Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

6. "Захвоpювання оpганiв дихання нетубеpкульозної етiологiї"


625. Пневмоконiоз рослинного походження:
626. Найбiльш схожу клiнiко-рентгенологiчну картину iз силiкозом II стадiї мають:
627. Найбiльш поширений пневмоконiоз:
628. Який варiант перебiгу силiкозу зустрiчається частiше всього?
629. Розпад у круглiй тiнi практично не спостерiгається при:
630. При якiй патологiї з обмеженим затемненням долi легенi не спостерiгається порожнина розпаду?
631. Нечiткi контури затемнення властивi
632. Видiлення великої кiлькостi (до 1 л) рiдкої, водянистої мокроти бiльш характерно для:
633. У бiоптатi лiмфовузла знайдено велику кiлькiсть нейтрофiлiв. Цiлком iмовiрно - це:
634. У плевральному аспіраті виявили еритроцити 5-6 у полi зору, нейтрофiли - 80%, лiмфоцити - 20%, мiсцями мезотелiальнi клiтини. Цiлком iмовiрно - це:
635. Найбiльш iмовiрний етiологiчний фактор у хворих пневмонiєю аспiрацiйного генезу:
636. Спадкова детермiнована цiлiарна недостатнiсть характерна для:
637. Спадкова детермiнована гiперпродукцiя в'язкого бронхiального секрету лежить в основi:
638. Гострi гнiйнi захворювання легень розвиваються i протiкають на фонi недостатностi:
639. Чи можливо формування ателектазу при лiмфогранульоматозi?
640. Поразка легень при лiмфогранульоматозi звичайно виявляється у виглядi:
641. Чи можлива наявнiсть розпаду при лiмфогранулематозi?
642. Поява компресiйного синдрому - порушення ковтання, набрякiв, венозний застiй в областi шиї та обличчя, характерна для:
643. Серединна тiнь розширена в обидвi сторони у верхнiх вiддiлах. Яке захворювання можна припустити?
644. Симптом "кулiс" характерний для:
645. Для лiмфогранульоматозу характерне ураження:
646. Якi вiдомi форми лiмфогранульоматозу?
647. Для саркоїдозу характерно збiльшення:
648. Найбiльш характернi порушення в гемограмi хворих на гостру вiрусну пневмонiю:
649. Найбiльш ефективний при лiкуваннi мiкоплазменої пневмонiї:
650. Доброякiсне утворення легень, що вiдноситься до гомопластичних дисембрiом:
651. Доброякiсна пухлина легенi епiтелiального походження:
652. Клiнiчна картина центральної доброякiсної пухлини легень залежить вiд:
653. Рак легень частiш всього метастазує в:
654. Рак легень по морфологiчнiй структурi має найбiльше несприятливий перебiг?
655. Якi ознаки є найбiльше характерними для аспергiльоми легень?
656. При лiмфогранулематозi частiш уражаються внутрiшньогруднi лiмфатичнi вузли:
657. Групи препаратiв, що використовуються при лiкуваннi саркоiдозу:
658. Група облiку хворих саркоiдозом:
659. Саркоiдоз - це:
660. Якi данi клiнiчного аналiзу кровi частiш є показниками несприятливого перебiгу пневмонiї?
661. Кровохаркання характерно для:
662. Головнi фактори, що визначають вибiр методу лiкування хворих раком легень:
663. Головний метод дослiдження в остаточнiй верiфiкацiї ракової поразки легень:
664. Найбiльш ефективнi при лiкуваннi аспергiльозу:
665. Показання до резекцiї легень при аспергiльомi:
666. Розвиток якої форми силiкозу характерний при впливi пилу з невеликим утриманням двоокису кремнiю?
667. Чи можливо кровохаркання у хворих на мiкобактерiоз?
668. Якi види атипових мiкобактерiй викликають найбiльше важкий мiкобактерiоз?
669. До якої групи атипових мiкобактерiй вiдноситься пташиний вид?
670. До яких препаратiв найбiльш часто спостерiгається стiйкiсть атипових мiкобактерiй?
671. Якi мiкобактерiї входять у комплекс MAIS?
672. Симптом верхньої полої вени характерний для:
673. 16
674. Що є прямою ознакою пухлини легень при бронхоскопiї?
675. У яких сегментах частiш всього локалiзується рак?
676. Найбiльш характерна рентгенологiчна ознака малого периферичного раку легень:
677. У хворого гострою пневмонiєю в мокротi виявлений стрептокок пневмонiї (пневмокок).Найбiльш доцiльно призначення:
678. Першочерговий метод дослiдження при пiдозрi на центральний рак легенi:
679. Дiагноз центрального раку дозволяє верiфiцировать:
680. Метод, що дозволяє верiфiцировать дiагноз муковiсцидозу:
681. Основний метод лiкування муковiсцидозу:
682. До якої групи захворювань вiдноситься муковiсцидоз?
683. Для якого захворювання найбiльше характерний кашель iз гнiйною мокротою, зсув межистiння в бiк поразки, гомогенне iнтенсивне затемнення на оглядовiй рентгенограмi легень?
684. Для якого захворювання найбiльш характернi "блеючий" кашель, трахеобронхiт, що рецидивiрує?
685. Для якого захворювання найбiльше характерне вiдставання у фiзичному розвитку, кашель iз гнiйною мокротою, вологi хрипи, синусiти, зворотне розташування органiв?
686. Для якого захворювання найбiльш характернi хвилеподiбний перебiг, загострення у виглядi кризи, зниження Нв пiд час кризи, легеневi кровотечi, хронiчне легеневе серце?
687. Для якого захворювання найбiльше характернi важкий перебiг, пневмонiї в анамнезi, безлiч сухих i вологих хрипiв, вiдставання у фiзичному розвитку, пiдвищення вмісту хлоридiв у потовiй рiдинi?
688. Для якого захворювання найбiльш характернi поступовий початок, лихоманка хвилеподiбного типу, рясна пiтливiсть, шкiрна сверблячка, збiльшення периферичних i внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв?
689. Для якого захворювання найбiльш характерна вiдсутнiсть скарг, двостороннє збiльшення бронхопульмональних лiмфатичних вузлiв, негативна реакцiя на туберкулiн, лiмфопенiя?
690. Для якого захворювання найбiльш характернi: задишка, екзофтальм, нецукровий дiабет?
691. Яке додаткове дослiдження необхiдно при пiдозрi на системний червоний вовчак?
692. При абсцесi легенi найбiльш часто висiвається:
693. Найбiльш часто абсцесом легень ускладнюється:
694. Якi методи детоксикацiйної терапiї показанi при важкому перебiгу абсцесу легень?
695. Якого поколiння цефалоспорiни доцiльно призначати при стафiлококовiй пневмонiї?
696. Найбiльше частий збудник пневмонiї:
697. При крупознiй пневмонiї iнтенсивне затемнення в легенi вперше рентгенологiчно виявляється:
698. У тонкостiнних порожнинах, що утворюються при стафiлококових деструкцiях легень:
699. При пневмонiї, викликаною клебсiєлою пневмонiї, поразки носять, як правило:
700. Для лiкування мiкоплазменої пневмонiї доцiльно назначати:
701. Антибактерiальна терапiя при алергiйному гострому бронхiтi:
702. При обструктивнiй формi гострого бронхiту небажано призначення:
703. Глюкокортикостероїди при гострому бронхiтi:
704. По характеру запального процесу у бронхах гострий бронхiт пiдроздiляється на:
705. Антибiотикотерапiя при вiруснiй етiологiї гострого бронхiту:
706. Стридор спостерiгається при:
707. Бочкоподiбна форма грудної клiтини спостерiгається при:
708. Для раку легень найбiльш характерно порушення:
709. Вiдкашлювання харкотиння повним ротом вiдбувається при:
710. Гнильний запах харкотиння характерний для:
711. Вiруснi iнфекцiї розвиваються i протiкають на фонi недостатностi:
712. Хронiчнi гнiйнi захворювання бронхiв розвиваються i протiкають на фонi недостатностi:
713. Чи може бути хронiчний бронхiт без кашлю?
714. Гострий бронхiт переходить у хронiчний бронхiт, якщо хворий кашляє:
715. У хворого хронiчний бронхiт виявляється задишкою i кашлем iз вiдкашлюванням злiпкiв бронхiв. Який вид бронхiту можна припустити?
716. Декомпенсацiя хронiчного легеневого серця не виявляється:
717. Проведення фармакологiчних проб (призначення бронхолiтикiв) сприяє виявленню
718. Чи прогресує хронiчний бронхiт?
719. Для хронiчного обструктивного бронхiту не характернi:
720. Найбiльш часта причина смертi хворого на хронiчний бронхiт :
721. Бронхоектатична хвороба - це:
722. Найбiльше часта локалiзацiя бронхоектазiв :
723. Чи може тривалий ателектаз привести до розвитку бронхоектазiв?
724. Головний симптом бронхоектатичної хвороби:
725. Головнi методи дiагностики бронхоектатичної хвороби:
726. Найбiльш часте ускладнення бронхоектатичної хвороби:
727. Поразки ребер, костальної плеври, утворення iнфiльтратiв з норицями в м'яких тканинах характерно для:
728. Чи характерно абсцедування актиномiкотичного iнфiльтрату?
729. У мокротi виявлений рiст кандiд. Чи завжди це - захворювання?
730. Симптом "брязкальця" - це:
731. Чи характернi для хронiчного токсико-алергiйного аспергiльозу летучi iнфiльтрати в легенi ?
732. Пiзнiй силiкоз розвивається:
733. Чи уражується плевра при силiкозi?
734. Яке ускладнення не спостерiгається при бронхiальнiй астмi?
735. Варiант предастми:
736. Механiзм противоастматичної дiї глюкокортикоїдiв:
737. При тривалому прийомi дексаметазону найбiльш характернi ускладнення:
738. Чи доцiльно призначати сальбутамол хворим на аспиринову астму, а також при астмi фiзичного зусилля?
739. На саркоiдоз частiше хворiють:
740. Кальцинацiя лiмфовузлiв по типу яєчної шкарлупи при саркоiдозi свiдчить про:
741. Реакцiя Манту з 2 ТО в бiльшостi хворих на саркоiдоз:
742. II стадiю саркоiдозу треба диференцiювати з:
743. Чи включають протитуберкульознi препарати в лiкування саркоiдозу?
744. У основi патогенезу дихальної недостатностi при iдiопатичному фiброзуючому альвеолiтi лежить:
745. Основнi патологiчнi субстрати, що визначають клiнiчну картину iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту:
746. Дифузiйна спроможнiсть легень при iдiопатичному фiброзуючому альвеолiтi:
747. Патологiчнi змiни при iдiопатичному фiброзуючому альвеолiтi, як правило, бiльш вираженi:
748. Один iз характерних ознак iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту:
749. Дiагностична цiннiсть вiдкритої бiопсiї легень при iдiопатичному фiброзуючому альвеолiтi:
750. Максимальна вентиляцiя легень /МВЛ/ у хворих на iдiопатичний фiброзуючій альвеолiт:
751. Який з пенiцилiнiв є природним:
752. Який iз полусинтетичних пенiцилiнiв не дiє на стафiлококiв i стрептококiв, стiйких до природних пенiцилiнiв:
753. Який iз перерахованих пенiцилiнiв вiдноситься до групи пенiцилiнiв широкого спектру дiї:
754. Який iз перерахованих пенiцилiнiв не дiє на палочковидну флору:
755. Якi з перерахованих амiноглiкозидiв не вiдносяться до групи "нових"
756. Який iз перерахованих препаратiв має бiльш широкий спектр антибактерiальної дiї:
757. Який iз перерахованих препаратiв тетрациклiнової групи не є полусинтетичним:
758. Який iз перерахованих макролiдiв найменш активний:
759. Який iз цефалоспоринових препаратiв крiм антимикробного має ще й iмуностимулюючу дiю:
760. Який iз перерахованих препаратiв не дiє на стафiлококiв i стрептококiв, стiйких до пенiцилiну й iншим препаратам:
761. Який антимiкробний спектр мають похiднi хiноксолiну (хiноксидiн, дiоксидiн):
762. Який антимiкробний спектр мають фторхiнолони - офлоксацини(тарiвид, заноцин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, амiнофлоксацин):
763. Який iз перерахованих препаратiв не дiє на мiкоплазму пневмонiї?
764. Який iз перерахованих препаратiв не дiє на клостридiальних анаеробiв:
765. Який iз перерахованих препаратiв не дiє на легiонелу:
766. До якого з перерахованих препаратiв лiкарська стiйкiсть розвивається повiльно:
767. У яких випадках антибактерiальнi препарати не варто комбiнувати:
768. У яких випадках антибактерiальнi препарати не варто комбiнувати:
769. При сполученнi яких по механiзму дiї антибактерiальних препаратiв можливий антагонiстичний ефект:
770. Якi з перерахованих антибактерiальних препаратiв мають бактерiостатичну дiю:
771. Який iз перерахованих антибактерiальних препаратiв найбiльш ефективний (унiверсальний спектр, дiя на лiкарсько-стiйких збудникiв, швидкий i виражений ефект):
772. Який iз перерахованих антибактерiальних препаратiв найбiльш ефективний (унiверсальний спектр, дiя на лiкарсько-стiйких збудникiв, швидкий виражений ефект):
773. Який iз перерахованих антибактерiальних препаратiв найбiльш ефективний (унiверсальний спектр, дiя на лiкарсько-стiйких збудникiв, швидкий, виражений ефект):
774. Який iз перерахованих антибактерiальних препаратiв вiдноситься до b-лактамним:
775. У останнi роки синтезовано багато нових поколiнь антибiотикiв i iнших з'єднань, що володiють активною антибактерiальною дiєю. Якi з них впливають на МБТ?
776. Якi з перерахованих органiв i систем частiш всього уражаються при саркоiдозi?
777. Якi з перерахованих органiв i систем частiш всього уражаються при саркоiдозi?
778. З поразки яких органiв i систем починається саркоiдоз ?
779. Якi з внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв частiш всього уражаються при саркоiдозi?
780. Який iз перерахованих симптомiв є проявом синдрому Хеерфордта?
781. Який iз перерахованих симптомiв є проявом синдрому Хеерфордта?
782. Який iз перерахованих симптомiв є проявом синдрому Лефгрена?
783. Який iз перерахованих симптомiв є проявом синдрому Лефгрена?
784. Яка iз перерахованих ознак є проявом синдрому Лефгрена?
785. Зазначте основнi варiанти раннiх рентгенологiчних змiн при внутрiшньогрудному саркоiдозi:
786. Яка з перерахованих змiн у гемограмi є ознакою активностi (загострення) саркоiдозу?
787. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у переважної бiльшостi хворих на саркоiдоз?
788. До числа яких хвороб вiдноситься саркоiдоз?
789. Яка динамiка поширеностi саркоiдозу в останнi десятилiття?
790. Якi з перерахованих органiв i тканин частiше усього уражаються при саркоiдозi?
791. У якiй послiдовностi уражаються органи дихання й iншi (внеторакальнi) органи при саркоiдозi?
792. Як може починатися саркоiдоз?
793. Як часто зустрiчається ожирiння у хворих на саркоiдоз?
794. Який iз перерахованих комплексiв є трiадою Лефгрена?
795. Який iз перерахованих комплексiв складає синдром Хеерфордта?
796. Яка реакцiя Манту на пробу з 2 ТО у хворих на саркоiдоз:
797. При яких проявах саркоiдозу в комплексне лiкування можна не включати кортикостероїднi гормони?
798. Яке з перерахованих проявiв у хворих саркоiдозом є показанням для призначення Т-активiну?
799. Що є показанням для призначення профiлактичного курсу протитуберкульозної терапiї (iзонiазиду 0,3 щодня на протязi 2-3мiс) у хворих на саркоiдоз, що лiкуються кортикостероїдними гормонами?
800. Що є показанням для призначення профiлактичного курсу протитуберкульозної терапiї (iзонiазиду 0,3 щодня на протязi 2-3мiс) у хворих саркоiдозом, що лiкуються кортикостероїдними гормонами?
801. Якi з пенiцилiнiв є природними?
802. Якi з перерахованих полусинтетичних пенiцилiнiв дiють на стафiлококiв i стрептококiв, стiйких до природних пенiцилiнiв?
803. Якi пенiцилiни вiдносяться до групи пенiцилiнiв широкого спектру дiї?
804. Якi пенiцилiни вiдносяться до групи пенiцилiнiв широкого спектру дiї?
805. Який iз препаратiв дiє активнiше на Гр+ кокову гноєрiдну флору?
806. Який iз препаратiв дiє активнiше на стрептокок пневмонiї (пневмокок)?
807. Якi з перерахованих амiноглiкозидiв вiдносяться до групи нових?
808. Якi з перерахованих препаратiв мають бiльш широкий спектр антибактерiальної дiї?
809. Якi з перерахованих препаратiв тетрациклiнової групи є полусинтетичними?
810. Який iз перерахованих макролiдiв найбiльш активний?
811. Який спектр антимiкробної дiї цефалоспорiнiв?
812. Який iз лiнкозамiнових препаратiв активнiше i має бiльш широкий спектр антимiкробної дiї?
813. Якi з перерахованих препаратiв дiють на стафiлокок i стрептокок, стiйких до пенiцилiну й iнших препаратiв?
814. Яким антимiкробним спектром володiють похiднi хiноксалiну (хiноксiдiн, дiоксiдiн)?
815. Яким антимiкробним спектром володiють хiнолони - офлоксацини (тарiвид, заноцин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, амiнофлоксацин)?
816. Якi з перерахованих препаратiв дiють на мiкоплазму пневмонiї?
817. Якi з перерахованих препаратiв дiють на мiкоплазму пневмонiї?
818. Якi з перерахованих препаратiв дiють на неклострiдiальних анаеробiв?
819. Якi з перерахованих препаратiв дiють на неклострiдiальних анаеробiв?
820. Якi з перерахованих препаратiв дiють на легiонелу?
821. Якi з перерахованих препаратiв не дiють на легiонелу?
822. До якого з перерахованих препаратiв лiкарська стiйкiсть виробляється швидко (до 7 днiв)?
823. До якого з перерахованих препаратiв лiкарська стiйкiсть виробляється швидко?
824. До якого з перерахованих препаратiв лiкарська стiйкiсть виробляється повiльно?
825. У яких випадках АБП не варто комбiнувати?
826. Якi з перерахованих АБП мають бактерiостатичну дiю?
827. Якi з перерахованих АБП мають бактерiцидну дiю?
828. Якi з перерахованих АБП найбiльш ефективнi (унiверсальний спектр, дiя на лiкарськостiйких збудникiв, швидкий i виражений ефект)?
829. Спонтанний пневмоторакс - це:
830. Локалiзацiя спонтанного пневмотораксу частiше:
831. Найчастiшим етiологiчним фактором спонтанного пневмотораксу є:
832. Звичайно спонтанний пневмоторакс виникає:
833. Найбiльш важко протiкає i може закiнчитися летально спонтанний пневмоторакс:
834. Головний метод дiагностики спонтанного пневмотораксу:
835. Емболiя легеневої артерiї - це:
836. Найбiльш часто ТЕЛА викликає:
837. ТЕЛА частiше зустрiчається в:
838. Фактори, що схиляють до розвитку ТЕЛА:
839. У терапевтичнiй клiнiцi ТЕЛА найбiльше часто зустрiчається у хворих:
840. Головнi фактори тромбоутворення:
841. Варiанти перебiгу ТЕЛА:
842. Назвiть ускладнення не характерне для ТЕЛА:
843. Кровохаркання у хворих з пiдгострим перебiгом ТЕЛА звичайно вiдзначається через:
844. Кровохаркання при ТЕЛА частiше:
845. Бiль у грудях при ТЕЛА зустрiчається ( у %):
846. Задишка при ТЕЛА зустрiчається (у %):
847. Найбiльше iнформативний метод дiагностики ТЕЛА:
848. Дiагноз якого захворювання частiше помилково ставиться при ТЕЛА?
849. Препарати яких груп варто застосовувати у комбiнованiй терапiї ТЕЛА?
850. Який вплив на органiзм має кварцева пилюка?
851. Яка скарга характерна для хворих з першою стадiєю пневмоконiозу?
852. Якi рентгенологiчнi змiни характернi для вузликової форми пневмоконiозу?
853. Який тип порушення ФЗД характерний для пневмоконiозу I стадiї?
854. Якi змiни в гемограмi можливi при початковiй стадiї пневмоконiозу без ускладнень?
855. Який характер мокроти у хворих iз початковою стадiєю пневмоконiозу без ускладнень?
856. До якої групи пневмоконiозiв вiдноситься берiлiоз?
857. При якому пневмоконiозi можлива регресуюча течiя?
858. При якому пневмоконiозi частiш всього може розвитися мезотелiома?
859. Показанням для хiрургiчного лiкування бронхоектазiї є:
860. Перше мiсце серед причин ТЕЛА займають тромби з:
861. Класичною ознакою iнфаркту легень є:
862. Яке перше дослiдження повинно бути виконане при пiдозрi на ТЕЛА?
863. Парез голосових зв'язок характерний для раку легень iз локалiзацiєю в:
864. У хворого 60 рокiв з кашлем, кровохарканням, біллю в грудях, втратою ваги пiдозрюється рак легенi. Данними яких дослiджень ця пiдозра знiмається?
865. Протипоказанням для оперативного лiкування бронхогенного раку легень є:
866. Подих Чейн-Стокса може з'явитися при:
867. Синдром Горнера зв'язаний iз:
868. Двостороннiй ексудативний плеврит з бiльшою iмовiрнiстю вказує на:
869. Головною ознакою пухлини переднього межистiння є:
870. Синдром Мак Леода - це особлива форма:
871. Безумовним показанням до бронхоскопiї є:
872. Пневмонiя, що викликана вдиханням мiнеральних масел:
873. Бронхоектазам частiше попереджує:
874. Найбiльш часта причина абсцесу легенi:
875. Головний симптом легеневого альвеолярного протеiноза
876. Кровохаркання частiш всього зустрiчається при:
877. Терапiя глюкокортикоїдами не показана при:
878. Зазначте найбiльш часту причину розвитку абсцесу легенi:
879. Iнфiльтрати в легенях з еозинофiлiєю в кровi не спостерiгаються при:
880. Пункцiйна бiопсiя легенi протипоказана при:
881. Найбiльш частою причиною появи рiдини незапального характеру в плевральнiй порожнинi є:
882. Лiкування спонтанного пневмотораксу з нерiзким здавлюванням легенi i мiнiмальними симптомами зводиться до:
883. Пухлиною верхньозаднього вiддiлу межистiння звичайно є:
884. Кровохаркання не характерно для:
885. Ознаками аденоматоза легень, що зайшов далеко, є:
886. Для iдiопатичного фiброзивного альвеолiту (IФА) характерно:
887. Найбiльш характерна i постiйна ознака iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА):
888. З проявiв iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА) значимим є:
889. Хворим на iдiопатичний фiброзуючий альвеолiт (IФА) на стадiї iнтерстицiального набряку й альвеолiту варто призначати:
890. Характерним для iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА) є:
891. Для iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА) не характерно:
892. Для мурального варiанту iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА) характерно:
893. Найбiльш часта причина розвитку хронiчного бронхiту:
894. У розвитку iнфекцiйного запального процесу при бронхiтi головна роль належить:
895. Про переваження вагусного компонента бронхоспазму свiдчить:
896. Гостра дихальна недостатнiсть у хворих на хронiчний бронхiт частiше всього обумовлена:
897. Який метод обстеження не є головним у дiагностицi хронiчного бронхiту?
898. При масажi хворих на хронiчний бронхiт повинно переважати:
899. До засобiв, що розширюють бронхи, вiдносять:
900. Для хронiчного бронхiту не характерно:
901. Найчастiша аускультативна ознака хронiчного бронхiту:
902. Сполучення виражених iнтерстицiальних змiн вогнищ i множинних дрiбних порожнин, розташованих переважно у верхнiх i середнiх легеневих полях, найбiльше характерно для:
903. Трiада ознак: екзофтальм, нецукровий дiабет, ландкартообразнi дефекти в кiстках черепа - це:
904. До гранульоматозних захворювань вiдносять:
905. Найбiльш важлива, нехарактерна для iнших iнтерстицiальних i дисемiнованих процесiв ознака гiстiоцитозу Х:
906. Найчастiшим ускладненням легеневої локалiзацiї гiстiоцитозу Х є:
907. Для гiстiоцитозу Х характерним є:
908. Початок гiстiоцитозу Х частiш всього виявляється:
909. У рентгенологiчнiй картинi гiстiоцитозу Х домiнують:
910. Зазначте найбiльш постiйний симптом легеневого альвеолярного протеинозу:
911. Причиною виникнення легеневого альвеолярного протеiнозу може бути:
912. Що є найбiльш iстотним для вогнищ при 1 ст. легеневого альвеолярного протеiнозу:
913. Найбiльш активним методом лiкування хворих легеневим альвеолярним протеiнозом є:
914. Дiагностика легеневого альвеолярного мiкролiтiазу можлива переважно на пiдставi:
915. Хворим легеневим альвеолярним мiкролiтiазом доцiльно призначати:
916. Найбiльш вiрогiдним етiологiчним фактором легеневого альвеолярного мiкролiтiазу є:
917. Глюкокортикоiднi гормони ефективнi при:
918. Для iдiопатичного легеневого гемосидерозу характерною рентгенологiчною картиною є:
919. Що є характерним для iдiопатичного легеневого гемосидерозу?
920. Зазначте найбiльш оптимальну базисну терапiю iдiопатичного легеневого гемосидерозу
921. В гемограмi у хворих на iдiопатичний легеневий гемосидероз типовим є:
922. У лiкуваннi хворих на лейомiоматоз легень головним є:
923. Для лейомiоматозу легень характерно:
924. Трескучi (целофановi) хрипи характернi для:
925. Яке з визначень "Легенева еозинофiлiя" вiрно?
926. До якої групи хвороб вiдноситься синдром Леффлера?
927. Що з перерахованого не є етiологiчним фактором легеневої еозинофiлiї?
928. Якого виду мокрота може свiдчити на користь синдрому Леффлера (простої легеневої еозинофiлiї)?
929. Що з перерахованого дозволяє розглядати легеневу еозинофiлiю як хронiчну еозинофiльну пневмонiю?
930. Лiкувальна тактика при легеневiй еозинофiлiї:
931. Лiкувальна тактика при легеневiй еозинофiлiї у випадку, якщо недостатньо усунений причинний фактор, або вiн невiдомий:
932. Дозування преднiзолону при лiкуваннi легеневої еозинофiлiї (у мг):
933. Тривалiсть курсу кортикостероїдної терапiї при легеневiй еозинофiлiї:
934. Яке з приведених визначень вiдносять до гранулематозу Вегенера?
935. Яке з визначень вiдносять до синдрому Гудпасчера?
936. Яке з визначень вiдносять до iдiопатичного фiброзуючого альвеолiту (IФА)?
937. Яке з визначень вiдносять до респiраторного дистрес-синдрому?
938. Найчастiшим пороком розвитку легенi є:
939. Патологiчне балонообразне розширення субсегментарних бронхiв пiд час вдиху характерно для:
940. Улюблена локалiзацiя внутрiшньолегеневої секвестрацiї:
941. Який iз перерахованих симптомiв нехарактерний для простої гiпоплазiї легенi?
942. Контрастування бронхiв у хворих на просту гiпоплазiю легенi може виявити:
943. Контрастування бронхiв у хворих на просту гiпоплазiю легенi може виявити:
944. Кашель, що вiбрує та нагадує бекання кози, характерний для:
945. Що вiдноситься до вади (аномалiї) розвитку легенi?
946. Що вiдноситься до вади, зв'язанiй з недорозвитком легенi або її елементiв?
947. Для яких з перерахованих вадiв невластивi бронхоектази?
948. Гiпоплазiя легенi часто сполучується з:
949. Гiпоплазiя легенi часто сполучується з:
950. Для внутрiшньолегеневої секвестрацiї нехарактерно:
951. Яка вада зв'язана з надлишковими (додатковими) формуваннями у легенi?
952. Зазначте вади, що вiдносяться до незвичайного розташування анатомiчних структур легенi:
953. Частiше всього кiстозна гiпоплазiя спостерiгається в :
954. Агенезiя легенi - це:
955. Аплазiя легенi - це:
956. Рентгенологiчно проста гiпоплазiя легенi характеризується:
957. Контрастування бронхiв у хворих на просту гiпоплазiю легенi може виявити:
958. Що вiдноситься до вад (аномалiй) розвитку легень?
959. Що не вiдноситься до вад, зв'язаних з недорозвитком легенi або її елементiв?
960. Для внутрiшньолегеневої секвестрацiї характерно:
961. Ознака, яка невластива доброякiсним пухлинам:
962. Ознаки, властивi доброякiсним пухлинам
963. Чи малiгнiзуються доброякiснi пухлини легень?
964. Якого генезу i гiстологiчної структури можуть бути доброякiснi пухлини легень?
965. Якого генезу можуть бути неепiтелiальнi доброякiснi пухлини легень?
966. У яких бронхах частiше локалiзуються центральнi доброякiснi пухлини легень?
967. Псевдопухлина - це:
968. У яких сегментах легень частiш локалiзуються периферичнi доброякiснi пухлини ?
969. Найчастiша серед центральних доброякiсних пухлин легень:
970. Найчастiша серед периферичних доброякiсних пухлин легень:
971. Основний метод для виявлення центральної доброякiсної пухлини легень:
972. Основний метод для виявлення периферичної доброякiсної пухлини легень:
973. Якого типу гiстологiчну структуру частiше всього має аденома?
974. Проявом якої доброякiсної пухлини легень може бути кровохаркання пiд час менструацiї?
975. Що з перерахованого не спостерiгається в структурi гамартохондроми в рентгензображеннi?
976. Перерахуйте характернi рентгенологiчнi ознаки гамартохондроми:
977. За даними якого дослiдження у бiльшостi випадкiв установлюється назва "доброякiсна пухлина легень"?
978. Дiагноз (назва) якої доброякiсної пухлини легень можна установити за даними клiнiко-рентгенологiчного (в основному рентгенологiчного) обстеження?
979. З якими з перерахованих захворювань легень немає сенсу диференцiювати периферичнi доброякiснi пухлини легень?
980. При упевненому дiагнозi якої доброякiсної пухлини легень не потрiбно оперативне втручання, тому що малiгнизацiя її не спостерiгається?
981. При упевненому дiагнозi якої доброякiсної пухлини легень не потрiбно оперативне втручання, тому що малiгнизацiя її не спостерiгається?
982. Який iз методiв має iнформативнiсть для виявлення пухлин i кiст межистiння?
983. Що об'єднує пухлини i кiсти межистiння в одну групу?
984. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в передньому (ретростернальному) вiддiлi межистiння?
985. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в передньому (ретростернальному) вiддiлi межистiння?
986. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в передньому (ретростернальному) вiддiлi межистiння?
987. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в середньому (центральному) вiддiлi межистiння?
988. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в середньому (центральному) вiддiлi межистiння?
989. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в задньому вiддiлi межистiння?
990. Для якої пухлини (кiсти) характерна улюблена локалiзацiя в задньому вiддiлi межистiння?
991. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при розширеннi (одно- двосторонньому) тiнi межистiння на рiвнi судинного пучка (верхнього поверху):
992. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при розширеннi (одно- двосторонньому) тiнi межистiння на рiвнi судинного пучка (верхнього поверху):
993. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при розширеннi (одно- двосторонньому) тiнi межистiння на рiвнi судинного пучка (верхнього поверху):
994. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при розширеннi (одно- двосторонньому) тiнi межистiння на рiвнi судинного пучка (верхнього поверху):
995. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при розширеннi (одно- двосторонньому) тiнi межистiння на рiвнi судинного пучка (верхнього поверху):
996. Яку з пухлин i кiст можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми при наявностi тiнi пухлиновидного утворення в середньому поверсi межистiння?
997. Яку з пухлин (кiст) можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми, якщо обумовленi ними затемнення локалiзується в областi кардiодiафрагмального синусу?
998. Яку з пухлин (кiст) можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми, якщо обумовленi ними затемнення локалiзується в областi кардiодiафрагмального синусу?
999. Яку з пухлин (кiст) можна припустити за даними передньої прямої рентгенограми, якщо обумовленi ними затемнення локалiзується в областi кардiодiафрагмального синусу?
1000. Який iз перерахованих симптомiв входить в кава-синдром, що є проявом здавлювання верхньої полої вени?
1001. Який iз перерахованих симптомiв не входить в кава-синдром, що є проявом здавлювання верхньої полої вени?
1002. При якiй iз перерахованих пухлин i кiст межистiння спостерiгається кава-синдром?
1003. При якiй iз перерахованих пухлин i кiст межистiння не спостерiгається кава-синдром?
1004. При проривi якої iз кiст може бути видiлення через рот салообразної рiдини i депигментованих волос?
1005. Проявом якої пухлини межистiння може бути синдром Горнера (птоз, мiоз, енофтальм)?
1006. Що з перерахованого потрiбно почати в першу чергу у хворого на системний червоний вовчак iз метою диференцiацiї вовчаночного пневмонiту вiд бактерiальної пневмонiї або туберкульозу?
1007. Рак легенi - злоякiсний новотвiр, що виникає з:
1008. Що вiдповiдає II стадiї раку легенi по системi TNM?
1009. T2N0M0 - це стадiя раку:
1010. T2N1M0 - це стадiя раку:
1011. П'ятирiчна виживанiсть пiсля хiрургiчного лiкування при раннiх формах раку легенi досягає (у %):
1012. Центральний рак легенi частiш всього уражає бронхи:
1013. Центральний рак легенi частiш всього:
1014. Найбiльш раннiй i найчастiший клiнiчний симптом центрального раку легенi:
1015. Задишка у хворого на центральний рак легенi обумовлена:
1016. Бiль у груднiй клiтинi на сторонi поразки у хворих на центральний рак легенi зустрiчається:
1017. Що є рентгенологiчною ознакою гiповентиляцiї?
1018. Частiш всього рак легенi локалiзується в:
1019. За формою малий периферичний вузловий рак частiш всього:
1020. Контур периферичного вузлового раку легенi:
1021. Що характерно для раку легенi, який розпадається:
1022. Дiагноз кавернозного раку легенi найбiльш iмовiрний при наявностi:
1023. Найбiльш рацiонально застосувати у хворого з множинними шаровидними тiнями:
1024. Для метастазiв пухлин кiстяка характерно:
1025. Сама злоякiсна пухлина, яка має найвищий iндекс метастазування в легенi:
1026. Ексудативний плеврит найбiльш часто зустрiчається при метастазах раку :
1027. Шаровиднi, однотипнi невеликих розмiрiв метастази характернi для:
1028. Шаровиднi метастази, що значно вiдрiзняються по розмiру (симптом розмiнної монети), найбiльш характернi для:
1029. Однотипнi, невеликих розмiрiв метастази в легенi i метастази в лiмфовузли межистiння найбiльш характернi для:
1030. Метастази в легенi типу "розмiнної монети" у сполученнi з метастазами в лiмфовузли межистiння найбiльш характернi для:
1031. Раковий лiмфангоiт найбiльш характерний для раку:
1032. Метастатичний раковий плеврит частiш всього виникає у:
1033. Ранньою дiагностикою раку вважають стадiю:
1034. Пухлина Пенкоста - це рак верхiвки в сполученнi з:
1035. У якому випадку найбiльш iмовiрна злоякiсна природа утворення у легенi?
1036. Що є характерним для "дорiжки" у хворих на вузлуватий периферичний рак легень?
1037. У хворого периферична тiнь у легенi, пiдозрiла на рак T2N0M0. Виберiть найбiльш ефективну методику обстеження:
1038. У хворого з множинними шаровидними тiнями найбiльш рацiонально застосувати:
1039. Профiлактика раку - це:
1040. СНІД являє собою захворювання, що викликається вiрусом, який виборково уражає iмунну систему:
1041. Головним моментом у патогенезi СНIДу є ураження:
1042. Групи ризику захворювання на СНIД:
1043. Основнi шляхи передачi ВIЛ:
1044. Який вiк бiльшостi ВIЛ-iнфiкованих?
1045. Основними симптомами у продромальному перiодi СНIДу є:
1046. Який орган або система частиш уражуеться у хворих на СНIД?
1047. Найчастiша поразка легень при СНIДi :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів