Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

4. "тубеpкульоз оpганiв дихання"


317. Видiлите клiнiко-рентгенологiчний варiант iнфiльтративного туберкульозу, що найбiльш часто зустрiчається:
318. Переважна локалiзацiя туберкульозу в сегментах легень:
319. Наслiдок туберкульозної iнтоксикацiї в дiтей i пiдлiткiв:
320. Гранiчний вiк для дiагнозу "туберкульозна iнтоксикацiя" :
321. Характер температурної реакцiї у хворих iз дiагнозом "туберкульозна iнтоксикацiя":
322. Найбiльш характерний симптом у хворих iз дiагнозом "туберкульозної iнтоксикацiї":
323. Диспансерна група спостереження туберкульозної iнтоксикацiї в дiтей:
324. Якi форми МБТ переважають у залишкові туберкульозні зміни в осiб вилiкуваних вiд туберкульозу?
325. Iнаперцептна течiя туберкульозу - це:
326. Характер бактерiовидiлення в хворих на вогнищевий туберкульоз:
327. Вогнищевий туберкульоз сумнiвної активностi характеризується:
328. Найбiльш часта форма первинного туберкульозу в дiтей :
329. Ателектаз яких сегментiв частiше усього розвивається при туберкульозi внутрiшньогрудних лiмфовузлiв?
330. Легеневий компонент первинного туберкульозного комплексу частiше локалiзується в сегментах:
331. Розвиток первинного туберкульозного комплексу
332. Первинний туберкульозний комплекс найбiльш часто треба диференцiювати з:
333. Чутливiсть до туберкулiну при первинному туберкульозному комплексi:
334. Часта причина профузної кровотечi в хворого на фiброзно-кавернозний туберкульоз:
335. Клiнiчний перебiг "малої" форми туберкульозу внутрiшньогрудних лiмфовузлiв:
336. Перебiг туморозної форми туберкульозу внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв:
337. У яких сегментах частiше розвивається ателектаз при туберкульозi внутрiшньогрудних лiмфовузлiв?
338. Якi лiмфатичнi внутрiшньогруднi вузли уражаються частiше при туберкульозi?
339. У кого частiше туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфовузлiв ускладнюється ателектазом?
340. У кого частiше туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфовузлiв ускладнюється туберкульозом бронха?
341. При хронiчному перебiгу дисемiнованого туберкульозу бiльш iнтенсивнi вогнища розташовуються в:
342. Що є раннiм проявом первинної туберкульозної iнфекцiї:
343. Найбiльше частi ускладнення хронiчного дисемiнованого туберкульозу легень:
344. Множиннi (бiльш 5) вогнища в легенях розмiром не менше 1 см:
345. Одиничнi (до 5) вогнища розмiром менше 1 см:
346. Великi залишковi змiни:
347. Розмiри дрiбної туберкульоми (у см) :
348. Розмiри середньої туберкульоми (у см):
349. Розмiри великої туберкульоми (у см):
350. Який аускультативний феномен частiше виявляється у хворих на кавернозний туберкульоз?
351. Найбiльш часта локалiзацiя туберкульоми в легенях:
352. Розташування туберкульом у сегментi:
353. З якої форми туберкульозу частiше формується туберкульома?
354. Частота розпаду у вперше виявлених хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень (у вiдсотках):
355. Видiлите вид порожнини розпаду при iнфiльтративному туберкульозi легень:
356. Якому варiанту iнфiльтрату вiдповiдає R-картина: малоiнтенсивне затемнення, без чiтких контурiв 1-2 сегм. частiше у верхнiй долi, iз схильнiстю до швидкого розпаду?
357. Якому варiанту iнфiльтрату вiдповiдає R-картина: затемнення трикутної форми в основi верхньої долi правої легенi з розмитою верхньою межею i чiткою нижньою, вершиною звернене до кореня?
358. Якому виду iнфiльтрату вiдповiдає R-картина: затемнення долi легенi?
359. При якому захворюваннi характерно обмеження рухливостi бронха в мiсцi його поразки?
360. Якi форми туберкульозу трахеї i бронхiв переважають у сучасних умовах?
361. Яка форма каверни частiше спостерiгається у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
362. Частота туберкульозного плевриту (у %) серед вперше виявлених хворих на туберкульоз органiв дихання в наш час:
363. Питома вага туберкульозного плевриту серед хворих iз плевральним випотом (у %):
364. Найбiльш часте джерело поразки плеври при туберкульозному плевритi:
365. Характер випоту при туберкульозному плевритi:
366. Який морфологiчний тип каверни характерний для фiброзно-кавернозного туберкульозу легень?
367. Скiльки варiантiв перебiгу фiброзно-кавернозного туберкульозу легень видiлено в клiнiчнiй класифiкацiї туберкульозу?
368. Частiш мiлiарний туберкульоз по поширеностi буває:
369. При запальних поразках бронхо-легеньево-плеврального апарату бiльш всього страждає:
370. Рiвномiрно поширенi множиннi вогнища в легенях властивi:
371. Множиннi вогнища переважають у верхнiх вiддiлах при:
372. Множиннi вогнищевоподiбнi тiнi переважають у прикореневих областях при:
373. Наявнiсть "дорiжки" у виглядi парної смужки вiд туберкульозного iнфiльтрату до кореня легенi свiдчить про:
374. Нечiткi контури кореня спостерiгаються при:
375. Для якого по давнинi перебiгу туберкульозного процесу характерна наявнiсть симптому "вилки Рубiнштейна"?
376. Переважна локалiзацiя вогнищ при дисемiнованому туберкульозi легень лiмфогенного генезу:
377. Характер i розташування вогнищ при пiдгострому дисемiнованому туберкульозi легень гематогенного генезу:
378. Пiзнiй рецидив туберкульозу - це:
379. Частота рецидивiв туберкульозу стосовно вперше захворiлих:
380. Як змiнюється кiлькiсть Т-лiмфоцитiв при активному туберкульозному процесi?
381. Туберкульоз легень розвивається i протiкає на фонi недостатностi:
382. Туберкульому частiш всього доводиться диференцiювати з:
383. Рубцевий стеноз бронха характерний для:
384. Туберкульоз i рак частiш всього локалiзуються в:
385. Основнi ознаки вiдмiнностi туберкульозних вогнищ вiд силiкотичних вузликiв :
386. Якими видами i формами МБТ у переважнiй бiльшостi випадкiв iнфiкуються люди?
387. За рекомендацiєю ВООЗ до категорiї I вiдносять хворих:
388. За рекомендацiєю ВООЗ до категорiї I вiдносять хворих:
389. За рекомендацiєю ВООЗ до категорiї II вiдносять хворих:
390. За рекомендацiєю ВООЗ до категорiї III вiдносять хворих:
391. За рекомендацiєю ВООЗ до категорiї IY вiдносять хворих:
392. Якi принципи покладенi в основу сучасної класифiкацiї туберкульозу?
393. Яка клiнiчна форма туберкульозу видiлена як самостiйна в сучаснiй класифiкацiї, на вiдмiну вiд попередньої?
394. Яка клiнiчна форма туберкульозу видiлена як самостiйна в сучаснiй класифiкацiї, на вiдмiну вiд попередньої?
395. Який iз перерахованих топографiчних орiєнтирiв використовується в сучаснiй класифiкацiї для позначення в дiагнозi локалiзацiї i протяжностi процесу при туберкульозi легень?
396. Який iз перерахованих орiєнтирiв використовується в сучаснiй класифiкацiї для позначення в дiагнозi локалiзацiї i протяжностi процесу при туберкульозi легень?
397. Яка з перерахованих фаз для характеристики туберкульозного процесу не iснує в класифiкацiї туберкульозу?
398. У якомих з перерахованих наказiв МОЗ є сучасна класифiкацiя туберкульозу?
399. Який iз перерахованих роздiлiв вперше включили у класифiкацiю туберкульозу?
400. Який шифр МСКБ X перегляду використовується при туберкульозi органiв дихання, пiдтвердженому бактерiологiчно i гiстологiчно?
401. Який шифр МСКБ X перегляду використовується при туберкульозi органiв дихання, не пiдтвердженому бактерiологiчно або гiстологiчно?
402. Скiльки клiнiчних форм включає роздiл "Туберкульоз органiв дихання"?
403. Якi з перерахованих параметрiв не включенi в роздiл "Характеристика туберкульозного процесу"?
404. Яка з перерахованих фаз туберкульозного процесу вiдсутня у класифiкацiї i тому не може фiгурувати в дiагнозi туберкульозу органiв дихання?
405. Яким iз перерахованих позначень можуть бути вiдбитi данi про бактерiовидiлення в дiагнозi туберкульозу органiв дихання?
406. Яка з перерахованих фаз вiдсутнiх у класифiкацiї туберкульозу органiв дихання?
407. Яка з перерахованих фаз вiдсутня у класифiкацiї туберкульозу органiв дихання?
408. Якi з перерахованих хворих не вiдносяться до бактерiовидiлювачiв?
409. У яких iз приведених прикладiв дiагноз сформульований правильно?
410. У яких iз приведених прикладiв дiагноз сформульований неправильно?
411. При яких обставинах можна змiнити фазу туберкульозного процесу в легенях?
412. У якi з перерахованих термiнiв не рекомендується змiна дiагнозу клiнiчної форми туберкульозу легень?
413. У якому з приведених прикладiв дiагноз у осiб, що перенесли хiрургiчне втручання сформульований правильно?
414. У якому з приведених прикладiв дiагноз у осiб, що перенесли хiрургiчне втручання сформульований правильно?
415. За наказом МОЗ України №26 вiд 14.02.1996 р. і №311 від 30.12.1999 р. у клiнiчну класифiкацiю туберкульозу внесенi змiни:
416. Вiд якого з перерахованих джерел iнфiкується переважна бiльшiсть населення?
417. Яким iз перерахованих шляхiв у переважнiй бiльшостi випадкiв (до 95%) передається туберкульозна iнфекцiя?
418. Хворi, з туберкульозним ураженням яких органiв є основними джерелами iнфекцiї?
419. Якого характеру контакт iз бактерiовидiлювачем являє найбiльшу епiдемiчну небезпеку?
420. При якому методi виявлення МБТ у мокротi хворий являє найбiльшу епiдемiчну небезпеку?
421. Який iз перерахованих факторiв не вiднесений до числа факторiв, що впливають на iнфiкування i захворювання на туберкульоз?
422. Який iз перерахованих морфологiчних елементiв є специфiчним для туберкульозу?
423. Який iз перерахованих морфологiчних елементiв є специфiчним для туберкульозу?
424. Який iз перерахованих морфологiчних елементiв є специфiчним для туберкульозу?
425. Яким iз перерахованих шляхiв поширюються МБТ при формуваннi мiлiарного туберкульозу?
426. З якого з перерахованих джерел може розвитися мiлiарний туберкульоз?
427. Який iз зазначених патогенетичних засобiв необхiдний для формування мiлiарного туберкульозу?
428. Який iз перерахованих методiв дослiдження може бути iнформативним для розпiзнавання мiлiарного туберкульозу?
429. Як звичайно починається мiлiарний туберкульоз?
430. У виглядi якої iз перерахованих форм може протiкати мiлiарний туберкульоз?
431. Якi з перерахованих проявiв можуть бути iнодi виявленi при перкусiї легень у хворих на мiлiарний туберкульоз?
432. Яку з перерахованих проявiв можна виявити при аускультацiї хворих на мiлiарний туберкульоз?
433. Який iз перерахованих методiв рентгенологiчного дослiдження неiнформативний для виявлення мiлiарного туберкульозу легень?
434. Як часто виявляються МБТ у мокротi (промивних водах бронхiв) у хворих на мiлiарний туберкульоз?
435. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО в хворих на мiлiарний туберкульоз?
436. Який iз перерахованих зсувiв у клiнiчному аналiзi кровi може бути у хворих на мiлiарний туберкульоз?
437. Яка iз перерахованих ознак не властива циротичному туберкульозу?
438. Яка iз перерахованих ознак властива циротичному туберкульозу легень?
439. Яка iз перерахованих ознак вiдрiзняє циротичний туберкульоз вiд цирозу легенi?
440. Який iз перерахованих синдромiв не властивий циротичному туберкульозу легень?
441. Яка iз перерахованих ознак необов'язкова при фiброзно-кавернозному туберкульозi?
442. Протягом якого термiну звичайно формується фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
443. Яка iз перерахованих ознак невластива фiброзно-кавернозному туберкульозу легень?
444. Який iз перерахованих симптомiв невластивий фiброзно-кавернозному туберкульозу легень?
445. Який варiант перебiгу може спостерiгатися у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
446. Яка з перерахованих ускладнень може найчастіше розвинутися у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
447. Яка може бути температура у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
448. Якої тривалостi фiброзно-кавернозний туберкульоз характеризується як гiперхронiчний?
449. Який iз перерахованих зсувiв у клiнiчному аналiзi кровi невластивий для хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
450. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
451. З якої iз перерахованих форм туберкульозу звичайно формується фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
452. Який iз перерахованих елементiв може виявлятися при дослiдженнi мокроти тiльки в хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз?
453. З верхнiх дихальних шляхiв туберкульозом частiше усього уражаються:
454. При якiй формi туберкульозу бронхiв часто вiдзначається бактерiовидiлення?
455. Бронхолiтiаз частiш всього виявляється:
456. iзольоване ураження бронхiв туберкульозом повинна бути пiдтверджена:
457. Туберкульозом бронхiв вважають:
458. Найбiльше обгрунтованим методом лiкування норицевої форми туберкульозу бронхiв є:
459. Яка питома вага плевриту, що є самостiйною клiнiчною формою туберкульозу в структурi захворюваностi на туберкульоз (у %)?
460. Якого вiку особи переважають серед дорослих хворих на туберкульоз?
461. Основний симптом фiбринозного плевриту:
462. Яке захворювання може нагадувати бiль при туберкульозному плевритi?
463. Яка з перерахованих змiн може виявлятися при рентгенологiчному дослiдженнi грудної клiтини в осiб, що хворiють або перенесли фiбринозний плеврит?
464. Яка частiш всього реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на туберкульозний плеврит?
465. Який iз дiагностичних прийомiв може використовуватися при встановленнi туберкульозної етiологiї фiбринозного плевриту?
466. Тривалiсть основного курсу хiмiотерапiї хворих на туберкульозний плеврит (у мiс)?
467. Скiльки АБП призначається в iнтенсивну фазу хiмiотерапiї хворим на туберкульозний плеврит?
468. Яка тривалiсть iнтенсивної фази хiмiотерапiї хворих на туберкульозний плеврит (у мiс)?
469. Як може починатися туберкульозний ексудативний плеврит?
470. Якою може бути температура тiла на початку захворювання в хворих на туберкульозний ексудативний плеврит?
471. Який iз перерахованих методiв найбiльш iнформативний для встановлення дiагнозу ексудативного плевриту?
472. Який iз згаданих зсувiв у клiнiчному аналiзi кровi не характерний для хворих на туберкульозний ексудативний плеврит?
473. Який iз перерахованих показникiв невластивий для хворих на туберкульозний серозний плеврит при дослiдженнi плеврального випоту?
474. Який iз перерахованих показникiв невластивий для хворих на туберкульозний ексудативний плеврит при дослiдженнi плеврального випоту?
475. При якому захворюваннi плевральний випот зрiдка може мати трансудативний характер?
476. Як часто при туберкульозному плевритi виявляється в плевральному ексудатi МБТ?
477. Який iз перерахованих методiв найбiльш iнформативний для встановлення туберкульозної етiологiї ексудативного плевриту при вiдсутностi МБТ у випотi?
478. Туберкульозний плеврит як самостiйна клiнiчна форма туберкульозу - це:
479. Дисемiнований туберкульоз легень характеризується:
480. Вогнищевий туберкульоз легень характеризується:
481. Iнфiльтративний туберкульоз легень - це:
482. Казеозна пневмонiя - це:
483. Туберкульома легень - це:
484. Фiрозно-кавернозний туберкульоз характеризується:
485. Мiлiарний туберкульоз - це:
486. Циротичний туберкульоз легень характеризується:
487. Яка частота казеозної пневмонiї останнiм часом:
488. Визначте головний фактор, що сприяє виникненню казеозної пневмонiї:
489. Який розподiл казеозної пневмонiї в залежностi вiд статi:
490. Як звичайно починається казеозна пневмонiя:
491. Який iз перерахованих симптомiв не характерний для казеозної пневмонiї:
492. Яка температура тiла найчастіше зустрiчається у хворих на казеозну пневмонiю?
493. Яка з перерахованих рентгенологiчних ознак властива для казеозної пневмонiї:
494. Якi данi можуть бути отриманi при дослiдженнi мокроти на МБТ у хворих на казеозну пневмонiю:
495. Яке з перерахованих вiдхилень у клiнiчному аналiзi кровi нехарактерне для казеозної пневмонiї:
496. Яке з перерахованих вiдхилень у клiнiчному аналiзi кровi завжди є присутньім у хворих на казеозну пневмонiю:
497. Яким iз перерахованих шляхiв найчастiше поширюються МБТ при формуваннi дисемiнованого туберкульозу легень:
498. З якого iз перерахованих джерел може розвитися дисемiнований туберкульоз легень:
499. Який iз зазначених патогенетичних факторiв необхiдний для формування гематогенного дисемiнованого туберкульозу легень:
500. Яким за перебігом може бути дисемiнований туберкульоз легень:
501. Яка з перерахованих рентгенологiчних ознак властива пiдгострому дисемiнованому туберкульозу легень?
502. Як може клiнiчно проявити себе пiдгострий дисемiнований туберкульоз:
503. Як часто виявляються МБТ у мокротi (промивних водах бронхiв) у хворого на пiдгострий дисемiнований туберкульоз легень?
504. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на пiдгострий дисемiнований туберкульоз легень?
505. Можливi наслiдки пiдгострого дисемiнованого туберкульозу легень?
506. Яка з перерахованих ознак властива хронiчному дисемiнованому туберкульозу легень:
507. Яке з перерахованих ускладнень може спостерiгатися у хворих на хронiчний дисемiнований туберкульоз легень:
508. Який iз перерахованих стетоакустичних симптомiв не властивий хронiчному дисемiнованому туберкульозу легень:
509. Яке з перерахованих вiдхилень у клiнiчному аналiзi кровi не властива хворим на хронiчний дисемiнований туберкульоз легень:
510. Яка частiше всього реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на хронiчний дисемiнований туберкульоз легень:
511. Який iз перерахованих наслiдкiв не спостерiгається при хронiчному дисемiнованому туберкульозi легень:
512. З якими iз перерахованих хвороб необхiдно диференцiювати дисемiнований туберкульоз легень:
513. З якими iз перерахованих хвороб необхiдно диференцiювати дисемiнований туберкульоз легень:
514. З якими iз перерахованих хвороб необхiдно диференцiювати дисемiнований туберкульоз легень:
515. З якими iз перерахованих хвороб необхiдно диференцiювати дисемiнований туберкульоз легень:
516. Яка iз перерахованих ознак властива iнфiльтративному туберкульозу легень:
517. Яка питома вага iнфiльтративного туберкульозу легень у структурi захворюванностi:
518. Можливе джерело виникнення iнфiльтративного туберкульозу легень у дорослих:
519. Можливий початок iнфiльтративного туберкульозу легень:
520. У якому з перерахованих сегментiв частiше всього локалiзується туберкульозний iнфiльтрат:
521. У якому з перерахованих сегментiв частiше локалiзується туберкульозний iнфiльтрат:
522. Яка з перерахованих морфологiчних змiн не властива iнфiльтративному туберкульозу легень:
523. Якого характеру температура тiла практично не спостерiгається при iнфiльтративному туберкульозi легень:
524. Яка з перерахованих проявiв рiдше всього виявляється при перкусiї легень у хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
525. Який iз перерахованих акустичних феноменiв рiдше всього виявляється у хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
526. Який з перерахованих акустичних проявiв не виявляється при аускультацiї хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
527. Як часто виявляються стетоакустичнi змiни при дослiдженнi легень у хворих на iнфiльтративний туберкульоз:
528. Як часто виявляється розпад при iнфiльтративному туберкульозi легень:
529. Яка з перерахованих каверн формується при iнфiльтративному туберкульозі легень:
530. Яке вiдхилення в клiнiчному аналiзi кровi нехарактерне для хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
531. Яка ШОЕ невластива для хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
532. Як часто виявляються МБТ в мокротi у хворих на iнфiльтративний туберкульоз легень:
533. З яким iз перерахованих захворювань звичайно необхiдно диференцiювати iнфiльтративний туберкульоз легень:
534. Можливий наслiдок iнфiльтративного туберкульозу легень:
535. Якi найменшi розмiри (дiаметр) iнкапсульованого казеозного фокуса при туберкульомi легень:
536. З якої iз перерахованих форм туберкульозу не може сформуватися туберкульома:
537. Яка з перерахованих назв вiдсутня у морфологiчнiй класифiкацiї туберкульом М.М. Авербаха:
538. Який клiнiчний перебiг не властивий туберкульомi легень:
539. У якому з перерахованих сегментiв частiше всього може локалiзуватися туберкульома легень:
540. У якому з перерахованих сегментiв практично не спостерiгається локалiзацiя туберкульоми:
541. Починаючи з якого розмiру (дiаметра) туберкульома розцiнюється як велика:
542. Яку з перерахованих проявiв звичайно можна виявити при перкусiї легень у хворого на туберкульому:
543. Який з перерахованих проявiв звичайно можна виявити при аускультацiї легень у хворого на туберкульому:
544. Яка з перерахованих, рентгенологiчно обумовлених, змiн може виявлятися при туберкульомi легень:
545. Як часто виявляються МБТ у мокротi (промивних водах бронхiв) хворих на туберкульому легень:
546. Яка з перерахованих змiн може виявлятися в клiнiчному аналiзi кровi у хворих на туберкульому легень:
547. Яка з перерахованих змiн може виявлятися у клiнiчному аналiзi кровi у хворих на туберкульому легень:
548. З яким iз перерахованих захворювань необхiдно диференцiювати туберкульому легень:
549. З яким iз перерахованих захворювань необхiдно диференцiювати туберкульому легень:
550. Яка з обставин є показанням для хiрургiчного втручання:
551. Яка iз перерахованих ознак властива вогнищевому туберкульозу легень:
552. Улюблена локалiзацiя ураження при вогнищевому туберкульозi легень:
553. За даними якого з перерахованих дослiджень iз найбiльшою iмовiрнiстю може бути виявлений вогнищевий туберкульоз легень:
554. Як часто виявляються в мокротi (промивних водах бронхiв) МБТ при вогнищевому туберкульозi легень:
555. Як часто виявляється розпад при вогнищевому туберкульозi легень:
556. Який iз перерахованих зсувiв може бути в клiнiчному аналiзi кровi у хворих на вогнищевий туберкульоз легень:
557. Який iз перерахованих зсувiв може бути в клiнiчному аналiзi кровi у хворих на вогнищевий туберкульоз легень:
558. Яка реакцiя на пробу Манту з 2 ТО у хворих на вогнищевий туберкульоз легень:
559. Який iз перерахованих методiв рентгенологiчного дослiдження дозволяє уточнити наявнiсть (вiдсутнiсть) вогнищ у верхiвках легень при невиразних результатах, отриманих при оглядовiй рентгенографiї (флюорографiї):
560. Який iз перерахованих методiв рентгенологiчного дослiдження дозволяє уточнити наявнiсть (вiдсутнiсть) вогнищ у верхiвках легень при невиразних результатах, отриманих при оглядовiй рентгенографiї (флюорографiї):
561. Який iз перерахованих методiв рентгенологiчного дослiдження дозволяє уточнити наявнiсть (вiдсутнiсть) вогнищ у верхiвках легень при невиразних результатах, отриманих при оглядовiй рентгенографiї (флюорографiї):
562. Яку з перерахованих хвороб варто мати на увазi при диференцiальнiй дiагностицi вогнищевого туберкульозу легень:
563. Яку з перерахованих хвороб варто мати на увазi при диференцiальнiй дiагностицi вогнищевого туберкульозу легень:
564. Яку з перерахованих хвороб варто мати на увазi при диференцiальнiй дiагностицi вогнищевого туберкульозу легень:
565. З якою з перерахованих хвороб частіш диференцюють вогнищевий туберкульоз легень:
566. Найбiльш частий наслiдок вогнищевого туберкульозу легень:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів