Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

2. "теоpетичнi основи фтизiатрiї"


71. Основний шлях поширення iнфекцiї при прогресуваннi фiброзно-кавернозного туберкульозу:
72. Чи можна рентгенологiчно вiдрiзнити ригiдну каверну вiд еластичної?
73. Найбiльш характерна риса бактерiовиддiлення у хворих на циротичний туберкульоз:
74. Вміст бiлка в СМР у хворих на туберкульозний менiнгiт у початковий перiод захворювання:
75. Якому захворюванню ЦНС бiльш вiдповiдають данi - поступовий початок, головний бiль, поразка VIII, VII пари ЧМН, парези, у СМР бiлково-клiтинна дисоцiацiя, очне дно - застiй?
76. Якому захворюванню ЦНС вiдповiдають данi - початок повiльний, температ. фебрiльна, головний бiль, блювота, менiнгiальнi симптоми, поразка ЧМН, СМР- нейтрофiльний гранулоцитоз, груба фiбринова плiвка?
77. Для ниркової недостатностi характерно
78. При вогнищевiй пневмонiї первинно уражаються
79. Для ниркової недостатностi характерно
80. Пiдгостре легеневе серце розвивається протягом
81. Для якого виду серцевої недостатностi характерно змушене положення у лiжку (ортопное)?
82. У розвитку легеневої гiпертензiї при ХНЗЛ головна роль належить
83. Для лiвошлункової недостатностi на вiдмiну вiд правошлункової бiльш характерно
84. Для правошлункової недостатностi бiльш характерний
85. Найбiльш частий шлях передачi iнфекцiї при зараженнi туберкульозом:
86. Дiя кортикостероїдiв:
87. Чи можлива локалiзацiя первинного афекту поза легенями?
88. Локалiзацiя лiмфатичних вузлiв у межистiннi:
89. Може вогнищевий туберкульоз бути первинним?
90. Найбiльш часта клiнiчна форма туберкульозу у пiдлiткiв:
91. Форма туберкульозу, що найбiльш часто зустрiчається у дiтей:
92. Які iз перерахованих залишкових туберкульозних змін практично не бувають джерелом ендогенного вторинного туберкульозу легень:
93. Рентгенологiчна картина тiнi при ателектазi сегмента частiше всього:
94. Для ателектазу характерно:
95. Для якого захворювання ЦНС характернi наступнi симптоми - раптовий початок захворювання, виражена блювота i менiнгiальнi симптоми, туберкулiновi проби негативнi, у СМР - ерiтроцити, на очному днi геморагiї?
96. Для якого захворювання ЦНС характернi наступнi симптоми: висока температура, головний бiль, блювота, вираженi менiнгiальнi симптоми, у СМР - клiтково-бiлкова дисоцiацiя, мiкробна флора, фiбринова плiвка?
97. Термiни нормалiзацiї показникiв СМР при ефективному лiкуваннi хворих на туберкульозний менiнгiт (мiс.):
98. Якому захворюванню ЦНС вiдповiдають данi - вираженi менiнгiальнi симптоми, поразка ЧМН, парези, у СМР - клiтково-бiлкова дисоцiацiя, лiмфоцитоз, плiвки немає?
99. Якому захворюванню ЦНС вiдповiдають наступнi данi: поступовий початок захворювання, менiнгiальнi симптоми i поразка ЧМН, у СМР - клiтково-бiлкова дисоцiацiя, цукор i хлориди зниженi, плiвка нiжна?
100. Яка частота виявлення МБТ у СМР при тубменiнгiтi?
101. Рiвень хлорiдiв у СМР хворих на туберкульозний менiнгiт у гострому перiодi:
102. Рiвень цукру в СМР хворих на туберкульозний менiнгiт:
103. Рiвень тиску СМР у хворих на туберкульозний менiнгiт:
104. Утримання бiлка в СМР у хворих туберкульозним менiнгiтом:
105. Частота iнфiльтративного туберкульозу серед вперше виявлених хворих:
106. Якi морфологiчнi процеси переважають при фiброзно-кавернозному туберкульозi у сучасних умовах?
107. Яке хронiчне неспецифiчне захворювання легень частiше приєднується у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз?
108. Про що може свiдчити видiлення великої кiлькостi гнiйної, смердючої мокроти у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
109. Яке найбiльше часте ускладнення легеневої кровотечi у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?
110. Чи може каверна при фiброзно-кавернозному туберкульозi бути роздутою?
111. При якому захворюваннi легень частiш всього зустрiчається рiвень рiдини в порожнинi?
112. С якою формою туберкульозу доводиться диференцiювати силiкоз II стадiї?
113. Яка клiнiчна форма туберкульозу органiв дихання частiше ускладнюється норицевою формою туберкульозу бронха?
114. Як часто виявляється туберкульоз верхнiх дихальних шляхiв у хворих на туберкульоз органiв дихання?
115. Якi порожнини частiш всього гояться у хворих на туберкульоз легень?
116. Якi ускладнення первинного туберкульозу реєструються частiше всього:
117. Головний шлях поширення iнфекцiї у патогенезi тубменiнгiту:
118. Якi фактори сприяють виникненню кровохаркання i легеневої кровотечi?
119. Як розцiнюються змiни пiсля резекцiї сегмента або частки легенi без великих пiсляоперацiйних змiн у легеневiй тканинi i плеврi:
120. Як розцiнюються залишкові туберкульозні зміни у виглядi запаяних синусiв i 3 вогнищ у легенях розмiром до 1 см?
121. Найбiльш часто амiлоiдозом ускладнюється:
122. Концентрацiя туберкулiну для проби Гринчар-Карпиловського (у %):
123. Ширина правого кореня легенi на рентгенограмi у прямiй проекцiї у дорослих:
124. Нечiткi полiциклiчнi контури кореня бiльш властивi:
125. Незмiннний просвiт бронхiв на всьому протязi на фонi збiльшених лiмфовузлiв частiш всього спостерiгається при:
126. Причина деформацiї легеневого малюнка :
127. Змiни коренiв легень на ранньому етапi зустрiчаються при:
128. Перемiщення округлої тiнi у серединi порожнини при змiнi положення тiла хворого патогномонично для:
129. Лейкемоiдна реакцiя як правило розвивається при:
130. Найбiльш несприятлива прогностична ознака прогресування туберкульозного процесу:
131. Цитологiчна картина бронхоальвеолярного лаважу, бiльш характерна для активного туберкульозного процесу:
132. З допомогою бронхоальвеолярного лаважу можна встановити:
133. Цитограма бронхоальвеолярного лаважу у хворих на туберкульоз органiв дихання залежить вiд:
134. Вiдповiдно до визначення, прийнятому на ХУ Всесоюзному з'їздi терапевтiв, дихальна недостатнiсть - це стан, коли:
135. У основi туберкулiнових реакцiй лежить
136. Мiсцева реакцiя на пробу Коха:
137. Вогнищева реакцiя на пробу Коха:
138. Негативна проба Коха виключає туберкульоз?
139. Поява якої реакцiї вiрогiдно пiдтверджує наявнiсть активного туберкульозу?
140. Локалiзацiя патологiчного процесу при втратi контуру лiвого шлуночка:
141. Затемнення на рiвнi голiвки правого кореня, яке зливається з бронхо-судинним пучком - це:
142. Практично виключається при виявленнi розпаду:
143. Iмiтує вогнищевi змiни у легенях на оглядовiй рентгенограмi:
144. Найбiльш ймовiрна локалiзацiя затемнення на рiвнi кореня легенi при зберiганнi силуету кореня:
145. Якi позалегеневi анатомiчнi утворення i якої локалiзацiї патологiчнi процеси можуть iмiтувати легеневу патологiю?
146. Локалiзацiя патологiчного процесу при втратi контуру правого передсердя:
147. Найбiльшою мiрою визначають тiньову картину нормального кореня легенi:
148. Наявнiсть секвестру в легеневiй порожнинi найбiльше мабуть при:
149. Механiзм розвитку набрякiв у хворих на туберкульоз легень при амiлоїдозi нирок :
150. Визначте перебування голки при накладаннi штучного пневмотораксу, якщо манометр показує на неухильне наростання позитивного тиску:
151. Ускладнення гiперiнсоляцiї у хворих на туберкульоз:
152. Фiзiологiчна роль секреторного iмуноглобулiну А:
153. Фiзiологiчна роль iмуноглобулiну G:
154. У бронхiальному секретi при вiдсутностi патологiї бронхо-легеневого апарату мiститься:
155. Спадкова схильнiсть до туберкульозу залежить вiд:
156. Яку основну функцiю несуть пневмоцити другого типу в альвеолах?
157. Найбiльша товщина м'язового шару в стiнцi бронху вiдзначається у:
158. Позбавленi миготливого епiтелiю:
159. Закiнчуються альвеолярними ходами
160. Яка в середньому площа альвеол у людини?
161. Нормальний тиск у легеневiй артерiї i правому передсердi:
162. Скiльки мiститься в нормi 17-оксикортикостероїдiв в кровi у осiб зрiлого вiку?
163. Найбiльш повне уявлення про функцiональний стан кори наднирок дає:
164. Морфологiчнi ознаки початкової фази специфiчного запалення:
165. Показник РБТЛ з ФГА при туберкульозi
166. Показник Е-РОК при туберкульозi
167. Пiдвищення яких класiв iмуноглобулiнiв вiдзначається при активному туберкульозi?
168. Лiмфа легенi по лiмфатичних судинах потрапляє
169. Найбiльш бiднi лiмфатичними судинами
170. Якi є судиннi анастомози в легенях?
171. Пори Коновi в альвеолах забезпечують
172. Внутрiшня поверхня альвеол подана
173. Клiтини, що складають основну частину слизуватої бронхiв:
174. У якiй зонi здiйснюється газообмiн легень?
175. Що є основною первинною морфофункцiональною структурною одиницею респiраторної зони легенi?
176. До якої долi вiдносяться зовнiшнiй i внутрiшнiй сегменти:
177. У якiй легенi частiше вiдсутнiй медiально-базальний сегмент?
178. Для якого виду серцевої недостатностi характерний застiй кровi в малому колi?
179. Не вiдноситься до компонентiв системи мукоцилiарного транспорту:
180. Яку частину складають лiмфоцити в бронхiальному секретi в нормi (у %)?
181. У бронхiальному секретi в найбiльшiй кiлькостi мiстяться:
182. Яку частину складають альвеолярнi макрофаги в бронхiальному секретi в нормi (у %)?
183. Як змiнюється активнiсть Т-лiмфоцитiв у хворих на туберкульоз легень?
184. Якими показниками характеризується В-система iмунiтету?
185. Як змiнюється мiграцiя лiмфоцитiв у присутностi туберкулiну у хворих на туберкульоз?
186. На рiвнi яких хребцiв починається грудний вiддiл трахеї:
187. На рiвнi яких грудних хребцiв розташовується бiфуркацiя трахеї:
188. Кiлькiсть сегментiв, що складають праву легеню :
189. Кiлькiсть сегментiв, що складають лiву легеню :
190. Судинно-нервовий пучок розташовується :
191. Легеневий малюнок - це:
192. Мiнiмальний рiвень протеiнурiї, при якому варто очiкувати появи набрякiв (у г/л):
193. Сироватковий попередник амiлоїду при вторинному амiлоїдозi - це:
194. Початковi стадiї хронiчної ниркової недостатностi характеризуються креатинiнемiєю на рiвнi:
195. У протеiнурiчнiї стадiї амiлоїдозу протеїнурiя носить переважно:
196. По механiзмi розвитку бронхостенози пiдроздiляють на
197. Причина обтурацiйного бронхостенозу :
198. Противiрусну резистентнiсть в основному забезпечують:
199. Неспецифiчну резистентнiсть бронхiв i легень в основному забезпечують:
200. Абсолютна лiмфоцитопенiя характерна для недостатностi:
201. Слизувата мокрота частiше видiляється при:
202. Найчастiший наслiдок первинної туберкульозної iнфекцiї:
203. Яка з форм життєдiяльностi МБТ в залишкових туберкульозних змінах не властива для клiнiко-анатомiчного загоєння первинної туберкульозної iнфекцiї?
204. Як часто залишковi змiни пiсля перенесеної первинної туберкульозної iнфекцiї виявляються при рентгендослiдженнi:
205. Яку роль виконують залишкові туберкульозні зміни пiсля клiнiко-анатомiчного загоєння первинної туберкульозної iнфекцiї:
206. Через який термiн пiсля загоєння первинної iнфекцiї може розвитися вторинний туберкульоз:
207. Як виникає вторинний туберкульоз:
208. Зазначте найбiльш часте ендогенне джерело туберкульозу легень:
209. Якими шляхами частiш за все розповсюджуються МБТ iз верхiвкових вiдсiвiв, що реактивувались, при виникненнi туберкульозу легень?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів