Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

5. "тубеpкульоз в сполученнi з дpугими захвоpюваннями"


567. Розвиток гострої пневмонiї в хворого на фiброзно-кавернозний туберкульоз враховується як:
568. При амiлоiдозi, що ускладнює туберкульоз, амiлоiд найбiльше часто виявляють у:
569. У якому вiдсотку випадкiв амiлоiд виявляється в легенях хворих на туберкульоз органiв дихання, який ускладнений амiлоiдозом?
570. Туберкульоз супроводжується частiше всього порушенням функцiї:
571. Для дисфункцiї яких залоз внутрiшньої секрецiї при туберкульозi у жiнок характерна проява дисменореї, аменореї, коливання кров'яного тиску, аномалiї статевих iнстинктiв?
572. Профiлактичне флюорографiчне обстеження хворих на цукровий дiабет повинно проводитися:
573. Чи є цукровий дiабет протипоказанням для пневмоперiтонеума?
574. Протипоказанi для лiкування хворих на туберкульоз у сполученнi з цукровим дiабетом:
575. Чи є цукровий дiабет протипоказанням до туберкулiнотерапiї?
576. Підвищення цукру в кровi можливе при застосуваннi:
577. Необхiдна умова для ефективного лiкування хворих iз сполученням туберкульозу i цукрового дiабету:
578. Чи iснують особливi схеми хiмiотерапiї для хворих на туберкульоз легень i цукровий дiабет?
579. Хiрургiчне лiкування туберкульозу у хворих на цукровий дiабет:
580. При якому типi цукрового дiабету частiше має мiсце первинна туберкульозна iнфекцiя?
581. При якому видi цукрового дiабету частiше виникає вторинний туберкульоз?
582. Яка форма туберкульозу легень звичайно приєднується до цукрового дiабету?
583. Яка форма туберкульозу в основному є попередньою для дiабету?
584. Чи є вiдмiнностi клiнiчних проявiв туберкульозу i мiкобактерiозу легень?
585. Який метод введення хiмiопрепаратiв рекомендується для хворих на туберкульоз у сполученнi з алкоголiзмом?
586. Хiмiопрепарати, що не рекомендуються хворим на туберкульоз у сполученнi з алкоголiзмом:
587. При якiй формi туберкульозу легень рак розвивається найбiльш часто?
588. Яка клiнiчна форма туберкульозу частiше всього сполучається iз силiкозом?
589. Кальцинацiя лiмфовузлiв по типу яєчної шкарлупи характерна для:
590. При декомпенсованому цукровому дiабетi з обережнiстю варто застосовувати:
591. 20
592. Вплив вагiтностi на туберкульоз:
593. Фактори, що сприяють захворюванню на туберкульоз пiд час вагiтностi:
594. Фактори, що сприяють захворюванню на туберкульоз або його загострення пiсля пологiв:
595. Який iз рентгенологiчних методiв може бути застосований для дiагностики туберкульозу у жiнки, що годує грудьми?
596. Чи чинить туберкульоз негативний вплив на плiд?
597. Методика виявлення туберкульозу у вагiтних:
598. Показання для переривання вагiтностi:
599. Яким з АБП не рекомендується лiкувати вагiтних, що хворi на туберкульоз?
600. Який з АБП не рекомендується застосовувати в першому триместрi?
601. Який з АБП не рекомендується застосовувати в першому триместрi?
602. Яким з АБП не рекомендується лiкувати вагiтних, що хворi на туберкульоз?
603. Якi з перерахованих засобiв протипоказанi вагiтним?
604. Грудне вигодовування дозволяється жiнкам, що хворi на туберкульоз при:
605. Який iз перерахованих АБП не рекомендується застосовувати у хворої на туберкульоз жiнки, що годує грудьми ?
606. Якi взаємовiдносини туберкульозу i виразкової хвороби за часом їхнього виникнення?
607. Групою ризику захворювання виразковою хворобою серед хворих на туберкульоз легень є:
608. Особливiстю туберкульозу у хворих на виразкову хворобу є:
609. Особливiстю виразкової хвороби у хворих на туберкульоз є:
610. Який АБП практично не має подразнюючої дiї на ШКТ?
611. Якi АБП можна призначати при сполученнi туберкульозу з виразковою хворобою з найменшим ризиком викликати побiчнi реакцiї?
612. Який шлях введення АБП бажано уникати при сполученнi туберкульозу з виразковою хворобою?
613. Який патогенетичний засiб не протипоказаний хворим на туберкульоз, що страждають на виразкову хворобу?
614. Якi з фiзiотерапевтичних засобiв не можна застосовувати з приводу виразкової хвороби при загостреннi туберкульозу?
615. Групою ризику захворювання виразковою хворобою серед хворих на туберкульоз легень є:
616. Особливостями туберкульозу у хворих на виразкову хворобу є:
617. Особливостями виразкової хвороби у хворих на туберкульоз є:
618. Якi АБП мають подразнюючу дiю на ШКТ?
619. Хворий поступив у стацiонар ПТД iз приводу iнфiльтративного туберкульозу легень у фазi розпаду, МБТ+. Хворiє на виразкову хворобу. У даний перiод - стадiя згасаючого загострення. Яким шляхам введення АБП потрiбно вiддати перевагу?
620. Хворий поступив у стацiонар ПТД iз приводу дисемiнованого туберкульозу легень у фазi розпаду, МБТ+. Хворiє виразковою хворобою. У даний перiод стадiя згасаючого загострення. Який з АБП протипоказаний?
621. Хворий поступив у ПТД iз приводу туберкульозного правобiчного ексудативного плевриту. Хворiє на виразкову хворобу 5 рокiв. У даний перiод - ремiсiя. Вiд якого з перерахованих методiв лiкування варто утриматися?
622. Хворий поступив у ПТД iз приводу туберкульозного правобiчного ексудативного плевриту. Хворiє на виразкову хворобу. У даний перiод стадiя згасаючого загострення. Вiд якого з перерахованих методiв лiкування варто утриматися?
623. Грудне вигодовування дозволяється жiнкам, що хворiють на туберкульоз, при:
624. Чи можна жiнцi, що годує грудьми, приймати протитуберкульознi препарати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів