi протипоказано?
1276. Як часто у хворих, що лiкуються рифампiцином необхiдно контролювати функцiональний стан печiнки?
1277. Як часто необхiдний офтальмологiчний контроль у хворих, що лiкуються етамбутолом?
1278. При якiй побiчнiй реакцiї препарат, що викликав її, бiльше нiколи не призначається:
1279. При повторному призначеннi якого препарату необхiдна обережнiсть через можливiсть виникнення нирково-печiнкового шоку?
1280. При повторному призначеннi якого препарату необхiдна обережнiсть через можливiсть виникнення анафiлактичного шоку?
1281. Яким з препаратiв звичайно визивається периферичний неврит?
1282. Який з методiв є основним у комплексному лiкуваннi хворих на туберкульоз?
1283. При якому з перерахованих туберкульозному процесi в легенях показаний штучний пневмоторакс?
1284. При якому з перерахованих туберкульозному процесi в легенях показаний штучний пневмоторакс?
1285. При якому з перерахованих туберкульозному процесi в легенях показаний штучний пневмоторакс?
1286. При якому з перерахованих туберкульозних процесiв у легенях показаний штучний пневмоторакс?
1287. Протипоказання для штучного пневмотораксу:
1288. Що з перерахованого є протипоказанням до штучного пневмотораксу?
1289. Якi з приведених показань манометра свiдчать про перебування голки в плевральнiй порожнинi?
1290. Показання до пневмоперiтонеуму (ПП):
1291. Протипоказання до накладення пневмоперiтонеуму (ПП):
1292. При яких показаннях манометра можна вводити повiтря при накладеннi ПП?
1293. Протипоказання до накладення ПП?
1294. Якою повинна бути тривалiсть фази продовження основного курсу хiмiотерапiї за технологiєю ДОТС у хворих категорiї I ?
1295. Яким повинний бути режим прийому АБП у фазу продовження основного курсу хiмiотерапiї за технологiєю ДОТС у хворих на казеозну пневмонiю, дисемiнований, мiлiарний туберкульоз легень, на туберкульозний менiнгiт?
1296. Виберiть режим хiмiотерапiї за технологiєю ДОТС для хворих категорiї III:
1297. Виберiть режим хiмiотерапiї за технологiєю ДОТС для хворих категорiї II:
1298. Виберiть режим хiмiотерапiї за технологiєю ДОТС для хворих категорiї I:
1299. Хворим категорiї II по групуванню ВООЗ стрептомiцин варто вводити протягом:
1300. За рекомендацiєю ВООЗ п'ять АБП у початковiй фазi лiкування варто призначати хворим:
1301. При лiкуваннi пiразинамiдом частiш усього виникає:
1302. Добова доза iзонiазиду при прийомi 3 разу в тиждень для хворих з масою тiла бiльш 50 кг:
1303. Пiразинамiд високо ефективний у:
1304. Мiастенiя є протипоказанням до призначення:
1305. Який з перерахованих АБП вiдносять в основну групу?
1306. Подагра є протипоказанням до призначення:
1307. Число хiмiопрепаратiв i тривалiсть початкової (iнтенсивної) фази для хворих II категорiї:
1308. Грипоподiбний синдром як ускладнення хiмiотерапiї може виникнути при використаннi:
1309. Захворювання нирок позатуберкульозного характеру з порушенням функцiї не є протипоказанням для призначення:
1310. У найближчi мiсяцi пiсля iнфаркту мiокарда не варто призначати:
1311. До основних протитуберкульозних препаратiв вiдносять:
1312. Який препарат не рекомендується ВООЗ використовувати в короткострокових схемах у фазу продовження?
1313. Який з АБП не вводиться внутрiшньовенно?
1314. Вперше виявленi дiти i пiдлiтки з туберкульозною iнтоксикацiєю повиннi спостерiгатися:
1315. Пiсля закiнчення основного курсу хiмiотерапiї з приводу туберкульозної iнтоксикацiї дiти i пiдлiтки з I групи облiку переводяться:
1316. Кратнiсть рентгенологiчного обстеження органiв грудної клiтини у хворих на позалегеневий туберкульоз з вiдсутнiстю легеневого процесу:
1317. Основний критерiй оцiнки ефективностi роботи з IV групою диспансерного облiку серед дорослих:
1318. Контрольнi термiни обстеження дорослих, що перебувають на облiку в IV групi диспансерного облiку:
1319. Залишаються пiд багаторiчним спостереженням у III А пiдгрупi диспансерного облiку особи з великими залишковими туберкульозними змінами при наявностi обтяжливих факторiв:
1320. Чи можна брати дорослих безпосередньо в III групу диспансерного облiку?
1321. Чи повинний бути взятий на облiк бактерiовидiлювачiв:
1322. Спостереження за "рентгенпозитивними" здiйснюють:
1323. При профiлактичнiй флюорографiї лiва бокова флюорограма повинна провадитися:
1324. Робiтники дрiбних пiдприємств у мiстах проходять профiлактичнi флюорографiчнi огляди:
1325. Контроль i облiк за охопленням населення флюорографiчними обстеженнями й активне притягнення до обстеження на туберкульоз здiйснюється:
1326. Рiчне навантаження обстеження населення пересувним флюорографом :
1327. Можуть бути допущенi до роботи пiсля успiшного лiкування туберкульозу легень i переведення в II групу диспансерного облiку :
1328. Усунення вiд роботи хворих на туберкульоз з декретованих контингентiв здiйснюється на пiдставi:
1329. Прийом i повернення на роботу осiб у дитячі дошкiльні установи можливий для:
1330. Обробка постiльної бiлизни хворого - бактерiовидiлювача 5% розчином хлорамiну:
1331. Знезаражування харкотиння хворого на туберкульоз:
1332. Для обробки житла хворого на туберкульоз - бактерiовидiлювача використується
1333. Заключна дезiнфекцiя у вогнищi iнфекцiї туберкульозу проводиться:
1334. Поточна дезiнфекцiя у вогнищi iнфекцiї туберкульозу проводиться:
1335. Особи, що контактують з хворими на туберкульоз тваринами, спостерiгаються у:
1336. Хiмiопрофiлактика немовлятам з вогнища туберкульозної iнфекцiї проводиться:
1337. Чи проводять ревакцинацiю БЦЖ дiтям з вогнища туберкульозної iнфекцiї, що негативно реагує на туберкулiн:
1338. Чи показане призначення хiмiопрофiлактики дорослим з залишковими туберкульозними змінами при лiкуваннi їх кортикостероїдними гормонами й iмунодепресантами?
1339. Тривалiсть iзоляцiї новонародженої дитини з вогнища iнфекцiї пiсля вакцинацiї БЦЖ:
1340. Особи, що спостерiгаються в VII групi, знiмаються з диспансерного облiку, якщо немає показань до довiчного спостереження, через:
1341. Термiн спостереження в III-А пiдгрупi:
1342. Чи можуть дорослi хворi на туберкульоз органiв дихання безпосередньо бути взятi в II групу облiку?
1343. II група облiку формується з:
1344. Термiни диспансерного спостереження в 0 (нульовий) групi облiку дорослих :
1345. Дорослим особам, що взяти в 0 групу облiку, необхідно провести:
1346. Чи є пiдставою для взяття на облiк бактерiовидiлювачiв двократне виявлення МБТ у осiб без клiнiко-рентгенологiчних змiн в легенях?
1347. Хворi на туберкульому легень з розпадом при стiйкому (бiльш 3-х рокiв) припиненнi бактерiовидiлення можуть бути знятi з епiдоблiку:
1348. Хворi з рецидивом туберкульозу органiв дихання зараховуються в групу облiку:
1349. У 0 (нульову) групу облiку для дорослих включають:
1350. Лiмфаденiт якої групи вузлiв частiш ускладнює вакцинацiю?
1351. Мiсце введення вакцини БЦЖ :
1352. Через який час пiсля гострого захворювання можна проводити вакцинацiю БЦЖ?
1353. Розмiри папули при введеннi БЦЖ пiд час вакцинацiї:
1354. Термiни реєстрацiї мiсцевих прищеплювальних реакцiй :
1355. Доза вакцини БЦЖ визначається:
1356. Одна прищеплювальна доза вакцини БЦЖ у мг:
1357. Одна прищеплювальна доза вакцини БЦЖ-М у мг:
1358. Дiтям i пiдлiткам, що мали контакт з бактерiовидiлювачем по мiсцю навчання хiмiопрофiлактика проводиться
1359. У вогнищi з мізерним бактерiовидiленням хiмiопрофiлактика дiтям проводиться:
1360. Дiтям з вогнищ туберкульозної iнфекцiї з масивним бактерiовидiленням хiмiопрофiлактика проводиться:
1361. Первинна хiмiопрофiлактика - це застосування протитуберкульозних препаратiв :
1362. У якiй групi диспансерного облiку i протягом якого термiна спостерiгаються особи, що знаходяться в контактi з хворими на туберкульоз тваринами?
1363. Серед яких контингентiв частiш виникає рецидив туберкульозу?
1364. Критерiї для вiднесення вогнища туберкульозної iнфекцiї до I категорiї:
1365. У якiй групi диспансерного облiку спостерiгаються неприщепленi БЦЖ?
1366. У якiй групi спостерiгаються дiти з ускладненнями БЦЖ?
1367. Доза iзонiазиду для проведення хiмiопрофiлактики у дiтей:
1368. Група диспансерного облiку для дiтей з гiперергiчними реакцiями на туберкулiн:
1369. При виявленнi туберкульозу у худоби, скiльки курсiв хiмiопрофiлактики проводиться контактним?
1370. Група диспансерного облiку дiтей з вiражем туберкулiнової реакцiї :
1371. У дитини 5 рокiв з вiражем туберкулiнової реакцiї пiсля проведення курсу хiмiопрофiлактики, через рiк реакцiя на пробу Манту - 12 мм. Вашi дiї:
1372. Хворому 16 рокiв. Дiагноз -цукровий дiабет. Iнфiкований на туберкульоз. Група диспансерного спостереження:
1373. Які необхідні профiлактичнi заходи для дитини 5 днiв, що знаходилась в контактi з хворою матiр'ю (МБТ+):
1374. Показання для напрямку дiтей i пiдлiткiв до фтизiопедiатра пiсля проведення масової туберкулiнодiагностики:
1375. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на казеозною пневмонiю:
1376. Чи є туберкульоз спадковим захворюванням :
1377. Якi з перерахованих складових частин епiдемiчного процесу необхiднi для виникнення i поширення туберкульозу у суспiльствi:
1378. Вiд якого з перерахованих джерел iнфiкується переважна бiльшiсть населень:
1379. Хворi з туберкульозним ураженням яких органiв є основним джерелом iнфекцiї:
1380. Яким з перерахованих шляхiв, у переважнiй бiльшостi випадкiв (до 95%), передається туберкульозна iнфекцiя:
1381. До якого вiку звичайно наступає iнфiкування туберкульозом всього населення:
1382. Чи кожний контакт з бактерiовидiлювачем призводить до iнфiкування контактувавшого:
1383. Якого характеру контакт з бактерiовидiлювачем являє найбiльшу епiдемiчну небезпеку:
1384. При якому характерi бактерiовидiлення хворий являє велику епiдемiчну небезпеку:
1385. Чи можуть бути джерелом iнфекцiї хворi на недеструктивний туберкульоз легень без лабораторно встановленого бактерiовидiлення:
1386. Чи завжди iнфiкування МБТ призводить до захворювання на туберкульоз:
1387. Визначте фактори, що пiдвищують сприйнятливiсть до туберкульозної iнфекцiї (ризику захворювання на туберкульоз)
1388. Вхiднi ворота для МБТ у переважної бiльшостi людей:
1389. Тривалiсть передалергiчного перiоду при первинному iнфiкуваннi МБТ частiш всього знаходиться в межах:
1390. У виглядi якого варiанта у переважної бiльшостi людей реалiзується первинна туберкульозна iнфекцiя:
1391. Улюблена локалiзацiя туберкульозного ураження:
1392. Який з перерахованих наслідкiв первинної туберкульозної iнфекцiї не спостерiгається навiть при самiй iнтенсивнiй протитуберкульознiй терапiї:
1393. Визначте фактори ризику захворювання на туберкульоз:
1394. Визначте фактори ризику захворювання на туберкульоз:
1395. З перелічених груп населення рiдко хворiють на туберкульоз:
1396. З перелічених груп населення рiдко хворiють на туберкульоз:
1397. Якi з перелічених груп населення частiш всього хворiють на туберкульоз:
1398. Якi з перелічених хвороб не вiднесенi до факторiв ризику захворювання на туберкульоз :
1399. Який з перелічених факторiв не вiднесений до факторiв ризику захворювання на туберкульоз :
1400. Який з перелічених факторiв не вiднесений до факторiв ризику захворювання на туберкульоз?
1401. Як виникає рецидив туберкульозу?
1402. Який варiант патогенезу туберкульозу спостерiгається частiше?
1403. Чи є вагiтнiсть фактором ризику захворювання на туберкульоз?
1404. Вплив вагiтностi на туберкульоз частiш всього:
1405. Фактори, що сприяють захворюванню на туберкульоз пiд час вагiтностi:
1406. Фактори, що сприяють захворюванню на туберкульоз або його загостренням пiсля пологiв:
1407. У яку половину вагiтностi частiш виникає (загострюється) туберкульоз:
1408. Чи робить туберкульоз помiтний негативний вплив на плiд:
1409. Який з рентгенологiчних методiв може бути застосований для дiагностики туберкульозу у жiнки, що годує грудьми:
1410. Який з протитуберкульозних препаратiв не застосовують переважно у вагiтних?
1411. Якi з перелічених засобiв протипоказанi вагiтним:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів