Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

7. "Позалегеневий тубеpкульоз"


1048. Найбiльш частий варiант патогенезу туберкульозу внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв у дітей:
1049. Для туберкульозу внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв характерно :
1050. Основнi рентгенологiчнi ознаки туберкульозу хребта :
1051. Найбiльш поширенi ускладнення кiстково-суглобного туберкульозу:
1052. Фази при туберкульозi кiсток i суглобiв :
1053. Первинний остит - це поразка :
1054. Класифiкацiя туберкульозу сечовивiдних шляхiв :
1055. Первинний туберкульоз шкiри i пiдшкiрної клiтковини включає
1056. Повторний туберкульоз шкiри i пiдшкiрної клiтковини об'єднує
1057. Найбiльш характерний клiтинний склад у лiкворi при туберкульозному менiнгiтi:
1058. Як часто виникає "iзольований" тубменiнгiт?
1059. Найбiльш часта форма туберкульозно-алергiчної поразки очей:
1060. Шляхи розвитку туберкульозу очей:
1061. Найбiльш поширена форма туберкульозу очей:
1062. Де частiш всього локалiзується процес при туберкульозi чоловiчих статевих органiв?
1063. Якi вiддiли жiночих статевих органiв частiш всього уражаються туберкульозом?
1064. Яка форма туберкульозного лiмфаденiту зустрiчається частiш?
1065. Якi групи периферичних лiмфовузлiв уражаються частiше при туберкульозi
1066. Якi вiддiли ока уражаються в першу чергу?
1067. Серповидна смужка повiтря у верхнього полюсу круглої тiнi патогномонiчна для:
1068. Виявлення в мокротi клiтин серцевих порокiв характерно для:
1069. Туберкульоз якої локалiзацiї частiш викликають МБТ бичачого виду?
1070. У якому перiодi туберкульозної iнфекцiї може виникнути туберкульоз периферичних лiмфатичних вузлiв?
1071. У якому вiцi може виникнути туберкульоз периферичних лiмфатичних вузлiв?
1072. Тенденцiя у вiдношеннi частоти туберкульозу периферичних лiмфатичних вузлiв у дорослих, що намiтилася останнiм часом?
1073. Яка фаза туберкульозу периферичних лiмфатичних вузлiв вiдсутня в клiнiчнiй класифiкацiї?
1074. Який перебiг захворювання спостерiгається частiш при туберкульозi периферичних лiмфатичних вузлiв?
1075. Якi групи периферичних лiмфатичних вузлiв уражаються з найбiльшою частотою (до 95%)?
1076. Як часто туберкульоз периферичних лiмфатичних вузлiв сполучається з туберкульозною поразкою iнших органiв?
1077. Якою може бути реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на туберкульоз периферичних лiмфатичних вузлiв?
1078. Як часто виявляються МБТ (включаючи L-форми) у вiддiляємому з норицi (пунктату) при туберкульозi периферичних лiмфатичних вузлiв (у %)?
1079. Вiдзначте найбiльш iнформативнi ознаки туберкульозу периферичних лiмфатичних вузлiв:
1080. Якої локалiзацiї туберкульозний процес частiш викликається МБТ бичачого виду?
1081. Яким шляхом частiше всього проникають МБТ в органiзм при туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1082. У якому перiодi туберкульозної iнфекцiї частiше виникає туберкульоз брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1083. У якому вiцi частiш виникає туберкульоз брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1084. Особи якої статi частiш хворiють на туберкульоз брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1085. Якi групи симптомiв можуть спостерiгатися при туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1086. Де може локалiзуватися бiль у животi при туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1087. Вiдзначте патогномонiчну ознаку туберкульозу брижеєчних лiмфатичних вузлiв:
1088. Чи являється звапнення брижеєчних (позачеревних) лiмфатичних вузлiв постiйною i ранньою ознакою туберкульозу брижеєчних лiмфатичних вузлiв:
1089. Якi з перерахованих ознак (даних обстеження) можуть служити упевненiй дiагностицi туберкульозу брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1090. Який вид МБТ частiш викликає туберкульоз очеревини?
1091. Якi шляхи проникнення МБТ в органiзм при туберкульозi очеревини?
1092. У якому перiодi туберкульозної iнфекцiї виникає туберкульоз очеревини?
1093. Зазначте на можливий варiант патогенезу туберкульозу очеревини:
1094. Яка з перерахованих форм не фiгурує як одна з патоморфологiчних або клiнiчних форм туберкульозу очеревини?
1095. Що з перерахованого не властиво ексудативнiй формi туберкульозу очеревини?
1096. Якi з перерахованих синдромiв (симптомiв) не властивi для ексудативного туберкульозу очеревини?
1097. Якого характеру випот у переважної бiльшостi хворих на туберкульоз очеревини?
1098. Як часто виявляються МБТ в ексудатi з черевної порожнини?
1099. Який iз перерахованих синдромiв (симптомiв) вiдрiзняє злипчувий перитонiт вiд ексудативного?
1100. Яке з перерахованих проявiв вiдрiзняє ексудативну форму туберкульозу очеревини вiд осумковано-фiбринозної?
1101. Яке iз перерахованих захворювань (синдромiв) не фiгурує серед тих, iз котрими необхiдно диференцiювати туберкульоз очеревини?
1102. Якi форми туберкульозу очеревини видiляються за даними патоморфологiчної i клiнiчної картини захворювання?
1103. Якi з перерахованих патоморфологiчних змiн властивi ексудативнiй формi туберкульозу очеревини?
1104. Як може починатися ексудативний туберкульоз очеревини?
1105. Якi з перерахованих синдромiв (симптомiв) можуть спостерiгатися при ексудативному туберкульозi очеревини?
1106. Якi елементи кровi переважають в ексудатi з черевної порожнини при ексудативному туберкульозi очеревини?
1107. Який вміст фiбрину в ексудатi при ексудативному туберкульозi очеревини?
1108. Наслiдок ексудативного туберкульозу очеревини:
1109. Вiдзначте варiанти формування злипчивого туберкульозу очеревини:
1110. Як часто спостерiгається туберкульоз кишечнику в даний час?
1111. У якому перiодi туберкульозної iнфекцiї звичайно виникає туберкульоз кишечнику?
1112. Який звичайний механiзм туберкульозу кишечнику?
1113. Яка форма туберкульозу легень може ускладнюватися туберкульозом кишечнику?
1114. Який вiддiл кишечнику уражається при виразковому туберкульозi кишечнику?
1115. Визначте ускладнення, що не спостерiгається при туберкульозi кишечнику:
1116. Який вiддiл кишечнику уражається при гiпертрофiчнiй формi туберкульозу кишечнику?
1117. який iз перерахованих методiв дослiдження дозволяє поставити дiагноз туберкульозу кишечнику при гiпертрофiчнiй формi?
1118. Який варiант туберкульозу кишечнику зустрiчається частiш7
1119. Визначте можливi патоморфологiчнi форми туберкульозу кишечнику:
1120. Яка з перерахованих форм туберкульозу кишечнику не виникає як самостiйне захворювання?
1121. Вiдзначте можливi клiнiчнi прояви виразкового туберкульозу кишечнику:
1122. Вiдзначте прямi рентгенологiчнi ознаки виразкового туберкульозу кишечнику:
1123. Визначте можливi ускладнення туберкульозу кишечнику:
1124. Провiднi симптоми при гiпертрофiчному туберкульозi кишечнику:
1125. При якiй локалiзацiї туберкульозного процесу захворювання частiш визиваються МБТ бичачого типу?
1126. Яким шляхом проникають МБТ в органiзм при туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1127. У якому перiодi туберкульозної iнфекцiї виникає туберкульоз брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1128. У якому вiцi частiш виникає туберкульоз брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1129. Яка з перерахованих груп симптомiв може спостерiгатися при туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1130. Зазначте на невластиву туберкульозу брижеєчних лiмфатичних вузлiв локалiзацiю болi у животi:
1131. Вiдзначте патогномонiчну ознаку туберкульозу брижеєчних лiмфатичних вузлiв:
1132. Як часто спостерiгається звапнення брижеєчних (позачеревних) лiмфатичних вузлiв при активному туберкульозi брижеєчних лiмфатичних вузлiв?
1133. Яка iз перерахованих ознак (даних обстеження) може служити упевненiй дiагностицi туберкульозу мезентеріальних лiмфатичних вузлiв?
1134. Визначте нехарактерну для туберкульозу мезентеріальних лiмфатичних вузлiв ознаку:
1135. Який характер болi невластивий для туберкульозу мезентеріальних лiмфатичних вузлiв?
1136. Який iз зазначених методiв дозволяє виявити ураженi лiмфатичнi вузли при туберкульозному мезоаденiтi?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів