Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

1. "оpганiзацiя боpотьби з тубеpкульозом"


1. Роздiли програми в комплексному планi боротьби з туберкульозом (району, мiста, областi) :
2. У яких випадках на мiський протитуберкульозний диспансер може бути покладена функцiя органiзацiйно-методичного центру?
3. Чи являється протитуберкульозний диспансер юридичною особою?
4. Основний виконавець масових протитуберкульозних заходiв:
5. Здiйснюють контроль за об'ємом i якiстю протитуберкульозних заходiв:
6. У III-А пiдгрупу для дiтей i пiдлiткiв включаються:
7. Хворобливiсть на туберкульоз - це:
8. Захворюванiсть на туберкульоз - це:
9. У першу чергу на вперше виявленого хворого на активний туберкульоз, що видiляє МБТ, складаються форми:
10. Критерiї оцiнки ефективностi протитуберкульозної вакцинацiї i ревакцинацiї:
11. Умова прийому на роботу в протитуберкульознi установи осiб у вiцi до 30 рокiв:
12. "Екстрене сповiщення" ф.N58/-о на хворого туберкульозом оформляється при:
13. Замовляють i розподiляють вакцину БЦЖ:
14. Групування контингентiв протитуберкульозних установ засноване на:
15. "Обов'язковi контингенти" - це:
16. Флюорографичнi огляди населення варто планувати один раз у два роки:
17. Планування флюорообстежень населення розробляють:
18. Пересувнi флюорографiчнi установки рацiонально використовувати для профiлактичного обстеження:
19. Працiвники дошкiльних, шкiльних установ, профтехучилищ, оздоровчих i спортивних установ для дiтей i пiдлiткiв проходять медичнi обстеження на туберкульоз:
20. Чи складається патологоанатомом, судовим експертом оповiщення за формою N089о у випадку посмертної дiагностики активного туберкульозу?
21. Упорядкування "сповiщення про хворого з вперше в життi встановленим дiагнозом активного туберкульозу" форми N 089о входить в обов'язок:
22. Експертна оцiнка тимчасової непрацездатностi хворих на туберкульоз у ПТД робиться:
23. Якi чинники визначають термiни тимчасової непрацездатностi у вперше виявлених хворих на туберкульоз?
24. Яка функцiя МСЕК є основною?
25. Критерiї встановлення iнвалiдностi II групи хворим на туберкульоз :
26. При сприятливiй епiдемiологiчнiй обстановцi по туберкульозу суцiльнi флюороогляди плануються:
27. Форма "напрямок на МСЕК":
28. Питома вага хворих на алкоголiзм серед вперше виявлених хворих на туберкульоз у сучасних умовах:
29. Найбiльш реальна питома вага хронiчних алкоголiкiв серед хворих хронiчними формами туберкульозу легень:
30. Вирiшальну роль у пiдвищенiй захворюваностi на туберкульоз осiб, що страждають на алкоголiзм, грає:
31. Розвитку алкоголiзму у хворих на туберкульоз сприяє:
32. Основна ознака хронiчного алкоголiзму:
33. Маркери алкоголiзму:
34. Найбiльше достовiрним маркером алкоголiзму є:
35. При зловживаннi алкоголем практично завжди уражається:
36. Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?
37. Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?
38. Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?
39. Що з перерахованого є глобальною метою боротьби з туберкульозом?
40. Якi з перерахованих елементiв включає будь-яка нацiональна програма боротьби з туберкульозом?
41. Якому з перерахованих заходiв ВООЗ iз 1993 р. вiдводить прiоритетну роль у боротьбi з туберкульозом?
42. Яке з перерахованих органiзацiйних мiр необхiднi для забезпечення найбiльше ефективної хiмiотерапiї хворих на туберкульоз?
43. Щоб короткостроковi iнтенсивнi схеми лiкування були ефективнi, необхiдно:
44. Основна причина низької ефективностi короткострокових схем терапiї в країнах, що розвиваються:
45. У програмi боротьби з туберкульозом передбачається досягнення лiкування хворих на легеневий туберкульоз з МБТ+ у:
46. Якщо пiсля максимального термiну (3 мiс) лiкування хворих категорiї I зберiгається бактерiовидiлення, за рекомендацiєю ВООЗ випливає:
47. Якi варiанти цукрового дiабету варто розглядати як маркер алкоголiзму?
48. До соцiальних маркерiв алкоголiзму у хворих на туберкульоз не вiдносять:
49. Зазначте найбiльш характернi змiни в картинi кровi у хворих на туберкульоз, обумовленi хронiчною алкогольною iнтоксикацiєю:
50. Хронiчна алкогольна iнтоксикацiя у хворих на туберкульоз частiше всього приводить до появи в сечi:
51. Зазначте найбiльше характернi риси реакцiї на пробу Манту з 2 ТО у хворих на туберкульоз, що страждають на алкоголiзм:
52. Якi специфiчнi змiни переважають у мертвих вiд сполученого захворювання - туберкульозу й алкоголiзму?
53. Зазначте найбiльш частi супутнi захворювання у хворих на туберкульоз, що страждають на алкоголiзм:
54. Якi клiнiчнi особливостi алкоголiзму вiдзначаються у хворих на туберкульоз?
55. Чи можуть використовуватися для купування запоїв i абстинентного синдрому у хворих на туберкульоз препарати пiрогенної дiї?
56. Засобом, що сенсибiлiзує до алкоголю, є:
57. Ефективнiсть лiкування вперше виявленим хворих на туберкульоз, що страждають на алкоголiзм, при комплекснiй терапiї:
58. Вакцинацiя БЦЖ iнфiкованих СНIДом:
59. Чи передбачена чинним законодавством України вiдповiдальнiсть за порушення правових норм, спрямованих на попередження поширення ВIЛ/СНIДу в Українi?
60. З метою профiлактики СНIДу необхiдно:
61. Мiсце переходу вiсцеральної плеври у парiєтальну:
62. Вогнища бронхогенного обсемiнення при локалiзацiї iнфiльтрату з розпадом у С1, С2 правої легенi частiше локалiзуються у:
63. Наявнiсть порожнини бобовидної форми спостерiгається при:
64. Основна причина рецидивiв у хворих, що перенесли туберкульоз легень:
65. Ймовiрна причина рiвня рiдини в порожнинi розпаду у хворого на кавернозний туберкульоз:
66. Чи є активнi туберкульознi змiни в лiмфатичних вузлах при туберкульознiй iнтоксикацiї?
67. Туберкульозна iнтоксикацiя протiкає на фонi зниження
68. Шкарлупоподiбна кальцинацiя може бути у хворих:
69. Чи є наявнiсть кальцинацiї в лiмфовузлах патогномоничною ознакою туберкульозу?
70. Поразка паратрахеальних i трахеобронхiальних лiмфовузлiв найбiльш часто спостерiгається при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів