Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

3. "методи обстеження хвоpих на тубеpкульоз"


210. Який метод найбiльш ефективний для дiагностики лiмфобронхiального нориці?
211. iмунологiчнi змiни при туберкульознiй iнтоксикацiї у дiтей:
212. Який iз фiзiкальних методiв обстеження найбiльш iнформативний при вогнищевому туберкульозi?
213. Яка аускультативна ознака найбiльш iнформативна для "старої" каверни?
214. Видiлите рентгенологiчну ознаку, яка характерна для фiброзно-кавернозного туберкульозу легень:
215. У перiод хiмiотерапiї лабораторнi дослiдження у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз проводяться:
216. Для туберкульозного менiнгiту характерно:
217. Який тиск спиномозкової рiдини при тубменiнгiтi?
218. Першочергова дiя при пiдозрi на туберкульозний менiнгiт:
219. Матерiал для гiстологiчного дослiдження можливо получить:
220. Для дiагностики патологiчних процесiв в кортiкальному шарi легенi застосується бiопсiя:
221. Для дiагностики дисемiнованих процесiв у легенях неяснiй етiологiї найбiльш iнформативна:
222. Трансторакальна iглова бiопсiя протипоказана при:
223. Основнi переваги бактерiологiчного методу видiлення МБТ перед бактерiоскопiчним :
224. Критерiй чутливостi МБТ до хiмiопрепаратiв :
225. При яких формах туберкульозу переважно спостерiгається патологiчна зернистiсть нейтрофiлiв:
226. Протилегеневi антитiла визначаються за допомогою:
227. Найбiльш характерна ознака змiн у популяцiйному складi лiмфоцитiв у кровi при активному туберкульозi:
228. Кiлькiсть В-лiмфоцитiв у кровi можна визначити за допомогою:
229. Кiлькiсть Т-лiмфоцитiв у кровi визначають за допомогою реакцiї:
230. Порушення функцiї зовнiшнього дихання, що обумовило кисневе голодування тканин (гiпоксiю) характеризує:
231. Вентиляцiя легень - це:
232. Для виявлення якого ступеня дихальної недостатностi необхiдна функцiональна проба з фiзичним навантаженням?
233. Який найменш токсичний анестетик застосовується для мiсцевої анестезiї при бронхоскопiї:
234. Бронхоскопiя у хворого з кровохарканням неясної етiологiї рекомендується:
235. Чи обов'язково проводити бронхоскопiю перед проведенням оперативного втручання на легенях i бронхах?
236. Мiсцевi протипоказання для проведення фiбробронхоскопiї:
237. Найбiльш небезпечнi ускладнення при трансбронхiальнiй бiопсiї легенi:
238. Застосування бронхографiї з дiагностичною метою проводиться:
239. Що обов'язково повинно бути включене в ходi пiдготування хворого до бронхографiї?
240. Вiдкрита бiопсiя легень рекомендується:
241. Медiастиноскопiя дозволяє дiагностувати патологiю межистiння
242. Мiнiмальна кiлькiсть мiкробних клiтин у 1 мл матерiалу для одержання культури МБТ:
243. Виявлення у мокротi кораловидних еластичних волокон указує на наявнiсть:
244. Наявнiсть у мокротi кристалiв гематоiдiну патогномонично для:
245. З допомогою якого методу можна виявити МБТ, якщо їх у матерiалi є 1-5 осiб?
246. Критерiй скудного бактерiовидiлення по методу Гафки:
247. Критерiй масивного бактерiовидiлення по методу Гафки:
248. Мiнiмальна кiлькiсть колонiй на твердих живильних середовищах, яке указує на масивне бактерiовидiлення?
249. Яка реакцiя найбiльш часто використовується для визначення туберкулiнової алергiї?
250. Про наявнiсть рестриктивних змiн у легенях свiдчать змiни:
251. Найбiльш часто й у бiльшiй мiрi страждає при iдiопатичному фiброзивному альвеолiтi:
252. Скiльки повинно бути МБТ у 1 мл матерiалу, щоб виявити їх методом флотацiї?
253. Найбiльш iнформативний iмунологiчний тест для диференцiальної дiагностики туберкульозу i саркоiдозу:
254. При виявленнi у хворого на туберкульоз легень пiурiї, гематурiї, альбумiнурiї необхiдно:
255. Найбiльш поширенi ускладнення БЦЖ у новорождених :
256. Який метод обстеження хворих є обов'язковим при МСЕК туберкульозу?
257. Коли вважається що бактерiовидiлення закiнчилось?
258. Характеризує функцiональну активнiсть Т-лiмфоцитiв:
259. Яка функцiональна активнiсть Т-лiмфоцитiв у нормi (РБТЛ iз ФГА) у %?
260. Якi клiтиннi елементи необхiдно дослiджувати для визначення стана основних систем iмунiтету?
261. Першорядну практичну значимiсть у iмунограме мають:
262. Сниження яких клiтин у кровi вiдбувається у першу чергу при розвитку туберкульозного процесу?
263. Який розмiр показника функцiональної активностi Т-лiмфоцитiв (по РБТЛ iз ФГА) найбiльш характерен для прогресуючого туберкульозу?
264. Показники IМЛ з ППД при прогресуваннi туберкульозу:
265. З допомогою якої iмунологiчної реакцiї визначається кiлькiсть Т- лiмфоцитiв?
266. З допомогою якої iмунологiчної реакцiї визначається функцiональна активнiсть Т- лiмфоцитiв?
267. Якi показники РБТЛ iз ППД найбiльш характернi для активного туберкульозу?
268. Нормальний рiвень Т- лiмфоцитiв у кровi (у %):
269. Нормальний рiвень В- лiмфоцитiв у кровi (у %):
270. Хворий зробив спокiйний вдих i максимальний видих. Вiн видихнув наступнi об'єми :
271. Хворий зробив максимальний вдих i спокiйний видих. У легенях залишилися наступнi об'єми :
272. Зниження КиО2 свiдчить про:
273. Найбiльш дошкульний i специфiчний тест для оцiнки функцiонального стану нирок :
274. Визначите характер ексудату: мутний, щiльнiсть 1022 г/л, бiлок 40 г/л, велика кiлькiсть нейтрофiлiв iз жировим переродженням i розпадом
275. Визначите характер ексудату: прозорий або злегка мутнуватий, ясно-жовтого кольору, щiльнiсть 1023 г/л, бiлок 53 г/л. Клiтинний склад: лiмфоцити-70%, нейтрофiли-20%, еозинофiли-10%
276. Визначите характер ексудату: мутнуватий, белесоватого кольору, щiльнiсть 1022 г/л, бiлок 30 г/л, мала кiлькiсть клiтин, велика кiлькiсть жиру
277. Над трахеєю i бронхами в нормi прослуховується:
278. Ускладнення бронхоскопiї:
279. Западiння половини грудної клiтини може спостерiгатися:
280. Ослаблення голосового тремтiння спостерiгається при:
281. Притуплення перкуторного звуку спостерiгається при:
282. Ангiопульмонографiя застосовується для дiагностики:
283. Дiагностична трахеобронхоскопiя показана при:
284. Назвiть захворювання, що супроводжуються еозинофiлiєю:
285. Поглиблений вдих, подовжений видих iз наступною паузою визначається як подих:
286. При якому захворюваннi не контрольована кисенєва терапiя може привести до гiперкапнiї?
287. Дихальна недостатнiсть - це:
288. Порушення ФЗД по рестриктивному типу нехарактерно для:
289. При хронiчнiй дихальнiй недостатностi не спостерiгається:
290. При профiлактичнiй флюорографiї органiв грудної клiтини особам до 50 рокiв робляться знiмки в:
291. При профiлактичнiй флюорографiї органiв грудної клiтини особам старiшим 50 рокiв робляться знiмки в:
292. При сприятливiй епiдситуацiї в районi суцiльне флюорографiчне обстеження населення проводиться особам з:
293. Флюорографiя 1 раз у рiк проводиться:
294. Що з перерахованого не є метою туберкулiнодiагностики?
295. Який iз зазначених факторiв, крiм iнфiкування МБТ, не може обумовити позитивну реакцiю на туберкулiн?
296. У яку групу методiв дiагностики туберкульозу у дорослих входить туберкулiнодiагностика?
297. Який iз туберкулiнiв має бiльш стандартнi i специфiчнi властивостi?
298. Чи знаходяться в туберкулiнi МБТ (якi)?
299. Яка з туберкулiнових проб найбiльше iнформативна для встановлення iнфiкування туберкульозом?
300. Яка з туберкулiнових проб бiльш iнформативна для розпiзнавання туберкульозу - хвороби й активностi туберкульозного процесу?
301. Якого виду реакцiя звичайно виникає при пробi Манту у хворих на туберкульоз?
302. Яка туберкулiнова проба повинна застосовуватися у здорових при масовiй туберкулiнодiагностицi (виявлення вперше iнфiкованих, вiдбiр контингентiв до ревакцинацiї, визначення iнфiкованностi населення, виявлення осiб iз гiперергiчною реакцiєю?
303. Яка з перерахованих туберкулiнових проб не є провокацiйною?
304. Проба Коха розцiнюється як негативна при:
305. Проба Коха оцiнюється як сумнiвна при:
306. Проба Коха оцiнюється як сумнiвна при:
307. Проба Коха оцiнюється як позитивна при:
308. Проба Коха оцiнюється як позитивна при:
309. Проба Коха оцiнюється як позитивна при:
310. Проба Коха оцiнюється як позитивна при:
311. Туберкулiнодiагностика не протипоказана при обстеженнi здорового населення (масовому) особам з:
312. Проба Манту з 2 ТО не може бути позитивною при:
313. Захворювання на туберкульоз у бiльшостi випадкiв протiкає з наступною реакцiєю на туберкулiн:
314. Фактори, що обумовлюють негативну реакцiю (анергiю) на пробу Манту з 2 ТО як у iнфiкованих, так i у хворих на туберкульоз:
315. Фактори параалергiї, що пiдсилюють реакцiю на туберкулiн як у iнфiкованих МБТ, так i у хворих на туберкульоз:
316. Якi з перерахованих хвороб є протипоказанням для постановки проби Манту з 2 ТО в клiнiчнiй дiагностицi?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів